El Port i l’Ajuntament derroquen el mur de Natzaret

L’Autoritat Portuària de València desplaça la tanca duanera cap al mar i deixa lliure 230.000 metres quadrats per a parcs, jardins, zones esportives i centres de formació i d’ús terciari.

El president del port, Aurelio Martínez i l’alcalde, Joan Ribó colpegen i tomben el “mur” de Natzaret i celebren l’acord aconseguit.

València, 14 de gener de 2019.- L’alcalde de València, Joan Ribó; i el president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez; han signat hui el conveni de col·laboració per a la utilització municipal del domini públic portuari situat en l’àrea est del barri de Natzaret (àrea sud de la zona de servei del port de València). Després de la signatura del conveni, s’ha procedit a l’enderrocament de part del mur que, fins ara, marcava el límit del port amb el barri. Es tracta d’una frontera duanera (el port és una àrea duanera) que l’APV ha acordat desplaçar cap al mar, alliberant així un ampli espai que es destinarà per a jardí d’ús ciutadà enfront del barri de Natzaret.

Després de l’enderrocament del mur, Aurelio Martínez ha expressat la seua “satisfacció com a ciutadà, perquè l’acord de la setmana passada i l’enderrocament de hui permetrà gaudir del parc a tots els veïns i totes les persones que s’acosten fins al barri de Natzaret”. Així mateix, ha volgut posar en valor l’important esforç que ha realitzat l’APV perquè aquesta àmplia zona de Natzaret es destine a ús ciutadà. “Cal tindre en compte – ha recordat- que el port és consumidor intensiu de sòl, de fet, estem escometent l’ampliació nord perquè necessitem incrementar la nostra superfície. Però aquest acord que hui hem signat és un esforç que estava pendent i que ens satisfà enormement poder dur-ho a terme”.

El president de l’APV també ha indicat que “la superfície que es posa a la disposició dels ciutadans, 230.000 m2, és comparable amb la del Parc Central. El Pla que hem elaborat per a aquesta àrea portarà molta vida a Natzaret perquè no es tracta solament de la zona esportiva o del parc que estarà a la disposició dels ciutadans, que és molt important; sinó que també hem reservat una xicoteta zona per a usos portuaris perquè tenim la voluntat d’atraure activitat econòmica al barri. A més, volem posar a la disposició de la Generalitat una zona perquè es cree un espai de formació específica sobre aspectes  portuaris i temes marítims, de la qual manca la Comunitat Valenciana”.

Segons ha explicat l’alcalde de València, Joan Ribó, després de l’enderrocament del mur s’iniciarà l’adequació provisional del parc, amb àrea enjardinada i instal·lacions esportives, perquè els veïns de Natzaret puguen fer ús d’aquest nou espai com més prompte millor.

Pla Especial Natzaret Est

El Pla Especial Natzaret Est aprovat pel Consell d’Administració de l’APV estableix les condicions d’ús i de parcel·la i edificació de les zones d’ordenació que es delimiten i que inclouen:

Àrea 1, Parc de Desembocadura del Túria: 86.296,08 m2

Configurat aigües avall del Pont de Drassanes, inclou el nou parc de l’ordenació estructural i el vell llit del Túria, hui canalitzat, amb una extensió total de 86.296,08 m2. El disseny incorporarà l’exigència de prolongar el Carrer del Sech, amb un ample mínim de 10 metres, urbanitzat com a recorregut per als vianants intern del parc amb un traçat paral·lel a la delimitació definida entre les àrees 1 i 3 propostes.

Àrea 2, Ús Terciari: 18.454,04 m2

Situada aproximadament en l’emplaçament de les antigues instal·lacions de ARLESA (després MOYRESA, i en la seua última etapa també conegudes com BUNGE) es destina a ús terciari, i si escau també dotacional, amb una extensió de 18.454,04 m2. El conjunt de l’àrea terciària i dotacional múltiple s’integra en la trama urbana de Natzaret i recau al Parc de Desembocadura del Jardí del Túria.

