En aquest apartat trobareu una descripció de les infraestructures executades en els últims anys als ports gestionats per l’APV:

Construcció del nou accés per carretera del Port de Gandia

El nou accés sud per carretera al port de Gandia connecta la glorieta on finalitza l’actuació promoguda per la Direcció General de Carreteres amb el vial interior del port de Gandia. L’accés consta de dues rescloses –o carrers– d’entrada i altres dues d’eixida, mitjançant les quals es gestiona el control d’accessos. Una de les rescloses, a més, ha sigut dissenyada amb l’amplitud suficient per al pas de vehicles de transport especial de gran longitud. Així mateix, s’ha executat una glorieta a la intersecció –o connexió– dels vials d’entrada i eixida amb el vial interior del port de Gandia.

Dins de les actuacions també s’ha dut a terme un mur de contenció de terres i el tancament –de formigó– amb el limítrof barri de Venècia, concorde a la nova planta de la zona, i un accés per als vianants des del mateix barri. La zona de les rescloses s’ha protegit amb una marquesina, baix la qual s’han col·locat les diverses casetes blindades perquè la Policia Portuària i la Guàrdia Civil puguen dur a terme les tasques de control.

Les obres van concloure al juliol de 2020 amb un cost de 1,9 milions d’euros.

Millora de la capacitat portant del Moll Serpis del Port de Gandia

A fi de permetre l’operació d’equips de major envergadura i de tipologia diferent dels quals operen actualment a la terminal -en les operacions de càrrega i descàrrega dels vaixells-, s’han executat les obres de millora de la capacitat portant del moll Serpis del Port de Gandia.

La millora estructural del moll s’ha dut a terme al llarg de tota l’alineació, que té 319 metres de longitud i, bàsicament, ha consistit en la substitució de la biga cantell original per una altra de formigó armat i de majors dimensions, en que el extradós de la qual queda encastada la llosa superficial –també armada– que servirà de suport a les falques o erugues posteriors dels nous equips grua d’estiba.

D’una manera esquemàtica, les obres s’han dividit en cinc capítols:

 • Treballs previs.
 • Demolicions i excavacions.
 • Reposició d’elements d’atracada i d’amarrament.
 • Reposició de serveis afectats per les obres.

Les obres van concloure a l’octubre de 2021 amb un cost que va arribar als dos milions d’euros.

Centre de Control de Fronteres del Port de Sagunt

El nou Centre de Control de Fronteres del Port de Sagunt permetrà inspeccionar mercaderies d’origen animal i vegetal, donant així resposta a les necessitats d’exportació i importació de les empreses que formen el teixit econòmic de la província, permetent diversificar els trànsits que poden operar en el port.

Tot el programa es desenvolupa en una única planta que se situa en una parcel·la de 31.200 m² dedicada, en la seua major part, a aparcament de vehicles pesants.

L’àrea d’inspecció de mercaderies es divideix en cinc grans blocs segons la mena de mercaderia que rebran, emmagatzemar i inspeccionar. A saber:

 • Productes d’Origen Animal No Consum Humà
 • Productes d’Origen Animal Consum Humà
 • Productes d’Origen No Animal Consum Humà
 • Productes d’Origen No Animal No Consum Humà
 • Flors i Fustes

Cada bloc està equipat amb sales de recepció de mercaderies –fins i tot molls de càrrega i descàrrega-, sales d’inspecció, magatzems i cambres. La instal·lació està preparada perquè, en cas de ser necessari, cadascun dels blocs d’inspecció puga albergar un moll addicional. Les cambres per a l’emmagatzematge de les mercaderies compten amb diferents condicions de temperatura, classificant-se en cambres a temperatura ambient, cambres de refrigeració, cambres de congelació i cambres bitémperes.

L’àrea per a ús administratiu està composta per diferents àrees: zona de recepció i accés, circulacions, lavabos i arxius, despatxos d’inspectors, despatx de direcció, oficina diàfana, zona de descans de personal, quarts d’instal·lacions i vestuaris generals.

En l’extrem Sud-est, fora de la volumetria principal de l’edifici, es troben tres xicotetes edificacions auxiliars destinades a allotjar els magatzems de material de mostreig, un grup contra incendis amb el seu aljub, un centre de transformació i un grup electrogen. Adossat a l’edifici del grup contra incendis s’han situat uns lavabos que donen servei als usuaris de l’aparcament de camions.

