Serveis Portuaris​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

L’article 108 del Reial Decret Legislatiu 2/2011 establix que són serveis portuaris les activitats de prestació que siguen necessàries per a l’explotació dels ports dirigides a fer possible la realització de les operacions associades amb el tràfic marítim, en condicions de seguretat, eficiència, regularitat, continuïtat i no discriminació, i que siguen dutes a terme en l’àmbit territorial de les autoritats portuàries.

Tenen la consideració de serveis portuaris els següents:

a) Serveis tecniconàutics:

Servei de practicatge.
Servei de remolc portuari.
Servei d’amarratge i desamarratge.

b) Servei al passatge, que inclou: l’embarcament i desembarcament de passatgers, la càrrega i descàrrega d’equipatges i la de vehicles en règim de passatge.

c) Servei de recepció de rebutjos generats per vaixells, que inclou: la recepció de les deixalles i els residus dels annexos I, IV, V o VI del Conveni MARPOL 73/78, segons el que establix l’article 132 del Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.

d) Servei de manipulació de mercaderies, que consistix en la càrrega, estiba, descàrrega, desestiba, trànsit marítim i el transbordament de mercaderies.

Prescripcions serveis portuaris:

Serveis Comercials

L’article 138 del Reial Decret Legislatiu 2/2011 establix que són serveis comercials les activitats de prestació de naturalesa comercial que, no tenint el caràcter de serveis portuaris, estan vinculades a l’activitat portuària.

Plecs de serveis comercials:

Altra documentació

Consignataris de vaixells

Si precisa més informació, pot contactar amb:

sportuarios@valen​ciaport.com​​

Registre empreses prestadores serveis portuaris

Si precisa més informació sobre el procediment per a donar-se d’alta de consignatari de vaixells pot contactar amb:

[email protected]