Les Autoritats Portuàries tenen assignades en relació a les Ajudes a la Navegació, d’acord amb el vigent Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre (d’ara en avant TRLPEMM), dues funcions:

  • La instal·lació i el manteniment de la senyalització, abalisament i altres ajudes a la navegació que servisquen d’aproximació i accés del vaixell al port o ports que gestionen, així com l’abalisament interior de les zones comunes, conceptuat com un servei general que presta l’Autoritat Portuària (articles 26 q) i 106 TRLPEMM)
  • Inspeccionar el funcionament dels senyals marítims, el control dels quals se li assigne, i la instal·lació i el manteniment dels quals correspon a tercers (articles 26 m) i 137.4 TRLPEMM)

La funció d’inspecció dels senyals marítims és, en la pràctica, una de les vies més importants per a garantir l’eficàcia de les ajudes a la navegació marítima establides per a facilitar el trànsit marítim i, per tant, la seguretat en la mar.

Per a poder dur a terme aquesta labor l’Autoritat Portuària de València (APV), d’acord amb les recomanacions de l’Organisme Públic Ports de l’Estat (OPPE), ha redactat el present Pla d’Inspecció que serà revisat quan les circumstàncies així ho requerisquen