Les taxes portuàries són les exigides per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic portuari i per la prestació del servici de senyalització marítima.

La normativa per la qual es regeixen les taxes i tarifes estan incloses en les lleis següents:

  • El Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre (BOE núm. 253 de 20/10/2011).
  • Acord del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València, en sessió celebrada el 18 de desembre del 2020.
  • Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021. (B.O.E. núm. 341 de 31 desembre del 2020). Pressupostos Generals de l’Estat de l’Autoritat Portuària de València 2021

Les taxes portuàries a què es refereix el primer paràgraf són les següents:

Taxa d’ocupació per la ocupació privativa del domini públic portuari

Taxa d’activitat per l’exercici d’activitats comercials, industrials y de servicis en el domini públic portuari

a. T-1: Taxa del vaixell

b. T-2: Taxa del passatge

c. T-3: Taxa de la mercaderìa

d. T-4: Taxa de la pesca fresca

e. T-5: Taxa de les embarcacions esportives y recreació

f. T-6: Taxa per utilització especial de la zona de tránsit

Taxa d’ajudes a la navegació pel servici de senyalitzció marítima

Així mateix, la normativa actual preveu una sèrie de bonificacions d’aplicació sobre determinades taxes de les esmentades més amunt. Estes són les que assenyala l’apartat següent.

Circular ofici, taxes i bonificacions 2021

Circular publicada amb taxes en vigor des del 1 de gener de 2021 en l’Autoritat Portuària de València

Altres anys

Circular publicada amb taxes en vigor des del 5 juliol de 2018 en l’Autoritat Portuària de València.

Circular publicada amb taxes en vigor des del 29 de juny de 2017 en l’Autoritat Portuària de València.

Circular publicada amb taxes en vigor des de l’1 de gener de 2016 en l’Autoritat Portuària de Valencia.

Circular publicada amb taxes en vigor des de l’1 de gener de 2015 en l’Autoritat Portuària de Valencia.

Circular publicada amb taxes en vigor des de l’1 de gener de 2014 en l’Autoritat Portuària de Valencia.

Circular publicada amb taxes en vigor des de l’1 de gener de 2013 en l’Autoritat Portuària de Valencia.

Circular publicada amb taxes en vigor des de l’1 de gener de 2012 en l’Autoritat Portuària de Valencia.

Circular publicada amb taxes en vigor des de l’1 de gener de 2011 en l’Autoritat Portuària de Valencia.

Bonificacions

Bonificacions Taxa Activitat

Bonificacions en les taxes d’activitat i d’utilizació

Procediment a seguir per a la obtenció de la bonificació mediambiental.

Guia de bones practiques.

Model general de conveni.

VEURE més avall Apartat Formularis de Sol·licitud.

Bonificacions Taxa Vaixell

Procediment a seguir per a la obtenció de la bonificació per millors pràctiques mediambientals sobre la taxa al vaixell.

VEURE més avall Apartat Formularis de Sol·licitud.

Referencials de qualitat

1. Referencial de qualitat de servici per a companyies navilieres.

2. Referencial de qualitat de servici per al tràfic de contenidors en l’Autoritat Portuària de Valencia.

3. Referencia de qualitat de servici per al tràfic de mercaderia general convencional.

4. Referencial de qualitat de servici per al tràfic de càrregues sòlides i líquides a granel.

5. Referencial de qualitat de servici per al tràfic de mercaderia rodada RO-RO.

6. Referencial de qualitat de vehicles:

Referencial de qualitat de servici per al tràfic de vehicles nous en el port de Valencia.

Referencial de qualitat de servici per al tràfic de vehicles nous en el port de Sagunt​​​​.

7. Referencial de qualitat de servici per al tràfic de creuers.

8. Criteris per a l’aplicació de referencials de qualitat de servici en el cas de manipulació de mercaderies polivalents​.

9. Referencial de qualitat de servici per al servici de practicatge.

10. Referencial de qualitat de servici per al servici de remolc.

11. Referencial de qualitat de servici per al servici d’amarratge i des amarratge.

12. Referencial de qualitat de servici pera el servici de recepció de rebutjos generats per vaixells.

13. Relació d’entitats de certificació per referencials.

14. Criteris per a la concessió d’autoritzacions anuals a entitats de certificació​.

Bonificacions Taxa Mercaderia

VEURE més avall Apartat Formularis de Sol·licitud.

Formularis de sol·licitud

Formularis Taxa Activitat

Model Sol·licitud Bonificació B245-1bc Medioambiental – Taxa d’activitat

A-2 Plantilla BPA empreses.

Model Sol·licitud Bonificació B245-2b Qualitat – Taxa d’activitat

Formularis Taxa Vaixell

Formulari de sol·licitud vaixells creuer amb un mínim de 8 escales:

Formulari de sol·licitud vaixells creuer amb un mínim de 12 escales:

Formulario de Reducción de la cuota tasa buque por utilización de GNL o electricidad:

Formulari de sol·licitud per nombre d’escales port de Sagunt:

Formulari de sol·licitud per nombre d’escales port de Gandia:

Formularis de sol·licitud bonificacions mediambientals

Model Sol·licitud Bonificació B245-1a Pràctiques Ambientals. Taxa Vaixell

Procediment a seguir per a la obtenció de la bonificació per a incrementar la qualitat en la prestació dels servicis

B245-2 qualitat serveis bonificació qualitat. NOTA ACLARATÒRIA. Taxa vaixell.

Formularis de sol·licitud bonificacions de qualitat

Model Sol·licitud Bonificació B245-2a Qualitat. Taxa Vaixell

Model sol·licitud B245-3-16 Bonificació concentració tràfico RO-RO Puerto Valencia 2018

Modelo solicitud B245-3-26 Bonificación Servicio Marítimo Con-Ro Puerto Sagunto 2018

Modelo solicitud B245-3-30 Bonificación Buques LO-LO 2018

Modelo solicitud B245-3-31 Bonificación Concentración Tráfico RO-RO 2018

Formularios Tasa Mercancía

Formulari Taxa Mercaderia

Formulari de sol·licitud bonificacions taxa de la mercadería 2019

Formulario de solicitud provisional de bonificaciones

 

Formulario de solicitud, BONIFICACIÓN 245.3 Y COMUNICACIÓN TRÁFICO APORTADO 2018

Formulario de declaración de tráfico aportado y regularización