El Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, publicat en el BOE núm. 253 de data 20 d’octubre del 2011, conté la normativa per la qual es regula el règim d’aplicació de les taxes i tarifes en les Autoritats Portuàries.​

Les taxes portuàries són exigides per la utilització privativa o especial del domini públic portuari i per la prestació del servici de senyalització marítima i les tarifes per la prestació de servicis portuaris o per la de servicis comercials.

Els servicis portuaris són prestats per la iniciativa privada i es regixen pel principi de lliure concurrència, amb les excepcions establides en la normativa esmentada més amunt, mentre que els servicis comercials, que són aquells que no tenen el caràcter de servici portuari i estan vinculats a l’activitat portuària podran ser prestats per la iniciativa privada i, en el cas de possibles deficiències de la iniciativa privada, per les mateixes Autoritats Portuàries. En este cas, i en contraprestació per estos servicis, s’exigiran les tarifes corresponents, que tindran naturalesa de preus privats.

A continuació, s’indiquen les distintes taxes i tarifes d’aplicació en l’Autoritat Portuària de València:

NOTA: La normativa transcrita en esta web de cadascun dels apartats anteriors és un resum que no arreplega íntegrament allò que publica el Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre i, en cas de dubte, caldrà consultar-lo.