El VCFI és l’índex creat per l’Autoritat Portuària de València per a reflectir l’evolució de les tarifes del mercat d’exportació de contenidors plens per via marítima des de Valenciaport. El VCFI respon a les sigles en anglés de València Containerised Freight Index. Este índex servirà als carregadors com a ferramenta per a preveure l’evolució dels nolis amb els seus mercats d’interés, la qual cosa suposa un element determinant del cost de les seues operacions d’exportació. D’altra banda, també serà útil per als operadors que oferixen els nomenats servicis, al constituir un element de benchmarking de l’evolució dels nolis en el mercat i els seus propis.

 

Empreses participants

Les empreses participants en este proyecte son:

Metodologia

Conceptualment, el VCFI és un índex quantitatiu que permet mesurar i comparar de forma objectiva les dades relatives als nolis marítims des del port de València. El nomenat índex s’ha creat a partir de la informació obtinguda de fonts de dades primàries, formades per dotze panelistes de primer nivell que operen en el port de València, inclosos transitaris i navilieres. Amb una freqüència mensual, els panelistes, a sol·licitud de la Fundació Valenciaport, envien les dades dels nolis del mes que finalitza.

L’índex compost es calcula després de rebre i revisar les dades mensuals individuals de les tarifes de nolis d’exportació per a cadascun dels ports, obtenint la mitjana de les tarifes de noli de cada port, que s’introduiran en l’índex compost amb la seua ponderació corresponent. Tenint en compte que els nolis d’algunes rutes marítimes es negocien en dòlars, per a la conversió a euros s’utilitzaran els tipus de canvi publicats mensualment pel Banc Central Europeu. La tarifa subministrada pels panelistes inclou el noli marítim espot i els recàrrecs següents:

  • Bunker Adjustment Factor (BAF)/ Fuel Adjustment Factor (FAF)/ Low Sulphur Surcharge (LSS)
  • Emergency Bunker Surcharge(EBS)/ Emergency Bunker Additional (EBA)
  • Currency Adjustment Factor(CAF)/ Yen Appreciation Surcharge (YAS)
  • Peak Season Surcharge(PSS)
  • War Risk Surcharge(WRS)
  • Port Congestion Surcharge (PCS)
  • Suez Canal transit Fee/Surcharge (SCS)/ Suez Canal Fee (SCF)/ Panama Transit Fee (PTF)/ Panama Canal Charge (PCC).
Comentari del mes

En el mes d’octubre, el VCFI canvia de tendència respecte al mes anterior i experimenta una pujada del 2,57%, situant-se en els 1.105,61 punts enfront dels 1.077,89 punts del mes anterior. De fet, aquesta és la tercera pujada més important en el que va d’any, per darrere de l’experimentada en els mesos de juny (creixement de 6,28%) i d’abril (creixement de 3,44%). En aquest sentit, el creixement acumulat al llarg del període aconsegueix una taxa de 10,56%.
Quan analitzem els nolis per a cadascuna de les 13 àrees geogràfiques que s’estudien per al VCFI, a diferència del mes anterior, a l’octubre trobem una tendència a l’alça en la majoria d’elles: 8 de les àrees experimenten una pujada dels nolis, sent més acusat a Amèrica del Nord i Mediterrani Oriental; en canvi, 2 àrees romanen estables i 4 d’elles segueixen una tendència a la baixa, destacant entre elles el fort descens patit pels nolis d’exportació amb Àsia.
Quan s’analitza detalladament la forta pujada dels nolis amb Amèrica del Nord (mateix resultat que obtenen altres índexs similars), s’aprecia un canvi de tendència en els tràfics d’exportació des de Valenciaport amb aquest mercat. Mentre que en els mesos d’estiu els tràfics van patir un lleu descens, al setembre experimenten una forta pujada que pressiona a l’alça els nolis.
Per açò, l’elevat pes dels tràfics amb aquesta àrea influeix en gran manera sobre el resultat global obtingut pel VCFI. En canvi, amb Xina els nolis segueixen descendint a causa de la tendència a la baixa dels tràfics d’exportació des de Valenciaport amb aquest país

El Valencia Containerised Freight Index (VCFI) és un nombre índex base 1000 gener 2018 que mostra l’evolució de les càrregues marítimes spot all in del mercat d’exportació de contenidors amb càrrega per via marítima des de Valenciaport amb les 13 àrees geogràfiques principals amb què connecta. El gràfic recull l’evolució mensual de l’índex de gener a setembre de 2018.