Per a poder superar amb èxit les demandes i els reptes plantejats en el seu Pla Estratègic i a fi d’atendre els creixements de tràfic previstos, l’APV ha posat en marxa ampliacions en els seus 3 ports: València, Sagunt i Gandia. En este sentit, en el Pla Estratègic es definix un model de creixement basat en el màxim respecte al medi ambient i en l’especialització, i s’orienta cada un dels ports que gestiona cap a tràfics homogenis.

Obres relacionades amb l’ampliació del Port de València

D’acord amb aquest model, l’ampliació del Port de València​, la primera fase del qual ―Obres d’Abric per a l’Ampliació del Port de València― va finalitzar a finals del 2012, està destinada al tràfic de contenidors interoceànics i de creuers. Aquesta ampliació, que es durà a terme en dues fases per a adaptar la capacitat a la demanda, permetrà continuar oferint un servici òptim a la nostra economia i mantindre el caràcter interoceànic que garanteix la connectivitat amb els mercats dels 5 continents.

Avantprojecte de les obres a realitzar per l’APV per al desenvolupament de la Nova Terminal de Contenidors del Port de València

Addenda a l’avantprojecte de les obres a realitzar per l’APV per al desenvolupament de la Nova Terminal de Contenidors del Port de València

Nota Tècnica de resposta a la consulta emesa per l’APV en relació amb la seua tramitació ambiental.

Informe Jurídic sobre la vigència de la Declaració d’Impacte Ambiental formulada per resolució de 30 de juliol de 2007, referida al projecte d’Ampliació del Port de València

Resolució de 30 de juliol de 2007, de la Secretaria General per a la Prevenció de la Contaminació i el Canvi Climàtic, per la qual es formula declaració d’impacte ambiental del projecte «Ampliació del port de València (València)».

Pla de vigilància de les platges al nord i sud del Port de València després de l’execució de les obres d’aquest. Informe final

Informe de Puertos del Estado sobre el projecte

Ampliació Port de Sagunt

L’ampliació del Port de Sagunt es dissenyarà a partir de les conclusions obtingudes del Pla Estratègic que l’APV té previst iniciar durant el 2020,