Dins de l’estructura organitzativa de l’Autoritat Portuària de València, cal destacar:

 • El Consell d’Administració , en el qual estan representats el Ministeri de Foment, la Generalitat Valenciana, els ajuntaments de València i Sagunt, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació, organitzacions empresarials i sindicals i sectors econòmics rellevants en l’àmbit portuari.
 • Les Comissions Delegades del Consell, constituïdes per Acord del Consell d’Administració de l’APV.
 • Els Consells de Navegació i Port, creat a l’empara del que disposa la Llei de Ports de l’Estat i la Marina Mercant.
 • Un Equip Humà compost per més de 400 professionals que es troben entre els millor capacitats del sector.
Consell d'Administració
Consell d’Administració
Sr. D. Aurelio Martínez Estévez
President APV
President Consell d’Administració APV (vocal nat)
Sr. D. Felipe Cano Navarro
Capità marítim
Vocal nat
En representació de:
Sra. Dª. Cristina Rodriguez-Solano Prieto Administración General del Estado
Sr. D. josé Antonio Morillo-Velarde del Peso
Cap de la Assessoria Jurídica de Ports de l’Estat
Administració General de l’Estat
Sr. D. Lorenzo Tejedor Barber
Encarregat de l’Oficina d’Acreditacions
Administració General de l’Estat
Sr. D. Joan Ribó i Canut
Alcalde de València
Ajuntament de València
Sr. D. Josep Francesc Fernández i Carrasco
Alcalde de Sagunt
Ajuntament de Sagunt
Pendent de Designació Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació
D. Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa Organitzacions empresarials
Sr. D. Gustavo Ferrer Soriano
Director-Gerent de NOATUM Container Terminal Valencia S.A.U.
Dels sectors rellevants en l’àmbit portuari
Sr. D. Vicente Boluda Fos
President de l’Associació Valenciana d’Empresaris
Generalitat Valenciana
Sr. D. Salvador Navarro Pradas
President de la Confederació Empresarial Valenciana
Generalitat Valenciana
​Sr. D. Pedro Suárez Benavente ​Organitzacions sindicals
​Sr. D. Josep Vicent Boira Maiques Generalitat Valenciana
​Sra. Dª. Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández Generalitat Valenciana
Membres amb veu/sense vot
Sr. D. Francesc Josep Sánchez Sánchez
Director General APV
Director General APV
Sr. D. Luis Felipe Martínez Martínez
Secretari General APV
Secretari del Consell
Comissions Delegades del Consell

L’any 2004 el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València va acordar la constitució de les comissions delegades següents:

La Comissió Delegada del Consell per a Assumptes Economicofinancers té com a objecte, amb caràcter general, l’assessorament als òrgans de govern de l’entitat en totes aquelles matèries que puguen tindre relació directa o indirecta amb l’àmbit economicofinancer de l’organisme.

Els assumptes que podran ser sotmesos a la consideració d’esta comissió versaran sobre les matèries següents:

 1. Qüestions relacionades amb els pressupostos d’explotació i de capital de l’Autoritat Portuària, així com el seu programa d’actuació plurianual.
 2. El balanç, compte de pèrdues i guanys i la memòria explicativa de la gestió anual de l’entitat.
 3. Els aspectes relacionats amb les inversions i operacions financeres de l’entitat, incloses la constitució i participació en societats mercantils, així com el concernent als crèdits per a finançament de circulant.
 4. I, amb caràcter general, totes aquelles qüestions que, per la seua naturalesa i vinculació a la matèria economicofinancera, puguen considerar-se incloses en el seu àmbit d’actuació.

Esta comissió està composta pels vocals següents:

 1. D. Aurelio Martínez Estévez
 2. D. Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa
 3. Dª. Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
 4. D. Salvador Navarro Pradas
 5. D. Pedro Suárez Benavente
 6. D. Francesc Josep Sánchez Sánchez, Director General de l’APV (amb veu però sense vot)
 7. D. Luís Felipe Martínez Martínez, Secretari de la Comissió

La Comissió Delegada del Consell per al Seguiment del Pla Estratègic té per objecte, amb caràcter general, l’assessorament als òrgans de govern de l’entitat en totes aquelles matèries que puguen tindre relació directa o indirecta amb el Pla Estratègic de l’Autoritat Portuària. La Comissió podrà assistir-se de la metodologia i els instruments de control de gestió inherents a la implantació i el seguiment del Pla Estratègic, com ara el Quadro de Comandament Integral i el Pla d’Empresa de l’Autoritat Portuària de València. Són funcions d’esta Comissió analitzar, deliberar, informar i proposar al Consell d’Administració i al seu president totes les mesures que considere oportunes encaminades a millorar la implantació i el desenvolupament del Pla Estratègic.

