Comptes i memòries anuals

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) aprovà, amb data 30/06/2023 els comptes anuals individuals corresponents a l’exercici 2022:

Tambié pot accedir a la memòria de l’últim any:

A fi de potenciar la transparència informativa, l’APV ha decidit publicar sistemàticament en Internet la seua informació econòmica-financera a partir de l’exercici 2005. Pot consultar-la en la pàgina d’exercicis anteriors.

Taxes i tarifes

Pot consultar les taxes i tarifes vigents a la següent secció.

Subvencions de fons europeus

Nota de l’estat de les Subvencions de Capital de l’U.E. a 31/12/2022.

Altres subvencions

Millora de l’eficiència i l’estalvi energètic de les instal·lacions d’enllumenat interior dels edificis de les oficines de l’Autoritat Portuària de València

S’ha renovat el sistema d’il·luminació interior dels edificis de les oficines de l’Autoritat Portuària de València per un de més eficient que proporcione menor consum energètic, que mantinga els graus d’il·luminació i que reduïsca les emissions de CO2 a l’atmosfera.

Amb esta actuació, s’obté un estalvi del 66% de l’energia anual consumida per la instal·lació d’enllumenat dels quatre edificis i una reducció d’emissions de 48t de CO2.