Els Referencials de Servei naixen de la Llei 48/2003 per a incidir sobre la millora i eficiència dels processos i com a element objectivador de bonificacions en les taxes portuàries lligades a un increment de la qualitat en la prestació dels servicis. Amb el Reial Decret Legislatiu 2/2011 s’avança en la matèria, canviant i ampliant la regulació però mantenint el mateix enfocament.

Els Referenciasl de Servei han d’establir el nivell de servei que pot esperar el client (característiques de qualitat de servei) i els aspectes que han de comprovar-se a l’efecte de poder assegurar el compliment de les característiques. La certificació té com a objecte la qualitat del servei prestat, basada en les característiques de servei establides específicament per a cada un dels serveis, amb la qual cosa l’entitat de certificació, per a concedir la certificació o la marca corresponent, comprovarà que els serveis són conformes a les característiques establides en el Referencial.

Cal destacar també en este apartat la implantació i certificació en 2004 del Referencial de Servei del Tràfic de Vehicles Nous del Port de València i en 2008 del Port de Sagunt, que assegura la qualitat del servei prestat al tràfic de vehicles nous per aquelles organitzacions que formen part d’este Sistema de Qualitat.