La citada Comissió està composta pels vocals següents:

 1. D. Aurelio Martínez Estévez
 2. D. Francisco José Corell Grau
 3. D. Josep Vicent Boira Maiques
 4. D. Salvador Navarro Pradas
 5. D. Vicente Boluda Fos
 6. D. Lorenzo Tejedor Barber
 7. D. Francesc Josep Sánchez Sánchez, Director General de l’APV (amb veu però sense vot)
 8. D. Luís Felipe Martínez Martínez, Secretari de la Comissió

La Comissió Delegada per a l’Impuls de la Integració Territorial té com a objecte, amb caràcter general, l’assessorament als òrgans de govern de l’entitat en totes aquelles matèries que puguen tindre relació directa o indirecta amb:

a/.- Les necessitats que els ports dependents de l’Autoritat Portuària, com a instruments al servici del comerç exterior, requerisquen en cada moment en termes d’impuls y/o millora de la seua connectivitat terrestre, associada al seu torn als objectius d’ampliació de l’àrea d’influència d’aquells i de potenciació de la capacitat de concentració de mercaderies i de passatgers, no sols en el seu àmbit regional i nacional, sinó també en adequada resposta al repte a què estan cridats, pel seu evident emplaçament estratègic, per a consolidar-se com a importants centres de transite marítim, de distribució de mercaderies i de moviment de passatgers del Sud d’Europa i en el Mediterrani occidental.

b/.- L’impacte sostenible que en la seua projecció en el territori produïxen per si mateixes les zones de servici dels ports dependents de l’Autoritat Portuària de València, com a elements condicionants de l’ordenació territorial i urbanística així com de la planificació portuària, no sols en la seua respectiva fatxada marítima i interfície amb els barris veïns, sinó també com a conseqüència dels necessaris accessos que els recintes portuaris precisen per a assegurar la seua connexió amb la xarxa general de transport terrestre.

L’esmentada Comissió queda composta pels següents vocals:

 1. D. Aurelio Martínez Estévez
 2. D. Josep Vicent Boira Maiques
 3. D. José Antonio Morillo-Velarde del Peso
 4. D. Joan Ribó Canut
 5. D. Josep Francesc Fernández i Carrasco
 6. D. Francesc Josep Sánchez Sánchez, Director General de l’APV
 7. D. Luís Felipe Martínez Martínez, Secretari de la Comissió

* Amb veu però sense vot

Consells de Navegació i Port

Els Consells de Navegació i Port dels ports de València, Sagunt i Gandia són òrgans col·legiats d’assistència i informació de la Capitania Marítima i del president de l’Autoritat Portuària de València creats d’acord amb el que disposa l’article 34 del TRLPEMM (anterior article 44 de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant).

