Aportem – Port Solidari València, declarada associació d’utilitat pública

El Ministeri de l’Interior ha nomenat a Aportem – Port Solidari València, com a associació d’utilitat pública

València, 5 de gener de 2022.- El Ministeri de l’Interior ha declarat a Aportem – Port Solidari València com a associació d’utilitat pública. Per aconseguir este reconeixement, el Ministeri de l’Interior exigeix el compliment d’una sèrie de requisits concrets i acreditables que, segons el propi Ministeri, consisteixen en el fet que els seus fins estatutaris promoguen l’interés general, l’activitat no beneficie exclusivament als associats, els membres dels òrgans de representació que reban retribucions no ho facen amb càrrec a fons públics, compten amb mitjans adequats i organització idònia per al compliment dels fins i es troben constituïdes, inscrites i en funcionament durant els dos anys anteriors a la sol·licitud.

Tots eixos requisits s’han donat per compliments en el procés de tramitació de la declaració d’Aportem com a entitat d’utilitat pública. L’Associació ha aportat memòries, justificacions i tots els documents obligatoris complementaris, a més dels informes dels departaments i organismes competents, inclòs el preceptiu informe del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

Segons la disposició del Ministeri, La Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, reconeix la importància del fenomen associatiu com a instrument d’integració, participació i representació dels legítims interessos dels ciutadans, i a tal objecte contempla una sèrie de mesures per a facilitar el desenvolupament de les associacions. Entre estes pautes es recull la possibilitat que les entitats associatives sense fi de lucre puguen ser declarades d’utilitat pública. 

A més d’este reconeixement a la labor d’Aportem, este pas suposa un important canvi en la consideració fiscal de les aportacions a l’Associació. Gràcies a esta declaració d’utilitat pública pel Ministeri de l’Interior, l’entitat s’ha acollit al règim d’exempció de la Llei 49/2002. D’ara en avant, els socis podran practicar les deduccions en el seu Impost de Societats o en el seu IRPF de les quotes abonades a la institució, així com sobre altres donacions i/o aportacions que realitzen a l’Associació. Esta deducció també serà aplicable a altres persones físiques o jurídiques que, fins i tot no sent socis, facen donatius o aportacions a Aportem de conformitat amb els seus Estatuts.

Aportem – Port Solidari València és una associació totalment privada, formada per associacions, institucions, empreses i particulars vinculats al sector portuari valencià. La seua actuació se centra sobretot a l’entorn del Port de València, amb especial atenció a cura del medi ambient i als xiquets en risc d’exclusió social.