Són servicis portuaris les activitats de prestació que siguen necessàries per a l’explotació dels ports, dirigides a fer possible la realització de les operacions associades amb el tràfic marítim en condicions de seguretat, eficiència, regularitat, continuïtat i no discriminació, i que siguen dutes a terme en l’àmbit territorial de les autoritats portuàries.

a) Servei de practicatge: s’entén per practicatge el servei d’assessorament a capitans de vaixells i artefactes flotants prestat a bord d’estos per a facilitar-ne l’entrada i l’eixida a port, així com les maniobres nàutiques dins d’este i dels límits geogràfics de la zona de practicatge en condicions de seguretat i en els termes establits.

b) Servei de remolc portuari: s’entén per servei de remolc portuari aquell l’objecte del qual és l’operació nàutica d’ajuda a la maniobra d’un vaixell, denominat remolcat, seguint les instruccions del capità, mitjançant l’auxili d’un altre o altres vaixells, denominats remolcadors, que proporcionen la seua força motriu o, si és el cas, l’acompanyament o la seua posada a disposició dins dels límits de les aigües incloses en la zona de servici del port.

Tots els ports de l’Autoritat Portuària de València:

c) Servei d’amarratge i desamarratge: s’entén per servei d’amarratge el servei l’objecte del qual és arreplegar les amarres d’un vaixell, portar-les i fixar-les als elements disposats en els molls o atracaments per a este fi, seguint les instruccions del capità del vaixell, en el sector d’amarratge designat per l’Autoritat Portuària, i en l’orde i amb la disposició convenient per a facilitar les operacions d’atracament, desamarratge i desatracament. S’entén per servici de desamarratge, aquell l’objecte del qual és amollar les amarres d’un vaixell dels elements de fixació a què està amarrat, seguint la seqüència i les instruccions del capità i sense que afecte les condicions d’amarratge dels vaixells contigus.

d) Servei d’embarcament i desembarcament de passatgers: Este servei inclou l’organització, el control i, si és el cas, el maneig dels mitjans necessaris per a fer possible l’accés dels passatgers des de l’estació marítima o el moll fins als vaixells de passatge i viceversa.

Tots els ports de l’Autoritat Portuària de València:

e) Servei de càrrega i descàrrega d’equipatges i vehicles en règim de passatge: El servei de càrrega i descàrrega d’equipatges inclou l’organització, el control i, si és el cas, el maneig dels mitjans necessaris per a la recepció dels equipatges en terra, la seua identificació, el trasllat a bord del vaixell i la col-locació en el lloc o llocs que s’establisquen, així com per a l’arreplegada dels equipatges a bord del vaixell des del lloc o els llocs que s’establisquen, el seu trasllat a terra i l’entrega a cadascun dels passatgers. El servici de càrrega i descàrrega de vehicles en règim de passatge inclou l’organització, el control i, si és el cas, el maneig dels mitjans necessaris per a fer possible la transferència d’estos vehicles, en els dos sentits, entre el moll o la zona d’aparcament i el vaixell.

Tots els ports de l’Autoritat Portuària de València:

f) Servei de recepció de rebutjos generats per vaixells regulats per l’annex I del Conveni MARPOL 73/78: S’inclouen en este servici les activitats d’arreplegada de rebutjos generats pels vaixells, que estan regulats per l’annex I del Conveni internacional per a previndre la contaminació ocasionada pels vaixells, firmat l’any 1973 i modificat pel protocol de 1978, en la versió vigent (MARPOL 73/78) i, si és el cas, d’emmagatzematge, classificació i tractament previ d’estos en la zona de servici del port, així com el seu trasllat a una instal-lació de tractament autoritzada per l’administració competent.

g) Servici de recepció de rebutjos generats per vaixells regulads per l’annex V del Conveni MARPOL 73/78: S’inclouen en este servici les activitats d’arreplegada de rebutjos generats pels vaixells, que estan regulats per l’annex V del Conveni internacional per a previndre la contaminació ocasionada pels vaixells, firmat l’any 1973 i modificat pel protocol de 1978 en la versió vigent (MARPOL 73/78) i, si és el cas, d’emmagatzematge, classificació i tractament previ d’estos en la zona de servici del port, així com el seu trasllat a una instal-lació de tractament autoritzada per l’administració competent.

Tots els ports de l’Autoritat Portuària de València:

h) Servici de recepció de rebutjos generats per vaixells regulads per l’annex IV del Conveni MARPOL 73/78: S’inclouen en este servici les activitats d’arreplegada de rebutjos generats pels vaixells, que estan regulats per l’annex IV del Conveni internacional per a previndre la contaminació ocasionada pels vaixells, firmat l’any 1973 i modificat pel protocol de 1978 en la versió vigent (MARPOL 73/78) i, si és el cas, d’emmagatzematge, classificació i tractament previ d’estos en la zona de servici

del port, així com el seu trasllat a una instal-lació de tractament autoritzada per l’administració competent.

Tots els ports de l’Autoritat Portuària de València:

i) Servici de càrrega, estiba, desestiba, descàrrega i transbordament de mercaderies: Es consideren integrades en este servici portuari les activitats de càrrega, estiba, desestiba, descàrrega i transbordament de mercaderies, objecte de tràfic marítim, que en permeten la transferència entre vaixells, o entre estos i terra o altres mitjans de transport. Per a tindre la consideració d’activitats incloses en este servici, caldrà dur-les a terme íntegrament dins de la zona de servici del port i guardar connexió directa i immediata amb una operació concreta de càrrega, descàrrega o transbordament d’un vaixell determinat.

Les tarifes màximes per la prestació del servici, corresponents tant als diferents prestadors com a les terminals i centres de manipulació de mercaderies, estan incloses en la secció Tarifes màximes de les terminals de mercaderia.

j) Altres tarifes relacionades amb la prestació de servicis portuaris:

Tarifa Fixa de Recepció de Rebutjos Generats per Vaixells 2023

Formularis de Sol·licitud:

Model Sol·licitud Bonificació B132-10ac Medioambiental – Tarifa Rebutjos

Model Sol·licitud Bonificació B132-10b Entrega Residus Port Anterior – Tarifa Rebutjos