El Servici de Control de Trànsit Marítim del Port de València registra informació detallada dels moviments dels barcos que escalen en el Port. Estes dades s’analitzen, estructuren i completen amb informació del Departament d’Explotació, donant com a resultat un informe periòdic dels temps associats a les escales gestionades. Els següents gràfics mostren els Temps Mitjans de les Escales (per fases) dels tipus de barcos més rellevants que operen en el Port de València, extrets del citat informe periòdic. La metodologia per a la seua elaboració es mostra en l’enllaç adjunt.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.