• El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València (APV), òrgan de contractació, ha sigut informat de l’admissió de les quatre ofertes que s’han presentat al concurs d’adjudicació per a l’execució de les obres del moll de contenidors en l’ampliació nord del Port de València
  • En la reunió s’han donat a conéixer les dades del tancament de l’exercici de Valenciaport en 2023 que es desgranen en un resultat positiu de més de 26 milions d’euros
  • En la reunió també s’ha donat el vistiplau al conveni entre l’Ajuntament de Gandia i l’Autoritat Portuària de València per a l’establiment del model de política d’integració Port-Ciutat. A més, ha atorgat a l’empresa Alcara la concessió de les instal·lacions nàutic-esportives del Port gandiense

València, 23 d’abril de 2024.- El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València (APV), òrgan de contractació, ha sigut informat de l’admissió de les quatre ofertes presentades al concurs d’adjudicació per a l’execució de les obres del moll de contenidors en l’ampliació nord del Port de València. Estes ofertes es corresponen amb les Unions Temporals d’Empresa (UTEs):

  • Acciona Construcción, SA – Jan de Nul NV – Grupo Bertolin, SAU
  • Dragados, SA – Rover Maritime, SL – Torrescamara y Cia de Obras, SA – Dredging International España, SA – Dravo, SA
  • FCC Construcción – Pavasal – Boscalis
  • Sacyr Construcción, SA – Sociedad Anónima Trabajos y Obras – Becsa, SA – Agrupacion Guinovart Obras y Servicios Hispania, SA.

La mesa de contractació de l’Autoritat Portuària de València (APV), que assisteix al Consell d’Administració, ha confirmat al Consell que els documents relatius als mitjans personals i materials requerits en els plecs del procediment d’adjudicació són ‘suficients’ en les ofertes presentades pel 100% de les empreses concurrents.

Xifres de tancament de l’exercici 2023

En l’informe de presidència s’han donat a conéixer als membres del Consell els comptes anuals individuals de l’exercici de Valenciaport en 2023 que ja han sigut posades a la disposició de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per a la realització de l’Auditoria de Comptes. Estes dades de tancament de l’exercici es desgranen en un resultat positiu de 26.321.335,58 euros i una xifra de negoci de 141,27 milions d’euros, cosa que significa un descens del 0,80% respecte a 2022; una variació conseqüència dels descensos en la taxa del vaixell, taxa de la mercaderia i taxa d’activitat.

Pel que respecta al deute, Valenciaport continua mantenint la tendència a la reducció i ha tancat l’exercici amb una disminució de 27 milions d’euros en el seu endeutament bancari a llarg termini, la qual cosa enforteix la seua capacitat d’inversió a futur.

Altres punts ordinaris del Consell

En aquest Consell, el tercer celebrat en 2024, s’han tractat a més altres punts ordinaris amb els quals s’ha donat resposta a assumptes relatius a:

Port de Gandia: avanços en la integració Port-Ciutat

En la seua reunió d’aquest matí, el Consell d’Administració de l’APV ha donat el vistiplau a la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Gandia i l’Autoritat Portuària de València per a l’establiment del model de política d’integració Port-Ciutat.

Així mateix, el Consell ha aprovat la sol·licitud de concessió administrativa a l’empresa Alcara Infraestructures, S.L. per a l’ocupació de béns de domini públic portuari amb destinació a la construcció, rehabilitació i explotació de les instal·lacions nàutic-esportives del Port de Gandia.