Les taxes portuàries són les exigides per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic portuari i per la prestació del servici de senyalització marítima.

La normativa per la qual es regeixen les taxes i tarifes estan incloses en les lleis següents:

 

Les taxes portuàries a què es refereix el primer paràgraf són les següents:

Taxa d’ocupació per la ocupació privativa del domini públic portuari.

Taxa d’activitat per l’exercici d’activitats comercials, industrials y de servicis en el domini públic portuari.

a. T-1: Taxa del vaixell.

b. T-2: Taxa del passatge.

c. T-3: Taxa de la mercaderia.

d. T-4: Taxa de la pesca fresca.

e. T-5: Taxa de les embarcacions esportives y recreació.

f. T-6: Taxa per utilització especial de la zona de tránsit.

Taxa d’ajudes a la navegació pel servici de senyalització marítima.

 

Així mateix, la normativa actual preveu una sèrie de bonificacions d’aplicació sobre determinades taxes de les esmentades més amunt. Estes són les que assenyala l’apartat següent.

 

Circular ofici, taxes i bonificacions 2023:

Circular publicada amb taxes en vigor des del 1 de gener de 2023 en l’Autoritat Portuària de València.

Altres anys:

Circular publicada amb taxes en vigor des del 1 de gener de 2022 en l’Autoritat Portuària de València.

Circular publicada amb taxes en vigor des del 1 de gener de 2021 en l’Autoritat Portuària de València.

Circular publicada amb taxes en vigor des del 5 juliol de 2018 en l’Autoritat Portuària de València.

Circular publicada amb taxes en vigor des del 29 de juny de 2017 en l’Autoritat Portuària de València.

Bonificacions y formularis

 

Bonificacions taxa mercaderia y vaixell:

Guia sol·licitud bonificacions ART. 245.3 y 245.4 TRLPEMN.

 

Bonificacions taxa activitat:

Bonificacions en les taxes d’activitat i d’utilizació.

Procediment a seguir per a la obtenció de la bonificació mediambiental.

Guia de bones practiques.

Model general de conveni.

Model sol·licitud bonificació B245-1bc medioambiental – Taxa d’activitat.

A-2 Plantilla BPA empreses.

Model sol·licitud bonificació B245-2b qualitat – Taxa d’activitat.

 

Bonificacions taxa vaixell (qualitat y mediambientals):

Procediment a seguir per a la obtenció de la bonificació per millors pràctiques mediambientals sobre la taxa al vaixell.

Referencials de qualitat:

1. Referencial de qualitat de servici per a companyies navilieres.

2. Referencial de qualitat de servici per al tràfic de contenidors en l’Autoritat Portuària de Valencia.

3. Referencia de qualitat de servici per al tràfic de mercaderia general convencional.

4. Referencial de qualitat de servici per al tràfic de càrregues sòlides i líquides a granel.

5. Referencial de qualitat de servici per al tràfic de mercaderia rodada RO-RO.

6. Referencial de qualitat de vehicles:

Referencial de qualitat de servici per al tràfic de vehicles nous en el port de Valencia.

Referencial de qualitat de servici per al tràfic de vehicles nous en el port de Sagunt​​​​.

7. Referencial de qualitat de servici per al tràfic de creuers.

8. Criteris per a l’aplicació de referencials de qualitat de servici en el cas de manipulació de mercaderies polivalents​.

9. Referencial de qualitat de servici per al servici de practicatge.

10. Referencial de qualitat de servici per al servici de remolc.

11. Referencial de qualitat de servici per al servici d’amarratge i des amarratge.

12. Referencial de qualitat de servici pera el servici de recepció de rebutjos generats per vaixells.

13. Relació d’entitats de certificació per referencials.

14. Criteris per a la concessió d’autoritzacions anuals a entitats de certificació​.

 

Formulari de sol·licitud vaixells creuer amb un mínim de 8 escales:

Model sol·licitud C197-1G3b coeficient port base de creuers trànsit estacional –  Taxa del vaixell.

 

Formulari de sol·licitud vaixells creuer amb un mínim de 12 escales:

Model sol·licitud C197-1G3a coeficient port base de creuers – Taxa del vaixell.

 

Formulario de reducción de la cuota tasa buque por utilización de GNL o electricidad:

Model sol·licitud bonificació B197-1j utilizació GNL o electricitat – Taxa del vaixell.

 

Formulari de sol·licitud per nombre d’escales port de València:

C201-1 coeficient per nombre d’escales – Valencia.

C201-1R coeficient per nombre d’escales – Valencia.

C201-2 coeficient per nombre d’escales grup empreses – Valencia.

Detall servei – Línia regular.

 

Formulari de sol·licitud per nombre d’escales port de Sagunt:

C201-1 Coeficient per nombre d’escales – Sagunt.

C201-1R Coeficient per nombre d’escales – Sagunt.

C201-2 Coeficient per nombre d’escales grup empreses – Sagunt.

Detall servei – Línia regular.

 

Formulari de sol·licitud per nombre d’escales port de Gandia:

C201-1 Coeficient per nombre d’escales – Gandia.

C201-1R Coeficient per nombre d’escales – Gandia.

C201-2 Coeficient per nombre d’escales grup empreses – Gandia.

Detall servei – Línia regular.

 

Formularis de sol·licitud bonificacions mediambientals:

Model sol·licitud bonificació B245-1a Pràctiques Ambientals – Taxa Vaixell.

Procediment a seguir per a la obtenció de la bonificació per a incrementar la qualitat en la prestació dels servicis.

 

Formularis de sol·licitud bonificacions de qualitat:

Model sol·licitud bonificació B245-2a qualitat – Taxa Vaixell.

Model sol·licitud B245-3-16 bonificació concentració tràfico RO-RO – Port Valencià 2018.

Model sol·licitud B245-3-26 bonificació servei marítim Con-Ro – Port Sagunt 2018.

Model sol·licitud B245-3-30 bonificació vaixells LO-LO 2018.

Model sol·licitud B245-3-31 bonificació concentració tràfico RO-RO 2018.