Tota l’activitat portuària, encaminada al creixement comercial i econòmic, està regulada per la Política Ambiental i Energètica de l’APV que recull els principis ambientals generals i de millora contínua perquè l’activitat del port siga respectuosa amb l’entorn.

Des de l’APV es duen a terme actuacions per a:

La millora de la qualitat de les aigües

L’Autoritat Portuària de València vigila i controla la qualitat de les aigües dels seus ports amb les actuacions següents:

 • Neteja diària de l’espill d’aigua amb una embarcació tipus pelicà.
 • Estudis periòdics per a controlar la qualitat de l’aigua, seguint les exigències de la Directiva Marc de l’Aigua.
 • L’APV disposa d’un Pla d’Emergència Interior i d’un Pla de Contingències, a més dels plans de les diferents concessions, per a la lluita contra la contaminació per abocament d’hidrocarburs.

La prevenció i lluita contra els abocaments

L’APV disposa d’un Pla d’Emergències Interior i d’un Pla de Contingències als quals se sumen els respectius plans d’emergències de les diverses concessions portuàries per a la lluita contra la contaminació per abocaments d’hidrocarburs.​​

La millora de la qualitat de l’aire

L’APV realitza la vigilància de la qualitat de l’aire a través d’una xarxa de control de qualitat d’aire composta per:

 • Una cabina de control de la qualitat de l’aire
 • Tres estacions meteorològiques.
 • Dos captadors de partícules.
 • Ferramentes informàtiques que permeten l’explotació de les dades en temps real.

Més informació sobre els mesuraments de qualitat de l’aire.

La millora de la qualitat acústica

L’APV disposa dels instruments més moderns de seguiment acústic. S’elaboren mapes de soroll predictiu dels ports de València i Sagunt. Igualment, l’APV compta amb mapes estàtics dels tres ports que oferixen una mesura empírica d’esta realitat. Esta informació es completa amb una xarxa de sonòmetres que mesuren el soroll en temps real en la franja entre el port i la ciutat.

L’adequació dels dragatges

L’Autoritat Portuària de València realitza treballs de dragat, de mantenimient per a assegurar l’accessibilitat i la maniobrabilitat.

Aquestes actuacions s’executen mitjançant un rigurós procedimient que minimitza l’impact ambiental i amb una maquinària especialment disenyada al efecte.

La gestió dels residus

L’Autoritat Portuària de València garantix la correcta gestió dels residus generats per l’activitat d’empreses concessionàries i vaixells en les instal·lacions portuàries. Per a la gestió d’estos residus l’Autoritat Portuària de València compta amb:

 • Contenidors d’arreplega selectiva.
 • Punt d’arreplega de residus perillosos.
 • Centre de Transferència de Residus (C.T.R.)
 • Planta d’arreplega i tractament de residus MARPOL, el servici de la qual se presta a través d’empreses externes autoritzades.

També es realitza una formació contínua del personal i, a través del projecte ECOPORT II, l’APV du a terme una campanya de sensibilització dirigida a la Comunitat Portuària, l’objectiu de la qual és aconseguir la màxima sinergia en l’aplicació de La Seua Política Ambiental.

La APV edita diverses pu​​blicacions sobre temes ambientals, que es poden consultar ací.