L’execució de les obres es va dur a terme entre juliol de 2019 i maig de 2020 amb un cost de 4 milions d’euros, havent sigut cofinançat a través del mecanisme «Connectar Europa» de la Unió Europea.

Nou accés i trasllat de portes de la Terminal Pública de Contenidors del Port de València

A efectes d’adaptar-se als nous estàndards de competitivitat, l’Autoritat Portuària de València ha licitat les obres de Remodelació de la Terminal Ferroviària Príncipe Felipe al Port de València perquè s’hi puguen operar combois de 750 m de longitud i es reserve, a més, l’espai suficient per a poder arribar fins als 1.000 m en un futur.

La prolongació de les vies que comporta aquest projecte era incompatible amb l’antic accés de la Terminal Pública de Contenidors i, per aquest motiu, van ser necessàries dues actuacions principals prèviament: d’una banda, el trasllat de les portes i les instal·lacions; i d’altra banda, la construcció d’un nou vial d’accés a la nova ubicació

En conjunt, aquestes van ser les unitats fonamentals dutes a terme:

 • Ampliant la Ctra. Contradic Sud des de la Rotonda Intradós, s’hi va construir un vial de 800 ml i dos carrils per sentit de circulació, que acaba en una nova rotonda construïda més al nord en el canvi d’alineació del Contradic.
 • Plataforma d’accés a les noves portes, de 150 m d’amplària, construïda amb formigó HF-4,5 sobre formigó magre.
 • Xarxa de drenatge mitjançant cuneta formigonada, al llarg del vial, i amb col·lector CAZ, a la platja d’accés i xarxa d’enllumenat amb bàculs de fibra de vidre i lluminàries de led.
 • Construcció de nou accés a la terminal per a vehicles pesats amb 10 carrils d’entrada i 7 d’eixida, separats per illes amb defenses abalisades i murs laterals de formigó. Trasllat de tots els elements de control des de les antigues portes: bàscules, càmeres de reconeixement de matrícules, barreres, quioscs de documentació, càmeres de circuit tancat de televisió.
 • Dues marquesines de 66×15 m², d’entrada, i 47×15 m², d’eixida, formades per perfils laminats metàl·lics amb cobertes d’acer galvanitzat prelacat en les dues cares. Disposen de xarxa d’enllumenat amb projectors led.
 • Edifici de control de dues altures, situat entre les dues marquesines, de 7×13 m² de planta, construït d’estructura de formigó armat amb forjats unidireccionals, cobert de rajola a cara vista amb trasdosat interior d’envà d’algeps laminat i coberta transitable tipus invertida. Disposa de totes les instal·lacions interiors per a ser habilitat com a oficina de control de l’accés.
 • Actualització del programari dels elements de control i d’automatització (PASS), i d’integració del sistema amb l’operatiu de la terminal (CATOS), de manera que queden migrades i plenament funcionals totes les aplicacions.
 • Trasllat de l’antic accés de vehicles lleugers: marquesina de 18×8 m², caseta d’oficines i tots els elements de control.

Les dues obres van ser cofinançades per la Unió Europea a través del projecte “Improvement of the hinterland rail connection to the Port of Valencia” (CONNECT VALENCIAPORT), dins del programa “Connecting Europe Facility” (CEF) – INEA que regula el finançament per a les xarxes transeuropees de transport (Xarxa TEN-T).

L’execució dels dos projectes, en conjunt, es va dur a terme entre juliol de 2018 i agost de 2019 amb un cost de 4,1 milions d’euros.

Dragatge i augment de calat als molls de Llevant i Dàrsena Sud del port de València

Per a donar resposta a les noves necessitats operatives derivades de l’atracada de vaixells portacontenidors del tipus Triple-E d’última generació, que precisen de l’ús d’equips de major envergadura en les operacions d’estiba, es requereix un augment de calat de les dàrsenes i dels seus molls, el reforç de la fonamentació d’aquests elements –formats per calaixos- mitjançant una solució que no en comprometa l’estabilitat, la construcció de noves superestructures i l’adequació de tots els elements al nou ús.

