Les taxes portuàries són les exigides per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic portuari i per la prestació del servici de senyalització marítima.

La normativa per la qual es regeixen les taxes i tarifes estan incloses en les lleis següents:

  • El Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre (BOE núm. 253 de 20/10/2011).
  • Acord del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València, en sessió celebrada el 29 de juliol del 2015, pel qual s’aproven els coeficients correctors i les bonificacions per a l’exercici 2016.
  • Llei 48/2015, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.
  • Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.
  • Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 (B.O.E. núm. 161 de 4 juliol).

Les taxes portuàries a què es refereix el primer paràgraf són les següents:

Taxa d’ocupació per la ocupació privativa del domini públic portuari

Taxa d’activitat per l’exercici d’activitats comercials, industrials i de servicis en el domini públic portuari

a. T-1: Taxa del vaixell

b. T-2: Taxa del passatge

c. T-3: Taxa mercaderia

d. T-4: Taxa de la pesca fresca

e. T-5: Taxa de les embarcacions esportives i de recreació

f. T-6: Taxa per utilització especial de la zona de trànsit

Taxa d’ajudes a la navegació pel servici de senyalització marítima

Així mateix, la normativa actual preveu una sèrie de bonificacions d’aplicació sobre determinades taxes de les esmentades més amunt. Estes són les que assenyala l’apartat següent.

Circular ofici, taxes i bonificacions 2019

Circular publicada amb taxes en vigor des del 5 juliol de 2018 en l’Autoritat Portuària de València.

Altres anys

Circular publicada amb taxes en vigor des del 29 de juny de 2017 en l’Autoritat Portuària de València.

Circular publicada amb taxes en vigor des de l’1 de gener de 2016 en l’Autoritat Portuària de Valencia.

Circular publicada amb taxes en vigor des de l’1 de gener de 2015 en l’Autoritat Portuària de Valencia.

Circular publicada amb taxes en vigor des de l’1 de gener de 2014 en l’Autoritat Portuària de Valencia.

Circular publicada amb taxes en vigor des de l’1 de gener de 2013 en l’Autoritat Portuària de Valencia.

Circular publicada amb taxes en vigor des de l’1 de gener de 2012 en l’Autoritat Portuària de Valencia.

Circular publicada amb taxes en vigor des de l’1 de gener de 2011 en l’Autoritat Portuària de Valencia.

Bonificacions

Bonificacions Taxa Activitat

Bonificacions en les taxes d’activitat i d’utilització.

Procediment a seguir per a la obtenció de la bonificació mediambiental.

Guia de bones practiques.

Model general de conveni.

VEURE més avall Apartat Formularis de Sol·licitud.

Bonificacions Taxa Vaixell

Procediment a seguir per a la obtenció de la bonificació per millors pràctiques mediambientals sobre la taxa al vaixell.

VEURE més avall Apartat Formularis de Sol·licitud.

Referencials de qualitat

1. Referencial de qualitat de servici per a companyies navilieres.

2. Referencial de qualitat de servici per al tràfic de contenidors en l’Autoritat Portuària de Valencia.

3. Referencia de qualitat de servici per al tràfic de mercaderia general convencional.

4. Referencial de qualitat de servici per al tràfic de càrregues sòlides i líquides a granel.

5. Referencial de qualitat de servici per al tràfic de mercaderia rodada RO-RO.

6. Referencial de qualitat de vehicles:

Referencial de qualitat de servici per al tràfic de vehicles nous en el port de Valencia.

Referencial de qualitat de servici per al tràfic de vehicles nous en el port de Sagunt​​​​.

7. Referencial de qualitat de servici per al tràfic de creuers.

8. Criteris per a l’aplicació de referencials de qualitat de servici en el cas de manipulació de mercaderies polivalents​.

9. Referencial de qualitat de servici per al servici de practicatge.

10. Referencial de qualitat de servici per al servici de remolc.

11. Referencial de qualitat de servici per al servici d’amarratge i des amarratge.

12. Referencial de qualitat de servici pera el servici de recepció de rebutjos generats per vaixells.

13. Relació d’entitats de certificació per referencials.

14. Criteris per a la concessió d’autoritzacions anuals a entitats de certificació​.

Bonificacions Taxa Mercaderia

VEURE més avall Apartat Formularis de Sol·licitud.

Formularis de sol·licitud

Formularis Taxa Activitat

Model de sol·licitud B245-1bc bonificació per millors pràctiques ambientals. Taxa d’activitat.

A-2 Plantilla BPA empreses.

Model de sol·licitud B245-2b bonificació per la qualitat en la prestació de serveis.

Formularis Taxa Vaixell

Formulari de sol·licitud vaixells creuer amb un mínim de 8 escales:

Formulari de sol·licitud vaixells creuer amb un mínim de 12 escales:

Formulari de sol·licitud per nombre d’escales port de València:

Formulari de sol·licitud per nombre d’escales port de Sagunt:

Formulari de sol·licitud per nombre d’escales port de Gandia:

Formularis de sol·licitud bonificacions mediambientals

Model de sol·licitud B245-1a bonificació per millors pràctiques ambientals associades a les operacions i permanència del vaixell en port. Taxa vaixell.

Procediment a seguir per a la obtenció de la bonificació per a incrementar la qualitat en la prestació dels servicis

B245-2 qualitat serveis bonificació qualitat. NOTA ACLARATÒRIA. Taxa vaixell.

Formularis de sol·licitud bonificacions de qualitat

Model de sol·licitud B245-2a taxa al vaixell bonificació qualitat.

