Les taxes portuàries són les exigides per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic portuari i per la prestació del servici de senyalització marítima.

La normativa per la qual es regeixen les taxes i tarifes estan incloses en les lleis següents:

Les taxes portuàries a què es refereix el primer paràgraf són les següents:

Taxa d’ocupació per la ocupació privativa del domini públic portuari

Taxa d’activitat per l’exercici d’activitats comercials, industrials y de servicis en el domini públic portuari

a. T-1: Tasa vaixell

b. T-2: Taxa passatge

c. T-3: Taxa mercaderia

d. T-4: Taxa pesca fresca

e. T-5: Taxa de les embarcacions esportives y recreació

f.  T-6: Taxa per utilització especial de la zona de tránsit

Taxa d’ajudes a la navegació pel servici de senyalització marítima

Així mateix, la normativa actual preveu una sèrie de bonificacions d’aplicació sobre determinades taxes de les esmentades més amunt. Estes són les que assenyala l’apartat següent.

Circular ofici, taxes i bonificacions 2022

Circular publicada amb taxes en vigor des del 1 de gener de 2024 en l’Autoritat Portuària de València

Altres anys

Bonificacions y formularis

Bonificacions taxa mercaderia y vaixell

Guia sol·licitud bonificacions ART. 245.3 y 245.4 TRLPEMN

Bonificacions taxa activitat

Bonificacions en les taxes d’activitat i d’utilizació

Procediment a seguir per a la obtenció de la bonificació mediambiental

Guia de bones practiques.

Model general de conveni.

Model sol·licitud bonificació B245-1bc Medioambiental – Taxa d’activitat

A-2 Plantilla BPA empreses.

Model sol·licitud bonificació B245-2b Qualitat – Taxa d’activitat

Bonificacions taxa vaixell (qualitat y mMediambientals)

Procediment a seguir per a la obtenció de la bonificació per millors pràctiques mediambientals sobre la taxa al vaixell.

Referencials de qualitat

1. Referencial de qualitat de servici per a companyies navilieres.

2. Referencial de qualitat de servici per al tràfic de contenidors en l’Autoritat Portuària de Valencia.

3. Referencia de qualitat de servici per al tràfic de mercaderia general convencional.

4. Referencial de qualitat de servici per al tràfic de càrregues sòlides i líquides a granel.

5. Referencial de qualitat de servici per al tràfic de mercaderia rodada RO-RO.

6. Referencial de qualitat de vehicles:

Referencial de qualitat de servici per al tràfic de vehicles nous en el port de Valencia.

Referencial de qualitat de servici per al tràfic de vehicles nous en el port de Sagunt​​​​.

7. Referencial de qualitat de servici per al tràfic de creuers.

8. Criteris per a l’aplicació de referencials de qualitat de servici en el cas de manipulació de mercaderies polivalents​.

9. Referencial de qualitat de servici per al servici de practicatge.

10. Referencial de qualitat de servici per al servici de remolc.

11. Referencial de qualitat de servici per al servici d’amarratge i des amarratge.

12. Referencial de qualitat de servici pera el servici de recepció de rebutjos generats per vaixells.

13. Relació d’entitats de certificació per referencials.

14. Criteris per a la concessió d’autoritzacions anuals a entitats de certificació​.

Formulari de sol·licitud vaixells creuer amb un mínim de 8 escales:

Model sol·licitud C197-1G3b Coeficient port base de creuers trànsit estacional. Taxa del vaixell.

Formulari de sol·licitud vaixells creuer amb un mínim de 12 escales:

Model sol·licitud C197-1G3a Coeficient port base de creuers. Taxa del vaixell.

Formulario de reducción de la cuota tasa buque por utilización de GNL o electricidad:

Modelo solicitud bBonificación B197-1j Utilización GNL o electricidad – Tasa buque

Formulari de sol·licitud per nombre d’escales port de València:

C201-1 Coeficient per nombre d’escales Valencia.

C201-1R Coeficient per nombre d’escales Valencia.

C201-2 Coeficient per nombre d’escales grup empreses Valencia.

Detall servei – Línia regular.

Formulari de sol·licitud per nombre d’escales port de Sagunt:

C201-1 Coeficient per nombre d’escales Sagunt.

C201-1R Coeficient per nombre d’escales Sagunt.

C201-2 Coeficient per nombre d’escales grup empreses Sagunt.

Detall servei – Línia regular.

Formulari de sol·licitud per nombre d’escales port de Gandia:

C201-1 Coeficient per nombre d’escales Gandia.

C201-1R Coeficient per nombre d’escales Gandia.

C201-2 Coeficient per nombre d’escales grup empreses Gandia.

Detall servei – Línia regular.

Formularis de sol·licitud bonificacions mediambientals

Model sol·licitud bonificació B245-1a Pràctiques Ambientals. Taxa Vaixell

Procediment a seguir per a la obtenció de la bonificació per a incrementar la qualitat en la prestació dels servicis

Formularis de sol·licitud bonificacions de qualitat

Model sol·licitud bonificació B245-2a Qualitat. Taxa Vaixell

Model sol·licitud B245-3-16 Bonificació concentració tràfico RO-RO Port Valencià 2018

Model sol·licitud B245-3-26 Bonificació servei marítim Con-Ro Port Sagunt 2018

Model sol·licitud B245-3-30 Bonificació vaixells LO-LO 2018

Model sol·licitud B245-3-31 Bonificació concentració tràfico RO-RO 2018