Les taxes portuàries són les exigides per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic portuari i per la prestació del servici de senyalització marítima.

La normativa per la qual es regeixen les taxes i tarifes estan incloses en les lleis següents:

  • El Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre (BOE núm. 253 de 20/10/2011).
  • Acord del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València, en sessió celebrada el 29 de juliol del 2015, pel qual s’aproven els coeficients correctors i les bonificacions per a l’exercici 2016.
  • Llei 48/2015, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.
  • Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.
  • Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 (B.O.E. núm. 161 de 4 juliol).

Les taxes portuàries a què es refereix el primer paràgraf són les següents:

Taxa d’ocupació per la ocupació privativa del domini públic portuari

Taxa d’activitat per l’exercici d’activitats comercials, industrials i de servicis en el domini públic portuari

a. T-1: Taxa del vaixell

b. T-2: Taxa del passatge

c. T-3: Taxa mercaderia

d. T-4: Taxa de la pesca fresca

e. T-5: Taxa de les embarcacions esportives i de recreació

f. T-6: Taxa per utilització especial de la zona de trànsit

Taxa d’ajudes a la navegació pel servici de senyalització marítima

Així mateix, la normativa actual preveu una sèrie de bonificacions d’aplicació sobre determinades taxes de les esmentades més amunt. Estes són les que assenyala l’apartat següent.

Circular ofici, taxes i bonificacions 2018

Circular publicada amb taxes en vigor des del 5 juliol de 2018 en l’Autoritat Portuària de València.

Altres anys

Circular publicada amb taxes en vigor des del 29 de juny de 2017 en l’Autoritat Portuària de València.

Circular publicada amb taxes en vigor des de l’1 de gener de 2016 en l’Autoritat Portuària de Valencia.

Circular publicada amb taxes en vigor des de l’1 de gener de 2015 en l’Autoritat Portuària de Valencia.

Circular publicada amb taxes en vigor des de l’1 de gener de 2014 en l’Autoritat Portuària de Valencia.

Circular publicada amb taxes en vigor des de l’1 de gener de 2013 en l’Autoritat Portuària de Valencia.

Circular publicada amb taxes en vigor des de l’1 de gener de 2012 en l’Autoritat Portuària de Valencia.

Circular publicada amb taxes en vigor des de l’1 de gener de 2011 en l’Autoritat Portuària de Valencia.

Bonificacions

Bonificacions Taxa Activitat

Bonificacions en les taxes d’activitat i d’utilització.

Procediment a seguir per a la obtenció de la bonificació mediambiental.

Guia de bones practiques.

Model general de conveni.

Formularis de sol·licitud.

Bonificacions Taxa Vaixell

Procediment a seguir per a la obtenció de la bonificació per millors pràctiques mediambientals sobre la taxa al vaixell.

Formularis de sol·licitud.

Referencials de qualitat

1. Referencial de qualitat de servici per a companyies navilieres.

2. Referencial de qualitat de servici per al tràfic de contenidors en l’Autoritat Portuària de Valencia.

3. Referencia de qualitat de servici per al tràfic de mercaderia general convencional.

4. Referencial de qualitat de servici per al tràfic de càrregues sòlides i líquides a granel.

5. Referencial de qualitat de servici per al tràfic de mercaderia rodada RO-RO.

6. Referencial de qualitat de vehicles:

Referencial de qualitat de servici per al tràfic de vehicles nous en el port de Valencia.

Referencial de qualitat de servici per al tràfic de vehicles nous en el port de Sagunt​​​​.

7. Referencial de qualitat de servici per al tràfic de creuers.

8. Criteris per a l’aplicació de referencials de qualitat de servici en el cas de manipulació de mercaderies polivalents​.

9. Referencial de qualitat de servici per al servici de practicatge.

10. Referencial de qualitat de servici per al servici de remolc.

11. Referencial de qualitat de servici per al servici d’amarratge i des amarratge.

12. Referencial de qualitat de servici pera el servici de recepció de rebutjos generats per vaixells.

13. Relació d’entitats de certificació per referencials.

14. Criteris per a la concessió d’autoritzacions anuals a entitats de certificació​.

Bonificacions Taxa Mercaderia

Formularis de sol·licitud.

Formularis de sol·licitud

Formularis Taxa Activitat

Model de sol·licitud B245-1bc bonificació per millors pràctiques ambientals. Taxa d’activitat.

A-2 Plantilla BPA empreses.

Model de sol·licitud B245-2b bonificació per la qualitat en la prestació de serveis.

Formularis Taxa Vaixell

Formulari de sol·licitud vaixells creuer amb un mínim de 8 escales:

Formulari de sol·licitud vaixells creuer amb un mínim de 12 escales:

Formulari de sol·licitud per nombre d’escales port de València:

Formulari de sol·licitud per nombre d’escales port de Sagunt:

Formulari de sol·licitud per nombre d’escales port de Gandia:

Formularis de sol·licitud bonificacions mediambientals

Model de sol·licitud B245-1a bonificació per millors pràctiques ambientals associades a les operacions i permanència del vaixell en port. Taxa vaixell.

