2 de cada 100 ocupacions de la Comunitat Valenciana es creen per l’existència de Valenciaport.

L’Estudi d’Impacte Econòmic dels ports de l’APV revela que els ports de València, Sagunt i Gandia generen 2.500 milions d’euros de Valor Afegit Brut (VAB), la qual cosa equival al 2,4% del Producte Interior Brut (PIB) de la Comunitat Valenciana.

L’ocupació creada a partir de Valenciaport (quasi 39.000 llocs de treball) representa el 2,09% del total de la Comunitat Valenciana, mentre que la massa salarial generada (1.243 milions d’euros) suposa el 2,62% de la totalitat dels salaris de la Comunitat; comparativa que revela que la remuneració del treball relacionat amb el port està per damunt de la mitjana del conjunt de l’economia.

Les arques públiques van ingressar 181 milions d’euros per les activitats econòmiques vinculades a Valenciaport.

València, 4 d’octubre de 2018.- L’Autoritat Portuària de València (APV) ha presentat hui els resultats de l’estudi d’“Impacte Econòmic dels ports de l’Autoritat Portuària de València en 2016”, elaborat pel Departament d’Economia i Ciències Socials a través del Grup de Recerca d’Economia Internacional i Desenvolupament de la Universitat Politècnica de València (UPV). L’acte l’ha presidit el President de la Generalitat, Ximo Puig; i ha comptat amb la presència – a més del president de l’Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez – de representants de tota la Comunitat Portuària.

Impacte Econòmic

L’informe té per objectiu quantificar l’impacte econòmic associat a l’activitat comercial de Valenciaport, i per a realitzar-ho s’han utilitzat les dades extretes del Registre Mercantil a tancament d’exercici de 2016. L’estudi conclou que el valor afegit brut (VAB) generat pels tres ports gestionats per l’APV (València, Sagunt i Gandia) ascendeix a 2.500 milions d’euros, un 2,39% del total de la Comunitat Valenciana. Aquesta xifra ix dels 683 milions d’euros generats per l’activitat inicial de Valenciaport i per l’impacte econòmic que la seua activitat genera en les empreses de la comunitat portuària, que ascendeix a 1.817 milions d’euros, entre directe, indirecte i induït.

Per sectors econòmics, destaca l’impacte en el sector del transport i comunicacions, amb 649 milions d’euros; immobiliari i serveis a empreses, amb 325 milions d’euros; i altres sectors públics, amb 219 milions d’euros.

VAB generat per l’impacte de Valenciaport en els diferents sectors /xifres en milers d’euros

Sector Económico Directos Indirectos Inducidos Total impacto
Agricultura 163 1.114 12.530 13.808
Energía 10.680 6.302 20.878 37.860
Alimentación 276 1.864 19.098 21.238
Textil y Calzado 393 1.062 9.578 12.738
Industria química 1.252 1.908 9.578 12.738
Otros productos no metálicos 3.187 3.854 18.577 25.618
Metalurgia 891 2.237 6.442 9.570
Maquinaria y equipo eléctrico 4.137 2.679 4.647 11.464
Madera y papel 3.875 3.075 8.555 15.505
Material de transporte 4.761 3.032 998 8.791
Manufacturas diversas 4.006 3.802 9.753 17.561
Construcción 11.665 13.968 46.432 72.064
Comercio y reparación 63.696 24.055 78.998 166.748
Hostelería 12.786 15.413 46.785 74.984
Transporte y comunicaciones 583.612 24.238 41.273 649.123
Intermediación financiera 17.725 8.861 23.769 50.355
Inmobiliarias y servicios a empresas 150.306 50.322 124.513 325.141
Otros servicios de mercado 33.354 10.176 29.741 73.272
Otros servicios públicos 54.943 40.924 122.714 218.581
TOTAL 961.709 218.889 636.698 1.817.296

Impacte en l’ocupació
Quant a l’impacte de Valenciaport en l’ocupació, l’estudi estableix que les empreses relacionades amb Valenciaport han generat 38.866 ocupacions. Aquesta xifra suposa que el 2,09% de les ocupacions de la Comunitat Valenciana estan relacionats directament amb l’activitat portuària generada per Valenciaport. En concret, en 2016, van treballar en Valenciaport 7.303 persones, entre operaris i prestadors de serveis. Així mateix, els ports de València, Sagunt i Gandia van propiciar que es crearen 31.563 llocs de treball addicionals a causa del seu impacte directe, indirecte i induït.

Per sectors, el principal efecte es produeix en les empreses dedicades al transport i les comunicacions, amb al voltant de 10.700 ocupacions, encara que el seu impacte beneficia a tots els aspectes de l’economia.

Quant als salaris, l’activitat generada per Valenciaport fa possible que es distribuïsquen 1.243 milions d’euros a l’any en salaris, un 2,62% de les rendes salarials de la Comunitat Valenciana. Atès que l’ocupació creada a partir de Valenciaport (quasi 39.000) representa el 2,09% del total de la Comunitat Valenciana, la comparativa dels dos percentatges citats (2’09% d’ocupació enfront del 2,62% dels salaris) revela que la remuneració del treball relacionat amb el port està per sobre de la mitjana.

 

Ocupació que genera l’impacte de Valenciaport per sectors /nombre de llocs de treball

Sector Económico Directos Indirectos Inducidos Total impacto
Agricultura 4 26 295 326
Energía 74 43 144 261
Alimentación 3 22 224 249
Textil y Calzado 10 28 301 339
Industria química 8 12 59 79
Otros productos no metálicos 41 50 241 333
Metalurgia 14 36 103 153
Maquinaria y equipo eléctrico 65 42 73 180
Madera y papel 62 49 137 248
Material de transporte 65 41 14 120
Manufacturas diversas 68 64 164 296
Construcción 188 225 748 1.161
Comercio y reparación 1.816 686 2.252 4.753
Hostelería 261 315 956 1.532
Transporte y comunicaciones 9.600 399 679 10.677
Intermediación financiera 145 73 195 412
Inmobiliarias y servicios a empresas 1.632 546 1.352 3.530
Otros servicios de mercado 1.283 392 1.144 2.819
Otros servicios públicos 1.029 767 2.299 4.094
TOTAL 16.368 3.815 11.380 31.563

Beneficis empresarials i ingressos fiscals

Les empreses relacionades amb l’activitat portuària desenvolupada per Valenciaport van obtenir uns beneficis empresarials de 1.076 milions d’euros en 2016, el 2,15% del total autonòmic. Aquesta dada significa que per cada euro de benefici empresarial originat inicialment per Valenciaport, les empreses que treballen de manera directa o indirecta per als ports de l’APV van generar dos euros més.

Pel que fa als ingressos fiscals, l’estudi conclou que les arques públiques van ingressar en 2016 181 milions d’euros per les activitats econòmiques vinculades a Valenciaport, dels quals 99 milions d’euros són generats de manera directa, 25 milions d’euros de manera indirecta i 69 milions d’euros de forma induïda.

Presentació President APV Impacte Econòmic dades 2016