En relació amb l’edificació, es proposa un volum edificable capaç d’allotjar els 25.000 m2t previstos en el conveni, amb l’ordenació parcel·lària i volumètrica següent:

  • 3 blocs rectangulars de profunditat màxima de 18 metres i 5 plantes d’altura màxima, disposats de manera que el seu desenvolupament longitudinal siga paral·lel a l’alineació de l’espai lliure interior que recull el planejament vigent i que és coincident amb l’adreça del carrer Castell de Pop en el tram final entre el carrer Mascarat i el carrer del Sech.
  • En el bord nord-est, es proposa un bloc de directriu corba, coincident amb el traçat viari perimetral, que es planeja amb ample variable que oscil·la entre els 20 m i els 13,9 m i amb altura màxima permesa de 7 altures.

Es garanteix que els volums edificables se situen perpendiculars a l’alineació del nou Parc de desembocadura i es maximitze la permeabilitat visual i de recorreguts des de la trama consolidada de Natzaret.

Àrea 3, Dotacional esportiva: 98.940,17 m2

Àrea dotacional esportiva i d’espai lliure d’una extensió de 98.940,17 m2. Aquest equipament esportiu ocupa parcialment la zona verda existent al sud (Parc de Natzaret Sud) i representa la recuperació de l’emplaçament d’una dotació esportiva, una frontera verda entre l’activitat portuària i el Barri de Natzaret, i també un centre dinamitzador d’usos i activitats vinculades a l’oci i a l’esport.

El planejament ordena aquesta àrea, a priori, en dues parcel·les urbanístiques diferenciades amb la finalitat de facilitar la seua gestió i execució posterior:

  • Una primera parcel·la que ocupa pràcticament la totalitat de l’àmbit de l’àrea, amb una superfície de sòl de 94.999,66 m2 la destinació principal de la qual serà el d’allotjar instal·lacions de caràcter esportiu a l’aire lliure. En ella es preveu la possibilitat de situar edificacions vinculades a l’ús principal, així com altres construccions auxiliars de suport. En la parcel·la d’ús ZV-DP (p3.1) se situa l’immoble protegit pel planejament general, edifici “*Benimar”, que es troba inclòs en l’Inventari d’edificis conjunts i elements d’interès arquitectònics del municipi de València. L’equipament esportiu previst que incloga aquesta àrea haurà d’executar les obres de rehabilitació de l’edifici Benimar.
  • La segona parcel·la disposa d’una superfície de 3.940 m2 per a situar un equipament esportiu cobert.

Àrea 4, Equipament Marblau: 2.246 m2

L’ordenació del pla incorpora l’equipament existent situat al carrer Algemesí, en funcionament en l’actualitat, gestionat per l’Ajuntament de València a través d’una concessió d’ús per a centre de joventut, universitat popular i museu de l’horta en l’antic balneari Marblau. La superfície destinada a aquesta àrea és de 2.246 m2.

Àrea 5, Parc Sud de Natzaret: 8.375,86 m2

Àrea situada en la vora meridional de l’àmbit, amb una extensió de 8.375,86 m2. Els criteris aplicats per a aquest àmbit busquen superar la percepció de tram final i tancat del barri de Natzaret. L’ordenació proposa dues zones verdes independents i separades per un vial que des del Carrer d’Algemesí discorre paral·lelament al capdavant exterior meridional del dotacional esportiu cobert per a donar accés a una nova àrea d’estacionament.

Corredor verd

El Pla Especial Natzaret Aquest inclou un corredor verd ciclista i per als vianants que enllaça el Parc de Desembocadura amb l’actual corredor que, discorrent per la Zona d’Activitats Logístiques, ve a connectar amb les zones de la Punta i Pinedo, amb l’objectiu de millorar la continuïtat i les dimensions del corredor verd que circumda Natzaret pel nord-est, enllaçant tots els poblats marítims des de la Malva-rosa fins a la Punta i Pinedo. Aquest carril bici tindrà un ample mínim de 2,50 metres segregat de la calçada i de l’àmbit per als vianants.