Dins de l’estructura organitzativa de l’Autoritat Portuària de València, cal destacar:

 • El Consell d’Administració, en el qual estan representats el Ministeri de Foment, la Generalitat Valenciana, els ajuntaments de València i Sagunt, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació, organitzacions empresarials i sindicals i sectors econòmics rellevants en l’àmbit portuari.
 • Les Comissions Delegades del Consell, constituïdes per Acord del Consell d’Administració de l’APV.
 • Els Consells de Navegació i Port, creat a l’empara del que disposa la Llei de Ports de l’Estat i la Marina Mercant.
 • Un Equip Humà compost per més de 400 professionals que es troben entre els millor capacitats del sector.

Consell d’administració

Reglament de funcionament i gestió del Consell d’Administració de la Autoritat Portuària de València

Anunci BOE Modificació Reglament Consell APV

Sra. Dª. Mar Chao López
Presidenta APV
Presidenta Consell d’Administració APV 
Sra. Dª. Elena Delgado Gutiérrez
Capitana Marítima de València
Vocal nat
En representació de:
Sr. D. Francisco Parra Benítez
Advocat de l’Estat
Administració General de l’Estat
Sra. Dª. Pilar Parra Serrano
Directora Corporativa de Ports de l’Estat
Administració General de l’Estat
Sra. Dª. Mª. Pilar Bernabé García
Delegada del Govern a la Comunitat Valenciana
Administració General de l’Estat
Sr. D. Joan Ribó i Canut
Alcalde de València
Ajuntament de València
Sr. D. Darío Moreno Lerga
Alcalde de Sagunt
Ajuntament de Sagunt
Sr. D. José Vicente Moret Estragués
President de la Cambra de Comerç
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació
Sr. D. Vicente Boluda Fos
Coseller CEV
Organitzacions empresarials
Sr. D. Gustavo Ferrer Soriano
Vicepresident de l’Associación Naviera Valenciana.
Dels sectors rellevants en l’àmbit portuari
​Sr. D. Pedro Suárez Benavente​Organitzacions sindicals
Sr. D. Salvador Navarro Pradas
President de la Confederació Empresarial Valenciana
Generalitat Valenciana
Sr. D. José Manuel Prieto Part
Alcade de Gandia
​Generalitat Valenciana
Generalitat Valenciana
Sr. Dª. Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
Eurodiputada del Grup dels Socialistes i Demòcrates
Generalitat Valenciana
Membres amb veu/sense vot
Sr. D. Francesc Josep Sánchez Sánchez
Director General APV
Director General APV
Sra. Dª. Alicia Paz AntolínSecretària del Consell

Comissions Delegades del Consell

L’any 2004 el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València va acordar la constitució de les comissions delegades següents:

La Comissió Delegada del Consell per a Assumptes Economic-financers té com a objecte, amb caràcter general, l’assessorament als òrgans de govern de l’entitat en totes aquelles matèries que puguen tindre relació directa o indirecta amb l’àmbit economicofinancer de l’organisme.

Els assumptes que podran ser sotmesos a la consideració d’esta comissió versaran sobre les matèries següents:

 1. Qüestions relacionades amb els pressupostos d’explotació i de capital de l’Autoritat Portuària, així com el seu programa d’actuació plurianual.
 2. El balanç, compte de pèrdues i guanys i la memòria explicativa de la gestió anual de l’entitat.
 3. Els aspectes relacionats amb les inversions i operacions financeres de l’entitat, incloses la constitució i participació en societats mercantils, així com el concernent als crèdits per a finançament de circulant.
 4. I, amb caràcter general, totes aquelles qüestions que, per la seua naturalesa i vinculació a la matèria economicofinancera, puguen considerar-se incloses en el seu àmbit d’actuació.

