L’Autoritat Portuària de València (d’ara en avant APV) ha començat a efectuar des de principis de maig de 2020, les notificacions de les liquidacions i factures per mitjans electrònics a través de la plataforma Notific@, a aquells subjectes que estan obligats a relacionar-se a través d’aquests mitjans, posant a la seua disposició aquestes notificacions en la Carpeta Ciutadana del Punt d’Accés General de l’Administració i en l’Adreça Electrònica Habilitada, entenent-se que l’interessat es donarà per notificat quan es produïsca l’accés a la primera d’elles, en cas d’accedir a la mateixa notificació per tots dos mitjans.

Tot això a fi de donar compliment íntegre a la normativa establida en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que en el seu article 14.2 estableix que, “En tot cas, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els següents subjectes:

  1. Les persones jurídiques.
  2. Les entitats sense personalitat jurídica.
  3. Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les Administracions
  4. Públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  5. Els qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.”

De la mateixa manera, l’article 41.1 de la citada Llei estableix que “les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan l’interessat resulte obligat a rebre-les per aquesta via.”

Per a accedir o per a obtindre més informació, poden seguir el següent enllaç:: https://notificaciones.060.es

SERVEI DE CONSULTES LIQUIDACIONS I FACTURES

D’altra banda, i de manera independent, l’Autoritat Portuària de València ha posat a la disposició dels seus clients i proveïdors el servei *SICYP (Servei d’Informació Web per a Clients i Proveïdors). Es tracta d’una eina gratuïta, en la qual, una vegada donat d’alta en aquesta, els usuaris podran consultar a qualsevol hora del dia la informació relativa als seus moviments comptables (factures, abonaments, avals, pagaments, fiances, etc.). Sent el citat servei exclusivament de consulta i no un mitjà de notificació de documents.

La direcció per a accedir, en la qual es troben també les condicions d’adhesió a aquest servei, és la següent: serveis d’informació web per a clients i proveïdors