Gràcies a la ubicació estratègica i la seua àrea d’influència, el port de València és un punt clau en el comerç exterior espanyol

L’Autoritat Portuària de València (APV), sota la denominació comercial de Valenciaport, és l’organisme públic responsable de la gestió de tres ports de titularitat estatal situats al llarg de 80 quilòmetres en la vora oriental del Mediterrani espanyol: València, Sagunt i Gandia.

L’APV, com la resta d’autoritats portuàries, depén del Ministeri de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana i es regix pel Reial Decret Legislatiu 2/2011 de 5 de setembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant. Esta llei establix:

 • El rol que ha d’exercir l’APV en el compliment de les funcions que té encomanades.
 • La seua estructura organitzativa.​

D’altra banda, el Pla Estratègic de l’APV fixa la seua missió i els objectius estratègics a aconseguir en els pròxims anys.

Valenciaport és el port espanyol líder del Mediterrani en tràfic comercial, fonamentalment de mercaderies en contenidor, gràcies sobretot a una àrea d’influència dinàmica i una extensa xarxa de connexions amb els principals ports del món.

Valenciaport es caracteritza per una Comunitat Portuària cohesionada, a través d’elements innovadors, com són la Marca de Garantia o la plataforma tecnològica valenciaportpcs.neti formada per tots els agents públics i privats que presten els seus servicis a través dels ports de València, Sagunt i Gandia.

Valenciaport no és sols un element clau en la projecció exterior de la Comunitat Valenciana, sinó també la porta marítima de producció i consum de tota la península Ibèrica.​​​​​​

El seu lideratge se sustenta sobre les bases següents:

Ubicació privilegiada
Valenciaport és el primer i últim port d’escala dels principals servicis marítims interoceànics de línia regular del Mediterrani occidental, la qual cosa es traduïx en els avantatges següents:

 • Port comercial més pròxim a l’eix Suez-Gibraltar, ruta de les principals línies interoceàniques.
 • Gran facilitat per a la concentració i distribució del trànsit del Mediterrani occidental.

Així mateix, la nostra posició geoestratègica a la península Ibèrica ens convertix en el port natural per al tràfic interoceànic de mercaderies, ja que proporciona:

 • Temps reduïts al transport terrestre.
 • Una àmplia possibilitat per a la redistribució de mercaderies amb origen i destinació en la Península.

Àrea d’influència
Valenciaport és una elecció òptima per a qualsevol línia de navegació, pel fet de comptar amb una potent àrea d’influència directa que es troba entre les més dinàmiques d’Europa i a poca distància dels països del sud d’Europa i del nord d’Àfrica:

 • L’àrea d’influència directa de Valenciaport comprén un radi de 350 km, on es produïx el 51 per cent del PIB espanyol i residix la mitat de la població activa.
 • Valenciaport, a més de trobar-se en el cor de la Comunitat Valenciana, disposa d’immillorables connexions per carretera i ferrocarril amb el centre d’Espanya, i això el convertix en el port natural de Madrid i una de les plataformes essencials per a la península Ibèrica.
 • Com a port hub del Mediterrani occidental, des de Valenciaport es poden distribuir eficientment les mercaderies en un radi de 2.000 km, no sols als països del sud de la Unió Europea, sinó també als països del nord d’Àfrica ―el Marroc, Algèria, Tunísia i Líbia―, que representen un immens mercat de 270 milions de consumidors.

Una xarxa de connexions interoceàniques i regionals regulars amb els principals ports del món.

Valenciaport oferix una completa xarxa de connexions amb els principals ports del món a través de:

 • Més de 100 línies regulars, entre les quals es troben les de les principals companyies marítimes internacionals.
 • Múltiples connexions regionals que doten d’una gran capil-laritat el transport de mercaderies per Valenciaport.

Estes característiques ens erigixen com la millor i més eficient opció al servici del comerç marítim del Sud d’Europa, amb connexions a més de 1.000 ports de tot el món.

Unes infraestructures portuàries i intermodals que permeten realitzar les activitats portuàries i el transport de les mercaderies eficaçment i amb unes taxes i tarifes competitives.

Qualitat de servici garantida.