Esta comissió està composta pels vocals següents:

 1. Dª. Mar Chao López
 2. D. Vicente Boluda Fos
 3. Dª. Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
 4. D. Salvador Navarro Pradas
 5. D. Pedro Suárez Benavente
 6. D. Francesc Josep Sánchez Sánchez, Director General de l’APV
 7. Dª. Alicia Paz Antolín, Secretària de la Comissió. Dª María Pilar Vázquez Millán, Vicesecretària de la Comissió Delegada.

La Comissió Delegada del Consell per al Seguiment del Pla Estratègic té per objecte, amb caràcter general, l’assessorament als òrgans de govern de l’entitat en totes aquelles matèries que puguen tindre relació directa o indirecta amb el Pla Estratègic de l’Autoritat Portuària. La Comissió podrà assistir-se de la metodologia i els instruments de control de gestió inherents a la implantació i el seguiment del Pla Estratègic, com ara el Quadro de Comandament Integral i el Pla d’Empresa de l’Autoritat Portuària de València. Són funcions d’esta Comissió analitzar, deliberar, informar i proposar al Consell d’Administració i al seu president totes les mesures que considere oportunes encaminades a millorar la implantació i el desenvolupament del Pla Estratègic.

La citada Comissió està composta pels vocals següents:

 1. Dª. Mar Chao López
 2. D. José Vicente Morata Estragués
 3. D. Salvador Navarro Pradas
 4. D. Gustavo Ferrer Soriano
 5. Dª. Pilar Bernabé García
 6. D. Francesc Josep Sánchez Sánchez, Director General de l’APV
 7. Dª. Alicia Paz Antolín, Secretaria de la Comissió. Dª María Pilar Vázquez Millán, Vicesecretària de la Comissió Delegada.

La Comissió Delegada per a l’Impuls de la Integració Territorial té com a objecte, amb caràcter general, l’assessorament als òrgans de govern de l’entitat en totes aquelles matèries que puguen tindre relació directa o indirecta amb:

a/.- Les necessitats que els ports dependents de l’Autoritat Portuària, com a instruments al servici del comerç exterior, requerisquen en cada moment en termes d’impuls y/o millora de la seua connectivitat terrestre, associada al seu torn als objectius d’ampliació de l’àrea d’influència d’aquells i de potenciació de la capacitat de concentració de mercaderies i de passatgers, no sols en el seu àmbit regional i nacional, sinó també en adequada resposta al repte a què estan cridats, pel seu evident emplaçament estratègic, per a consolidar-se com a importants centres de transite marítim, de distribució de mercaderies i de moviment de passatgers del Sud d’Europa i en el Mediterrani occidental.

b/.- L’impacte sostenible que en la seua projecció en el territori produïxen per si mateixes les zones de servici dels ports dependents de l’Autoritat Portuària de València, com a elements condicionants de l’ordenació territorial i urbanística així com de la planificació portuària, no sols en la seua respectiva fatxada marítima i interfície amb els barris veïns, sinó també com a conseqüència dels necessaris accessos que els recintes portuaris precisen per a assegurar la seua connexió amb la xarxa general de transport terrestre.

L’esmentada Comissió queda composta pels següents vocals:

 1. Dª. Mar Chao López
 2. D. José Manuel Prieto Part
 3. Dª. Pilar Parra Serrano
 4. D. Joan Ribó Canut
 5. D. Darío Moreno Lerga
 6. D. Francesc Josep Sánchez Sánchez, Director General de l’APV
 7. Dª. Alicia Paz Antolín, Secretaria de la Comissió. Dª María Pilar Vázquez Millán, Vicesecretària de la Comissió Delegada.

Consells de Navegació i Port

Els Consells de Navegació i Port dels ports de València, Sagunt i Gandia són òrgans col·legiats d’assistència i informació de la Capitania Marítima i del president de l’Autoritat Portuària de València creats d’acord amb el que disposa l’article 34 del TRLPEMM (anterior article 44 de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant).