Es van projectar i van executar les actuacions següents: augment de gran importància en el moll Transversal de Costa (-18 m) i en part dels molls de Llevant (-17 m), Príncipe Felipe i Costa (-18 m en tots dos); i dragatge de la dàrsena Sud (-18 m) i, parcialment, en les de Llevant (-17 m) i Aquest (-18 m).

L’augment de calat  dels molls es va executar sobre un total de 1.980 m. de línia d’atracada i va requerir les activitats següents:

 • Reforç del moll mitjançant la millora amb columnes assecants de jet-grouting a alta pressió del peu, costat mar dels calaixos.
 • Dragatge de la fossa d’atracada fins a la nova cota retirant part de la banqueta de fonamentació i, si escau, de la llosa de formigó que la protegia.
 • Reforç i adequació de la superestructura executant noves bigues carrils i substitució dels elements d’amarrament i atracada.
 • Reposició de les xarxes de serveis afectades per l’execució de les obres.

En el dragatge de les dàrsenes es van emprar tres equips diferents: draga de succió en marxa amb càntir, draga de retro-excavació amb gànguils de transport i anivellador de fons arrossegat per remolcador. Els treballs es van executar sobre una àrea neta de 87 ha i el material obtingut -646.000 m³- es va transportar i va depositar per fons en una parcel·la interior protegida per dics d’abric. Per al control de la qualitat de les aigües, dels sediments i de la dispersió de la ploma de terbolesa, es van establir 23 estacions de seguiment.

Les obres, en conjunt, es van dur a terme entre gener de 2017 i febrer de 2019 amb un cost de 14,7 milions d’euros.

Acondicionamiento del Dique Norte del puerto de Gandía

La Autoridad Portuaria de Valencia y el Ayuntamiento de Gandía acordaron, a través de un Convenio de Colaboración, favorecer la accesibilidad ciudadana al Dique Norte del puerto de dicha localidad, en el que a la APV le correspondía la ejecución de las obras del proyecto de acondicionamiento.

La actuación consistió en la construcción de un paseo peatonal de 1.040 metros de longitud a lo largo de todo el dique, ejecutado con hormigón mixto de acero y fibras sintéticas para aumentar la durabilidad ante la agresividad del ambiente marino.

En los primeros 600 m, los más cercanos a tierra, se ejecutaron losas de 4 m de anchura sobre la coronación de la escollera de protección del dique. En los otros 440 m, cuya sección original era de tipo escalonada, las losas se construyeron de 2,90 m de anchura, volando una mitad y anclando la otra al espaldón con anclajes químicos de resinas para garantizar su estabilidad.

Asimismo, se dotó de elementos de valor para su uso ciudadano:

 • Pavimento de trencadís de mármol sobre todas las losas.
 • Mobiliario urbano compuesto por jardineras, papeleras y bancos que llevan incorporadas luminarias.
 • Barandillas, a ambos lados del paseo, de elevada permeabilidad ante posibles rebases y por estética visual.

Las obras se concluyeron en mayo de 2017 con un coste de 1,4 millones de euros.

Pavimentación e infraestructuras de la explanada del muelle norte (Xità) del Puerto de Valencia

El objeto de este proyecto fue la adecuación del Muelle Norte (Xitá) -utilizado en las últimas décadas como terminal de graneles sólidos- para su uso como nodo logístico de vehículos nuevos de FORD ESPAÑA, que lo explotará en régimen de concesión administrativa. El área de ocupación efectiva de esta nueva terminal de automóviles asciende a 101.072 m², aunque las actuaciones realizadas alcanzaron 123.478 m² incluyendo la zona de operaciones de la riba del muelle y los viales exteriores.