Composición Consejo de Navegación y Puerto de Valencia
​Vocales Natos
Director General​ ​D. Francesc Josep Sánchez Sánchez
Comercial y Desarrollo de Negocio​ D. Manuel Guerra Vázquez
Operaciones, Dominio Público y Servicios​ ​D. Néstor Martínez Roger
Seguridad, Med. Ambiente e Instalaciones   ​ ​D. Federico Torres Monfort
Funcionario de Capitanía Marítima (1)​ ​D. Fernando Santos Agúndez
Funcionario de Capitanía Marítima (2​ ​Dª. Alicia Corral Salvador
Vocal del Consejo de la APV ​ ​D. Francisco José Corell Grau
Vocal del Consejo de la APV​ ​D. José Vicente González Pérez​
Vocalía Titular Suplente
Aduanas Dª. Marta Catalán Montero D. Julio Ramos Ferrol
Sanidad Exterior D. Froilán Vázquez Sánchez D. Javier Niño Terol
M. de Medio Ambiente Dª. Lourdes Forcada Chapa Dª. Hortensia Hoyuelos Parra
Delegación de Gobieno D. Juan Carlos Valderrama Zurián Dª. Isabel Villalonga Campos
Dirección Comercio Dª. Cristina Martínez Vayá D. Juan V. Martínez Cortés
Comandancia Naval D. Enrique Zafra Caramé D. Javier Camacho Gonzalo
Guardia Civil D. Ángel Gil Redondo D. Alberto Zafra Díaz
Policía D. Miguel González Defez D. Jose Luis Díez Alonso
Instituto Social D. Ignacio M. Valls Aguilar D. Jose J. Bosca Gonzalez
Consellería Vivienda D. Josep Vicent Boira Maiques D. Carlos Domingo Soler
Consellería Economía Dª. Mónica Cucarella Pérez
Consellería Agricultura D. Antonio Marzo Pastor D. Josep R. Nebot Cerdà
Ayuntamiento Valencia D. Vicente Sarrià i Morell  Dª. Florentina Pedrero Gil
Cámara de Comercio D. Jaime Agramunt Font de Mora Dª. Marta Rubio Garrigues
Consejo de Cámaras D. Vicente Folgado Tárrega Dª. Lourdes Soriano Cabanes
CEV D. Federico Félix Real Dª. Elisa del Río Peris
CIERVAL D. Cristobal Aguado Laza Dª. Inmaculada García Pardo
SOIVRE Dª. Cristina Martínez Vayá D. Juan Vicente Martínez
ANV D. Antonio García Llusar D. Antonio Crespo Ridaura
ATEIA D. Luis Rosa Vidal D. Gonzalo Ravello Barber
Agentes de Aduanas D. Emilio Guardiola Huertas D. Arturo Grau Vidre
FVET D. Carlos Fco.Prades Torres D. Adolfo Romero Pascual
ARCE D. Jose María Ballester Martínez D. Alfredo Soler Martínez
ANAVE D. Alfonso Serrat Pedrón D. Gorka Carrillo Fernández
ANESCO D. Pedro García Navarro D. Antonio Crespo Ridaura
ANARE D. José Luis González Antón D. Rafael Chiralt Monleón
Empresas de Amarre D. Francisco Peleteiro Gallego D. Ramón Martínez Molina
Prácticos de Puerto D. Juan Antonio Carmona Sanchez D. Javier Felis Bolufel
Sindicato Coordinadora D. Oscar Martínez González D. José Tramoyers Martí
UGT D. Julio Roca Serrés D. Miguel Cabrera Vozmediano
CCOO D. José Miguel Peris Orero D. Francisco Martínez Guillén
V.P.I. D. Manuel Rodríguez Ruíz Dª. Fátima Zayed Ballester
SASEMAR D. Antonio Padial Sayas D. Raimundo Santamaría Beurco
SEVASA D. Román Ceballos Sancho D. Manuel Cervera Cano
Composición Consejo de Navegación y Puerto de Sagunto
Vocales Natos
Director General D. Francesc Josep Sánchez Sánchez
Comercial y Desarrollo de Negocio D. Manuel Guerra Vázquez
Operaciones, Dominio Público y Servicios D. Néstor Martínez Roger
Seguridad, Medio Ambiente e Instalaciones D. Federico Torres Monfort
Funcionario de Capitanía Marítima (1) D. Jose I. Fernandez de la Puente Berrio
Funcionario de Capitanía Marítima (2) Dª. Alicia Corral Salvador
Vocal del Consejo de la APV D. Francisco José Corell Grau
Vocal del Consejo de la APV D. José Vicente González Pérez

 