Model sol·licitud B245-3-16 Bonificació concentració tràfico RO-RO Puerto Valencia 2018

Modelo solicitud B245-3-26 Bonificación Servicio Marítimo Con-Ro Puerto Sagunto 2018

Modelo solicitud B245-3-30 Bonificación Buques LO-LO 2018

Modelo solicitud B245-3-31 Bonificación Concentración Tráfico RO-RO 2018

Formularios Tasa Mercancía

Formulari Taxa Mercaderia

Formulari de sol·licitud bonificacions taxa de la mercadería 2019

Model sol·licitud B245-3-1 Bonificació Siderurgics 7208A 7209A no contenidorizats 2019

Model sol·licitud B245-3-2 Bonificació Siderurgics 7214, 7215, 7216 no contenidorizats 2019

Model sol·licitud B245-3-5 Bonificació Vi y Derivats 2019

Model sol·licitud B245-3-6 Bonificació Cereal a Granel 2019

Model sol·licitud B245-3-7 Bonificació Contenidors Buits 2019

Model sol·licitud B245-3-8C Bonificació Papers y Pasta Paper contenidoritzada 2019

Model sol·licitud B245-3-8N Bonificació Papers y Pasta Paper no contenidoritzada 2019

Model sol·licitud B245-3-10 Bonificació Sulfat Sòdic 2019

Model sol·licitud B245-3-11 Bonificació Components Automoció 2019

Model sol·licitud B245-3-12 Bonificació Gas Natural 2019

Model sol·licitud B245-3-13A Bonificació Ciment Envasat 2019

Model sol·licitud B245-3-13B Bonificació Ciment Granel 2019

Model sol·licitud B245-3-16 Bonificació Concentració Tràfic RO-RO. Port Valencia 2019

Model sol·licitud B245-3-20 Bonificació Alumini. Port Gandía 2019

Model sol·licitud B245-3-22 Bonificació Metanol 2019

Model sol·licitud B245-3-23 Bonificació Taulers Fusta. Port Gandía 2019

Model sol·licitud B245-3-25 Bonificació Concentració Càrregues Plataformes Tràfic RO-RO 2019

Model sol·licitud B245-3-26 Bonificació Servei Marítim Con-Ro. Port Sagunt 2019

Model sol·licitud B245-3-28 Bonificació Algep a Granel 2019

Model sol·licitud B245-3-29 Bonificació Argila a Granel 2019

Model sol·licitud B245-3-30 Bonificació Vaixels LO-LO 2019

Model sol·licitud B245-3-31 Bonificació Concentració Tràfic RO-RO 2019

Model sol·licitud B245-3-32 Bonificació Tràfic Contenidors. Port Sagunt 2019

 

Formulario de solicitud, BONIFICACIÓN 245.3 Y COMUNICACIÓN TRÁFICO APORTADO 2018

B245-3-0 Comunicación tráfico aportado para la bonificación contenedores carga local_18

B245-3-0 Comunicación tráfico aportado para la bonificación contenedores tránsito marítimo_18

B245-3-0.2 Comunicación tráfico aportado para la bonificación contenedores tasa del buque_18

B245-3-1 Comunicación tráfico aportado para la bonificación Siderúrgicos no cont_18

B245-3-1-bis Comunicación tráfico aportado para la bonificación Siderúrgicos no cont_18

B245-3-5 Comunicación tráfico aportado para la bonificación vino y derivados_18

B245-3-6 Comunicación tráfico aportado para la bonificación cereal a granel_18

B245-3-7 Comunicación tráfico aportado para la bonificación contenedores vacíos_18

B245-3-8 Comunicación tráfico aportado para la bonificación papel y pasta de papel en cont_18

B245-3-8N Comunicación tráfico aportado para la bonificación papel y pasta de papel no cont_18

B245-3-10 Comunicación tráfico aportado para la bonificación Sulfato Sódico_18

B245-3-11 Comunicación tráfico aportado bonificación Componentes Automoción_18

B245-3-12 Comunicación tráfico aportado bonificación gas natural_18

B245-3-13 Comunicación tráfico aportado bonificación Cemento granel_18

B245-3-13-bis Comunicación tráfico aportado bonificación Cemento Envasado_18

B245-3-16 Comunicación tráfico aportado bonificación Concentración Tráfico RO-RO tasa buque APV_18

B245-3-20 Comunicación tráfico aportado bonificación Aluminio Puerto Gandía_18

B245-3-22 Comunicación tráfico aportado bonificación Metanol_18

B245-3-23 Comunicacion tráfico aportado bonificación Tableros Madera Pto Gandía_18

B245-3-25 Comunicación tráfico aportado bonificación Concentración Cargas Plataformas Tráfico RO-RO_18

B245-3-26 Comunicacion tráfico aportado bonificación Servicio Maritimo Con-Ro Pto. Sagunto_18

B245-3-27 Comunicación tráfico aportado bonificación Buques Crucero_18

B245-3-28 Comunicación trafico aportado bonificación Nuevo Ser. Ro-Ro_TMCD_18

B245-3-29 Comunicación tráfico aportado bonificación Servicio Marítimo Lo-Lo Pto. Sagunto_18

B245-3-30 Comunicación tráfico aportado para la bonificación Tráfico contenedores Pto. Sagunto_18

B245-3-31 Comunicación tráfico aportado para la bonificación Yeso_18

B245-3-32 Comunicación tráfico aportado bonificación Arcilla_18