La distribución de los distintos espacios operativos es la siguiente:

 • Zona de almacenamiento de vehículos (92.691 m²) pavimentada con un firme flexible de mezclas bituminosas en caliente sobre los antiguos pavimentos existentes.
 • Zona de operaciones (14.867 m²) paralela al cantil, de 25 m de anchura, que, tras la retirada de las antiguas instalaciones en desuso, se ha acondicionado con hormigón HF-4 (en la franja de la superestructura de los cajones) y con aglomerado (en el resto).
 • Plataforma central hormigonada (4.992 m²), de 8,80 m de anchura, que divide por la mitad la zona de operaciones y aloja dos vías de ferrocarril de ancho ibérico.
 • Aparcamiento exterior de vehículos ligeros (3.389 m²) de aglomerado, para el servicio del personal de estiba y de las oficinas.
 • Acondicionamiento con aglomerado de los viales exteriores de acceso al aparcamiento (702 m²) y de la Carretera Muelle de la Xitá y su explanada final de acceso al braçet (6.837 m²).

Además de los distintos pavimentos, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: cerramiento perimetral con valla metálica modular sobre new jerseys de hormigón, incluyéndose cuatro puertas correderas auto-portantes; sistema de drenaje a base de colector-caz de hormigón perforado y desagües al mar; alumbrado mediante 18 torres de 25 m con un total de 108 proyectores de leds; y, además, se han dejado previstas las canalizaciones para futuros servicios de la terminal y sus oficinas (red de circuito cerrado de televisión y acometidas de agua potable, de energía eléctrica y a la red de vacío para fecales).

Las obras concluyeron en abril de 2018 con un coste de 3,2 millones de euros.

Ampliación de la Terminal de MSC por el Este del Puerto de Valencia

El objeto de este proyecto fue la ampliación de la zona de depósito de la terminal MSC hacia el Este, suponiendo un incremento de la superficie concesionada de 23.350 m2. Esta nueva área complementa la zona de muelle y operaciones de 70 ml que ya estaba construida, limitando la obra por su lado Sur, y permite a la vez el acceso a la Dársena de Servicios Náuticos situada en su lado Norte.

Las obras contemplaron la ejecución de un nuevo dique de cierre, con berma de pie, formado por un núcleo de todo uno protegido en su cara exterior por un filtro y un manto de escollera natural. El relleno general, tras haberse consolidado mediante precarga de tierras, se ha coronado con pedraplén y un pavimento de zahorra artificial y hormigón HF-4 en las zonas de depósito. También se construyeron las vigas de rodadura -longitudinales y transversales- de los pórticos de almacenamiento (trastainers) y las redes de servicio de abastecimiento, media tensión, alumbrado, contraincendios, teleproceso y drenaje.

Las obras concluyeron en agosto de 2016 con un coste de 7,1 millones de euros.

Construcción del nuevo faro en la Ampliación Norte del Puerto de Valencia

La construcción de las obras de abrigo de la Ampliación Norte del puerto de Valencia, dejaron al antiguo faro (construido en 1930) ubicado en el interior del puerto, de manera que, la altura de los nuevos espaldones ejecutados, provocaban una zona de sombra de la señal luminosa con especial incidencia en la navegación costera.

Por ello, se ha proyectado y ejecutado un nuevo faro situado en la zona más exterior del puerto, recuperando la visión de la señal, situada a 32 metros de altura, desde todas las aguas exteriores en un radio de 25 millas náuticas.

Este faro es el primero del mundo construido íntegramente a base de materiales compuestos como la fibra de carbono y la fibra de vidrio en matriz polimérica. Toda la instalación es autosuficiente al utilizar energías renovables provenientes de 10 placas fotovoltaicas y de un aerogenerador de eje vertical que alimentan, entre otros elementos, a la baliza principal que incorpora una lámpara de leds de 70 vatios de potencia. Para su fácil reconocimiento, se ha establecido como señal característica la de Luz de Destellos Aislados con un periodo de 10 segundos, 0,8 de luz y 9,2 de oscuridad.

El presupuesto final de las obras ascendió a 0,9 millones de euros y se concluyeron en junio de 2015, entrando oficialmente en servicio la noche de San Juan.

En marzo de 2016, recibió en París el premio a la innovación en la entrega de los JEC World 2016 Innovation Awards, en la categoría de estructuras hechas con “composites”.

También ha quedado finalista para ser merecedora del premio que la muy considerada Asociación Internacional de Ingeniería de Estructuras y Puentes (IASBE) otorgará en septiembre de 2017.

