És objectiu prioritari de l’Autoritat Portuària de València​ garantir la seguretat dels ports de València, Sagunt i Gandia en estreta col-laboració amb la resta d’administracions amb competències en matèria policial, de protecció civil, prevenció d’incendis, salvament i lluita contra la contaminació.

El control centralitzat de les operacions portuàries, els servicis portuaris i les operacions de manteniment i conservació aporten un plus de coordinació que ens permet reduir en gran manera la sinistralitat. El Centre de Control d’Emergències (CCE) és l’instrument que permet a l’Autoritat Portuària de València dur a terme esta coordinació. El CCE opera les vint-i-quatre hores del dia, tots els dies de l’any. Controla l’activitat portuària i disposa de la informació necessària per a facilitar la presa de decisions relatives a la seguretat i a la gestió de les emergències que pogueren produir-se.

Mantindre el personal implicat degudament format i els equips llestos per a ser utilitzats són els fins últims d’una sèrie de simulacres i exercicis d’activació dels plans d’emergència. Un rigorós treball de preparació d’estos i la posterior avaluació i actualització, completen el cicle de millora contínua dels plans d’emergència i dels processos formatius del personal de l’APV en esta matèria.

Des del punt de vista de la seguretat portuària davant dels accidents, l’APV disposa d’un Pla d’Autoprotecció (PAU) per a cada un dels ports que gestiona (València, Sagunt i Gandia). Este PAU té com a objectiu general salvaguardar les vides humanes minimitzant els danys a la propietat, a l’entorn i al medi ambient. A més planifica el dispositiu necessari d’intervenció en situacions d’emergència, establint l’adequada coordinació de tots els servicis públics i privats cridats a intervindre durant qualsevol incident, accident o emergència que afecte els vaixells, les empreses i les instal-lacions ubicades en el port, així com qualsevol persona física o jurídica que realitze qualsevol activitat en la seua zona de servici.

El PAU integra altres plans, dels quals ha de disposar un port per a atendre qualsevol classe d’emergències derivades d’accidents nàutics en vaixells, de manipulació o d’emmagatzematge de mercaderies perilloses, d’episodis de contaminació tant terrestre, atmosfèrica com marina, així com d’incidents o accidents en la xarxa ferroviària del port en el cas que dispose d’esta, com és el cas del Port de València.

L’Autoritat Portuària de València ha confeccionat uns documents informatius amb un doble objectiu: que les persones incloses en els col•lectius a què es dirigixen tinguen una informació bàsica sobre com actuar davant d’una emergència sorgida en el port, i també una informació de la forma i les dades de contacte del Centre de Control d’Emergències perquè puguen informar, si és el cas, sobre esta.

Des del punt de vista de la Protecció Portuària, l’APV es regix pel que disposa tota la normativa internacional (Codi PBIP, Reglament (CE) núm. 725/2004, Directiva 2005/65/CE, etc.) i nacional (Llei 27/1992, Llei 48/2003 modificada per la 33/2010, Reial Decret 1617/2007, reglaments, ordenances, etc.) referida a la protecció dels vaixells i els ports.

L’APV és l’Autoritat de Protecció en els recintes que gestiona. A més:

  • Té la responsabilitat d’elaborar les avaluacions, plans i procediments de protecció dels ports que gestiona, supervisar el compliment de la normativa d’aplicació en les terminals concesionades, constituir i mantindre els Comités Consultius de Protecció, controlar els accessos, etc.
  • Disposa de plans de protecció vigents per als ports de Sagunt, València i Gandia, aprovats pel Ministeri de l’Interior, i aprova els plans de protecció de les instal·lacions portuàries situades en aquests ports.
  • Participa també en iniciatives nord-americanes per a previndre el tràfic il·lícit de mercaderies, a través del CSI (Container Security Initiative), consistent en l’anàlisi de riscos del transport contenerizat.
  • És l’única autoritat portuària espanyola que disposa d’un control integral de detecció de radioactivitat en tot el recinte portuari ―Iniciativa MEGAPORTS― mitjançant la instal-lació de detectors de radioactivitat en les portes d’accés i eixida del port de València.​​​