El VCFI és l’índex creat per l’Autoritat Portuària de València per a reflectir l’evolució de les tarifes del mercat d’exportació de contenidors plens per via marítima des de Valenciaport. El VCFI respon a les sigles en anglés de València Containerised Freight Index. Este índex servirà als carregadors com a ferramenta per a preveure l’evolució dels nolis amb els seus mercats d’interés, la qual cosa suposa un element determinant del cost de les seues operacions d’exportació. D’altra banda, també serà útil per als operadors que oferixen els nomenats servicis, al constituir un element de benchmarking de l’evolució dels nolis en el mercat i els seus propis.

 

Empreses participants

Les empreses participants en este proyecte son:

Metodologia

Conceptualment, el VCFI és un índex quantitatiu que permet mesurar i comparar de forma objectiva les dades relatives als nolis marítims des del port de València. El nomenat índex s’ha creat a partir de la informació obtinguda de fonts de dades primàries, formades per dotze panelistes de primer nivell que operen en el port de València, inclosos transitaris i navilieres. Amb una freqüència mensual, els panelistes, a sol·licitud de la Fundació Valenciaport, envien les dades dels nolis del mes que finalitza.

L’índex compost es calcula després de rebre i revisar les dades mensuals individuals de les tarifes de nolis d’exportació per a cadascun dels ports, obtenint la mitjana de les tarifes de noli de cada port, que s’introduiran en l’índex compost amb la seua ponderació corresponent. Tenint en compte que els nolis d’algunes rutes marítimes es negocien en dòlars, per a la conversió a euros s’utilitzaran els tipus de canvi publicats mensualment pel Banc Central Europeu. La tarifa subministrada pels panelistes inclou el noli marítim espot i els recàrrecs següents:

  • Bunker Adjustment Factor (BAF)/ Fuel Adjustment Factor (FAF)/ Low Sulphur Surcharge (LSS)
  • Emergency Bunker Surcharge(EBS)/ Emergency Bunker Additional (EBA)
  • Currency Adjustment Factor(CAF)/ Yen Appreciation Surcharge (YAS)
  • Peak Season Surcharge(PSS)
  • War Risk Surcharge(WRS)
  • Port Congestion Surcharge (PCS)
  • Suez Canal transit Fee/Surcharge (SCS)/ Suez Canal Fee (SCF)/ Panama Transit Fee (PTF)/ Panama Canal Charge (PCC).
Comentari del mes

El VCFI (Valencia Containerised Freight Index) va tancar l’any 2018 arribant a un valor de 1.098,46 punts, el que representa una pujada del 0,94% respecte al mes anterior. El VCFI és un número índex que pren base 1.000 en gener de 2018 i que mostra l’evolució de les càrregues marítimes spot all in del mercat d’exportació de contenidors plens per via marítima des de Valenciaport amb les destinacions principals.

En desembre va continuar la tendència, iniciada en el mes anterior, de reducció del preu del petroli, que es va situar, en mitjana mensual, en 56 dòlars el barril. Aquest canvi de tendència en l’evolució dels preus de cru ha estat determinat principalment per factors d’oferta, amb la qual cosa, el comportament de tals factors serà clau per determinar l’evolució del preu del barril del petroli en 2019, que s’inicia amb una retallada de la producció de cru per part de l’OPEP en 1,2 milions de barrils diaris entre gener i juny de 2019. Tampoc hem d’excloure els factors de demanda ja que, encara que està previst que 2018 tanque amb uns índexs de creixement més moderats, però encara importants a nivell global, els riscs a la baixa s’incrementen per als pròxims mesos.

Per altra banda, l’any 2018 es va caracteritzar per un augment important de la càrrega ociosa de bucs portacontenidors, que va passar, segons dades d’Alphaliner, de 416,000 TEU a finals de 2017 a 628,000 TEU en desembre de 2018. Darrere d’aquest augment es troba, per una part, l’evolució del balanç entre noves construccions i desballestament de bucs i, per altra part, la reducció de capacitat emprada per les navilieres en el segon semestre de l’any en rutes comercials crítiques, intentant pressionar a l’alça les càrregues en aquestes rutes, situades en nivells baixos durant la primera part de l’any. Això es va traduir en una pressió a l’alça en el VCFI en el segon semestre, així com en altres índexs similars.

Si desagreguem el VCFI per les àrees geogràfiques objecte d’anàlisi, en el mes de desembre es va produir un encariment de les càrregues a les dues zones amb major pes en l’índex: L’Extrem Orient i els Estats Units i Canadà. En el cas de l’Extrem Orient, aquest increment dels preus és discret i no evita que siga l’àrea del VCFI on més han caigut els preus en l’any 2018. En l’extrem contrari tenim els Estats Units i Canadà, destinació que ha experimentat un creixement sostingut en les càrregues durant tot l’any, i és l’àrea amb què més s’ha encarit el transport. Addicionalment, durant el mes de desembre s’han registrat increments en les càrregues d’exportació de València amb els ports situats a Àfrica Costa Occidental, Mediterrani Oriental i Occidental i Països Bàltics.

Per altra banda, i mentre que Europa Atlàntica es manté estable, la resta de zones (Àfrica Costa Oriental, Amèrica Central i Carib, Amèrica Llatina Atlàntica i Amèrica Llatina Pacifica, Orient Mitjà i Subcontinent Indi) experimenten reduccions de preus de transport marítim amb relació al mes de novembre. De les àrees esmentades, sols l’Orient Mitjà experimenta una baixada en termes anuals; en l’extrem contrari, especialment destaquen els casos d’Amèrica Llatina Atlàntica i d’Amèrica Central, on les baixades es poden considerar puntuals ja que en el 2018 ambdues àrees han patit un increment sostingut de les càrregues.