Ampliación de la playa de vías del Muelle de Levante del Puerto de Valencia

El Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 tuvo por objeto, entre otros, el refuerzo de las conexiones intermodales incluyendo entre sus programas, dentro del ámbito de transporte ferroviario, la adecuación de la red básica de mercancías para permitir la circulación de trenes de longitud estándar interoperable de 750 m así como la implantación del ancho estándar de 1.435 mm en el Corredor Mediterráneo.

La actuación consistió en el aumento de la longitud útil de la playa de vías, que era de 450 m, para composiciones de 750 m, disponiendo un nuevo esquema en su cabecera Sur que permite una mayor versatilidad en los modos de explotación de la terminal. Incluyó el montaje de nuevos tramos de vía y desvíos con ancho mixto, como primera fase de la implantación del ancho estándar interoperable en la red ferroviaria interna del puerto. Para optimizar su operativa, también se construyeron vigas de rodadura para grúas pórtico (trastainers).

Asimismo, fue necesaria la reordenación de los viales de tráfico rodado en el extremo Sur de la playa de vías y la regulación y monitorización de las intersecciones especiales entre plataformas viaria y ferroviaria, que redunda en una mejora notable de las condiciones de seguridad y de operatividad en el acceso a la terminal de contenedores. También se ejecutó la reposición de todos los servicios afectados y la restauración y traslado de la antigua grúa de Zorroza.

Las obras se terminaron en marzo de 2015 con un coste de 4,1 millones de euros.

Edificios de la nueva dársena de servicios náuticos del Puerto de Valencia

En la Dársena de Servicios Náuticos, situada en el centro de gravedad del puerto de Valencia, se han construido los edificios correspondientes para albergar las oficinas, torres de control, almacenes y talleres de las empresas que prestan los servicios de practicaje, amarre, remolque y operaciones subacuáticas.

Conforman un conjunto de cuatro edificios, tratado mediante un lenguaje arquitectónico unitario, ubicados frente a los muelles y pantalanes de atraque de la flota correspondiente a cada servicio.

Como ya se contaba con una precarga anterior a las obras, la cimentación se resolvió mediante losa de hormigón armado. La estructura está formada por pórticos de hormigón equidistantes entre si y pilares metálicos para los voladizos; los forjados son unidireccionales y las cubiertas de tipo invertido transitable. El recubrimiento exterior está formado, según zonas, por paneles composite de aluminio y por lamas extrusionadas de aluminio anodizado.

Los edificios se han dotado de las siguientes instalaciones: pararrayos, agua fría, agua caliente sanitaria y solar térmica, climatización, ventilación, saneamiento, eléctrica de baja tensión, telefónica e informática y protección contra-incendios.

La superficie construida alcanza 3.884 m² y la útil 3.179 m², con alturas mínima de 7,50 m y máxima de 14,50 m.

Las obras se completaron en febrero de 2016 y su coste final ascendió a 3,6 millones de euros €.

Obras de abrigo para la Ampliación del Puerto de Valencia

Con el objetivo de fortalecer el carácter de puerto interoceánico de contenedores, se ejecutaron las Obras de abrigo para la ampliación del puerto de Valencia que conforman una nueva dársena exterior con la bocana orientada hacia el Sur.

Las obras abrigan una dársena de 250 Ha y permitirán, en futuras actuaciones,una terminal de contenedores que, en su máximo desarrollo, pueden alcanzar 1,4 millones de m² de superficie con capacidad de unos 5 millones de TEUs.

Las principales actuaciones llevadas a cabo fueron las siguientes:

 • Dique de abrigo de 3.404 m de longitud formado por dos alineaciones, con distintas secciones en talud, vertical y mixta.
 • Contradique de 1.090 m formado por dos alineaciones, con distintas secciones en talud.
 • Explanada de 22 Ha de superficie para instalaciones provisionales.
 • Acceso al contradique desde el dique del Este.
 • Acceso al dique de abrigo desde la explanada de instalaciones.
 • Instalación de captación de agua de mar de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias.
 • Reposición del sistema de drenaje del muelle de Levante.
 • Campañas geotécnicas y arqueológicas.
 • Canalizaciones para futuras redes de servicios.
 • Balizamiento para señalización marítima..

Las obras, ejecutadas en base a varios proyectos, concluyeron en octubre de 2012 con un coste de 203,6 millones de euros.