Dins de l’estructura organitzativa de l’Autoritat Portuària de València, cal destacar:

  • El Consell d’Administració , en el qual estan representats el Ministeri de Foment, la Generalitat Valenciana, els ajuntaments de València i Sagunt, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació, organitzacions empresarials i sindicals i sectors econòmics rellevants en l’àmbit portuari.
  • Les Comissions Delegades del Consell, constituïdes per Acord del Consell d’Administració de l’APV.
  • Els Consells de Navegació i Port, creat a l’empara del que disposa la Llei de Ports de l’Estat i la Marina Mercant.
  • Un Equip Humà compost per més de 400 professionals que es troben entre els millor capacitats del sector.
Consell d'Administració
Comissions Delegades del Consell
Consells de Navegació i Port
Equip humà