Vocalía Titular Suplente
Aduanas D. Juan Soucase Furio Dª. Rosa Alegre Beneito
Sanidad Exterior D. Froilán Vázquez Sánchez D. Javier Niño Terol
M. de Medio Ambiente Dª. Lourdes Forcada Chapa Dª. Hortensia Hoyuelos Parra
Delegación de Gobieno D. Juan Carlos Valderrama Zurián Dª. Isabel Villalonga Campos
Dirección Comercio Dª. Cristina Martínez Vayá D. Juan V. Martínez Cortés
Comandancia Naval D. Enrique Zafra Caramé D. Javier Camacho Gonzalo
Guardia Civil D. José Miranda Gallardo D. Agustín Zafra Siles
Policía D. Miguel González Defez D. Pedro Cuesta García
Instituto Social D. Ignacio M. Valls Aguilar D. Jose J. Bosca Gonzalez
Consellería Vivienda D. Josep Vicent Boira Maiques D. Carlos Domingo Soler
Consellería Economía Dª. Mónica Cucarella Pérez
Consellería Agricultura D. Antonio Marzo Pastor D. Josep R. Nebot Cerdà
Ayuntamiento Sagunto D. Josep Fernández Carrasco Dª. Mª Teresa Garcia Muñoz
Cámara de Comercio D. Marta Rubio Garrigues
Consejo de Cámaras D. Vicente Folgado Tárrega Dª. Lourdes Soriano Cabanes
CEV D. Santiago Álvarez Fernández Dª. Elisa del Río Peris
CIERVAL Dª. Cristina Plumed Pérez Dª. Inmaculada García Pardo
ASECAM D. Juan Arbona Zapata D. Antonio De Jesús Barros Parra
ANV D. Antonio Crespo Ridaura D. Jose Santisteban Rodriguez
ATEIA D. Luis Rosa Vidal D. Gonzalo Ravello Barber
Agentes de Aduanas D. Salvador Monterde Camañas D. Antonio Noguera Fosati
FVET D. Carlos Fco. Prades Torres D. Adolfo Romero Pascual
ARCE D. Jose María Ballester Martínez D. Rafael J. Yago Reinals
ANAVE D. Ricardo Rubio Vilar D. Eduardo Zavala Prada
ANESCO D. Pedro García Navarro D. Antonio Crespo Ridaura
ANARE D. José Luis González Antón D. Rafael Chiralt Monleón
Empresas de Amarre Dª. Teresa García Ibarra Dª. María del Mar Chao lopez
Prácticos de Puerto D. Jose Carlos Arana García D. Agustin Lizaso Manterola
Sindicato Coordinadora D. David Muñoz Villalba D. Jose Luis Moreno Vila
UGT D. Abel Bosch Murga D. José Aznar Nacher
CCOO D. Juan Carlos Fuentes Herbón D. Francisco Díaz García
V.P.I. Dª. Fátima Zayed Ballester D. Manuel Rodríguez Ruíz
SASEMAR D. Antonio Padial Sayas D. Raimundo Santamaría Beurco
SESASA D. Francisco Moreno Pastor Dª. Mª Jesús Sáez Martínez
Composición Consejo de Navegación y Puerto de Gandía
Vocales Natos
Director General D. Francesc Josep Sánchez Sánchez
Comercial y Desarrollo de Negocio D. Manuel Guerra Vázquez
Operaciones, Dominio Público y Servicios D. Néstor Martínez Roger
Seguridad, Medio Ambiente e Instalaciones D. Federico Torres Monfort
Funcionario de Capitanía Marítima (1) D. Jose Antonio Castillo Pérez
Funcionario de Capitanía Marítima (2) D. Fernando Santos Agundez
Vocal del Consejo de la APV D. Francisco José Corell Grau
Vocal del Consejo de la APV D. José Vicente González Pérez
Vocalía Titular Suplente
Aduanas Dª. Marta Catalán Montero D. Julio Ramos Ferrol
Sanidad Exterior D. Froilán Vázquez Sánchez D. Javier Niño Terol
M. de Medio Ambiente Dª. Lourdes Forcada Chapa Dª. Hortensia Hoyuelos Parra
Delegación de Gobieno D. Juan Carlos Valderrama Zurián Dª. Isabel Villalonga Campos
Dirección Comercio Dª. Cristina Martínez Vayá Dª. Rosario Peiró Fort
Comandancia Naval D. Enrique Zafra Caramé D. Javier Camacho Gonzalo
Guardia Civil D. Pedro Monleón Liberos D. Juan Fernández Menendez
Policía D. Miguel González Defez D. Armando Jiménez Jiménez
Instituto Social D. Ignacio M. Valls Aguilar D. José J. Boscé Gonzalez
Consellería Vivienda D. Josep Vicent Boira Maiques D. Carlos Domingo Soler
Consellería Economía Dª. Mónica Cucarella Pérez
Consellería Agricultura D. Antonio Marzo Pastor D. Josep R. Nebot Cerdà
Ayuntamiento Gandía Dª. Diana Morant Ripoll Dª. Lorena Milvaques Faus
Cámara de Comercio D. Marta Rubio Garrigues
Consejo de Cámaras D. Vicente Folgado Tárrega Dª. Lourdes Soriano Cabanes
CEV D. Enrique Orihuel Iranzo Dª. Elisa del Río Peris
CIERVAL D. Rafael Juan Fernández Dª. Inmaculada García Pardo
FAES D. Carlos Bolta Casamayor D. Guillermo Mayor Juan
ANV D. Artemio Navarro Boronad D. Antonio Crespo Ridaura
ATEIA D. Luis Rosa Vidal D. Gonzalo Ravello Barber
Agentes de Aduanas Dª. Carmen Roman Escrivá D. Andrés Román Escrivá
FVET D. Carlos Fco. Prades Torres D. Adolfo Romero Pascual
ARCE D. Jose María Ballester Martínez D. Rafael J. Yago Reinals
ANAVE D. Alfonso Serrat Pedrón D. Gorka Carrillo Fernández
ANESCO D. Pedro García Navarro D. Antonio Crespo Ridaura
ANARE D. José Luis González Antón D. Rafael Chiralt Monleón
Empresas de Amarre D. Francisco Peleteiro Gallego D. Ramón Martínez Molina
Prácticos de Puerto D. Carmelo Zarrabeitia Gómez D. Antonio Molinero Gutiérrez
Sindicato Coordinadora D. Vicent Sarch Ferrer D. Vicent Sarch Fayos
UGT D. Jose Luis Rama Arenes D. Juan Fco. Blasco Alarcón
CCOO D. Alberto Martínez Rocher D. Bernat Alventosa Todosantos
V.P.I. D. Manuel Rodríguez Ruíz Dª. Fátima Zayed Ballester
SASEMAR D. Antonio Padial Sayas D. Raimundo Santamaría Beurco
SEGASA D. Artemio Navarro Boronad D. Juan Vercher Grau