Composició Consell de Navegació i Port de València

​Vocals Nats
Director General​​D. Francesc Josep Sánchez Sánchez
Comercial y Desarrollo de Negocio​D. Manuel José García Navarro
Área de Explotación​​D. Néstor Martínez Roger
Seguridad, Med. Ambiente e Instalaciones   ​​D. Rubén Marín Gallego
Funcionario de Capitanía Marítima (1)​​D. Fernando Santos Agúndez
Funcionario de Capitanía Marítima (2​)​Dª. Alicia Corral Salvador
Vocal del Consejo de la APV ​​D. José Vicente Morata Estragués
Vocal del Consejo de la APV​​D. Salvador Antonio Navarro Pradas

Listado de Vocales Electivos del Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Valencia

Composició Consell de Navegació i Port de Sagunt

Vocales Natos 
Director GeneralD. Francesc Josep Sánchez Sánchez
Comercial y Desarrollo de NegocioD. Manuel José García Navarro
Área de ExplotaciónD. Néstor Martínez Roger
Seguridad, Medio Ambiente e InstalacionesD. Rubén Marín Gallego
Funcionario de Capitanía Marítima (1)D. José I. Fernandez de la Puente Berrio
Funcionario de Capitanía Marítima (2)Dª. Alicia Corral Salvador
Vocal del Consejo de la APVD. José Vicente Morata Estragués
Vocal del Consejo de la APVD. Salvador Antonio Navarro Pradas

Listado de Vocales Electivos del Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Sagunto

Composició Consell de Navegació i Port de Gandia

Vocales Natos 
Director GeneralD. Francesc Josep Sánchez Sánchez
Comercial y Desarrollo de NegocioD. Manuel José García Navarro
Área de ExplotaciónD. Néstor Martínez Roger
Seguridad, Medio Ambiente e InstalacionesD. Rubén Marín Gallego
Funcionario de Capitanía Marítima (1)D. José I. Fernandez de la Puente Berrio
Funcionario de Capitanía Marítima (2)D. Fernando Santos Agúndez
Vocal del Consejo de la APVD. José Vicente Morata Estragués
Vocal del Consejo de la APVD. Salvador Antonio Navarro Pradas

Listado de Vocales Electivos del Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Gandía

Equip humà

Organigrama APV octubre 2023

 TELÉFONOCORREO ELECTRÓNICO
Presidencia
Presidenta:
Mar Chao
96 3939510presidencia.apv@valenciaport.com
Jefa de Gabinete de Presidencia:
Marta Villalonga
96 3939510mvillalonga@valenciaport.com
Secretaria General96 3939515
Jefe de Planificación Estratégica e Innovación:
Juan Manuel Díez
96 3939465jmdiez@valenciaport.com
Jefa de Auditoría Interna:
Isabel Romero
96 3939594iromero@valenciaport.com
Dirección General
Director General:
Francesc Josep Sánchez
96 3939521fjsanchez@valenciaport.com
Subdirector Adjunto a la Dirección:
Néstor Martínez
96 3939534nestorm@valenciaport.com
Jefe de Gabinete de Dirección:
Juan Manuel Mañez
96 3939516juanma@valenciaport.com
Subdirector General:
Rubén Marín
96 3939531rmarin@valenciaport.com
Jefa del Personal:
Elena Oliver
96 3939553eoliver@valenciaport.com
Jefe de Transformación Digital:
Victor Giner
96 3939291vginer@valenciaport.com
Jefa de Económico Financiero:
María José Calvo
96 3939586mjcalvo@valenciaport.com
Jefe de Planificación de Infraestructuras y Desarrollo Portuario:
Arturo Monfort
96 3939500 ext.3190amonfort@valenciaport.com
Jefe de Transición Ecológica:
Federico Torres
96 3939571ftorres@valenciaport.com
Jefe de Comercial y Desarrollo de Negocio:
Néstor Martínez*
96 3939630nestorm@valenciaport.com
Jefe de Explotación:
Rubén Marín
96 3939563rmarin@valenciaport.com
Jefa de Gestión del Territorio:
Carmen García
96 3939531carmengarcia@valenciaport.com
* provisional