Procediment a seguir per a la obtenció de la bonificació per a incrementar la qualitat en la prestació dels servicis

B245-2 qualitat serveis bonificació qualitat. NOTA ACLARATÒRIA. Taxa vaixell.

Formularis de sol·licitud bonificacions de qualitat

Model de sol·licitud B245-2a taxa al vaixell bonificació qualitat.

Model sol·licitud B245-3-16 Bonificació concentració tràfico RO-RO Puerto Valencia 2018

Modelo solicitud B245-3-26 Bonificación Servicio Marítimo Con-Ro Puerto Sagunto 2018

Modelo solicitud B245-3-30 Bonificación Buques LO-LO 2018

Modelo solicitud B245-3-31 Bonificación Concentración Tráfico RO-RO 2018

Formularios Tasa Mercancía

Formulari Taxa Mercaderia

Formulari de sol·licitud bonificacions taxa de la mercadería

Model sol·licitud B245-3-1 bonificació siderúrgics 7208A_7209A no contenidorizats 2018

Model sol·licitud B245-3-2 bonificació siderúrgics 7214, 7215, 7216 no contenidorizats 2018

Model sol·licitud B245-3-5 bonificació vi y derivats 2018

Model sol·licitud B245-3-6 bonificació cereal a granel 2018

Model sol·licitud B245-3-7 bonificació contenidors buits 2018

Model sol·licitud B245-3-8C bonificació papers y pasta paper contenidoritzada 2018

Model sol·licitud B245-3-8N bonificació papers y pasta paper NO contenidoritzada 2018

Model sol·licitud B245-3-10 bonificació sulfat sòdic 2018

Model sol·licitud B245-3-11 bonificació components automoció 2018

Model sol·licitud B245-3-12 bonificació gas natural 2018

Model sol·licitud B245-3-13A bonificació ciment envasat 2018

Model sol·licitud B245-3-13B bonificació ciment granel 2018

Model sol·licitud B245-3-20 bonificació alumini Gandía 2018

Model sol·licitud B245-3-22 bonificació metanol 2018

Model sol·licitud B245-3-23 bonificació taulers fusta Gandía 2018

Model sol·licitud B245-3-25 bonificació concentració càrregues plataformes tràfic RO-RO 2018

Modelo solicitud B245-3-28 Bonificación Yeso a Granel 2018

Modelo solicitud B245-3-29 Bonificación Arcilla a Granel 2018

Modelo solicitud B245-3-32 Bonificación Trafico Contenedores Puerto Sagunto 2018

 

Formulario de solicitud regularización bonificación y comunicación tráfico aportado 2017

B245-3-0 C Comunicación tráfico aportado para la bonificación contenedores carga local 2017

B245-3-0.1 C Comunicación tráfico aportado para la bonificación contenedores tránsito marítimo 2017

B245-3-0.2 C Comunicación tráfico aportado para la bonificación contenedores tasa del buque 2017

B245-3-1 C bis Comunicación tráfico aportado para la bonificación siderúrgicos no cont. 2017

B245-3-1 C Comunicación tráfico aportado para la bonificación siderúrgicos no cont. 2017

B245-3-5 C Comunicación tráfico aportado para la bonificación vino y derivados 2017

B245-3-6 C Comunicación tráfico aportado para la bonificación cereal a granel 2017

B245-3-7 C Comunicación tráfico aportado para la bonificación contenedores vacíos 2017

B245-3-8 C Comunicación tráfico aportado para la bonificación papel y pasta de papel en cont. 2017

B245-3-8N C Comunicación tráfico aportado para la bonificación papel y pasta de papel no cont. 2017

B245-3-10 C Comunicación tráfico aportado para la bonificación sulfato sódico 2017

B245-3-11 C Comunicación tráfico aportado bonificación componentes automoción 2017

B245-3-12 C Comunicación tráfico aportado bonificación gas natural 2017

B245-3-13 C Comunicación tráfico aportado bonificación cemento envasado 2017

B245-3-13 C Comunicación tráfico aportado bonificación cemento granel 2017

B245-3-16 C Comunicación tráfico aportado bonificación concentración tráfico RO-RO. Autoridad Portuaria 2017

B245-3-17 C Comunicación tráfico aportado bonificación concentración tráfico RO-RO. Puerto Sagunto 2017

B245-3-19 C Comunicación tráfico aportado bonificación servicio marítimo. Puerto Gandía 2017

B245-3-20 C Comunicación tráfico aportado bonificación aluminio. Puerto Gandía 2017

B245-3-21 C Comunicación tráfico aportado bonificación astilla madera a granel 2017

B245-3-22 C Comunicación tráfico aportado bonificación metanol 2017

B245-3-23 C Comunicación tráfico aportado bonificación tableros madera. Puerto Gandía 2017

B245-3-25 C Comunicación tráfico aportado bonificación concentración cargas plataformas tráfico RO-RO 2017

B245-3-26 C Comunicación tráfico aportado bonificación servicio marítimo Con-Ro. Puerto Sagunto 2017

B245-3-27 C Comunicación tráfico aportado bonificación buques crucero 2017