PROCEDIMENT D’HOMOLOGACIÓ I DESIGNACIÓ D’EMPRESES INDEPENDENTS DE VALORACIÓ

Resolució de l’Autoritat Portuària de València, per la qual s’inicia el procés d’homologació i designació d’empreses independents que podran realitzar les valoracions que preveu la disposició transitòria deu del Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, en l’àmbit de l’Autoritat Portuària de València.

ACCIONS FORMATIVES DE B2MOS A VALÈNCIA SOBRE FINESTRETA ÚNICA MARÍTIMA I ADAPTACIONS DE VALENCIAPORTPCS.NET

El projecte “B2MoS-Business to Motorways of the Sea”, cofinançat per la Unió Europea en el seu programa de Xarxes Transeuropees de Transport, ha organitzat, junta amb la Fundació Valenciaport, coordinadora del projecte, l’Associació Naviliera Valenciana (ANV) i l’Autoritat Portuària de València (APV) les accions formatives sobre Finestreta Única Marítima i adaptacions del port community system (pcs) de València: VALENCIAPORTPCS.NET, que han tingut lloc este matí en la seu d’ANV.