El VCFI és l’índex creat per l’Autoritat Portuària de València per a reflectir l’evolució de les tarifes del mercat d’exportació de contenidors plens per via marítima des de Valenciaport. El VCFI respon a les sigles en anglés de València Containerised Freight Index. Este índex servirà als carregadors com a ferramenta per a preveure l’evolució dels nolis amb els seus mercats d’interés, la qual cosa suposa un element determinant del cost de les seues operacions d’exportació. D’altra banda, també serà útil per als operadors que oferixen els nomenats servicis, al constituir un element de benchmarking de l’evolució dels nolis en el mercat i els seus propis.

 

Empreses participants

Les empreses participants en este proyecte son:

Metodologia

Conceptualment, el VCFI és un índex quantitatiu que permet mesurar i comparar de forma objectiva les dades relatives als nolis marítims des del port de València. El nomenat índex s’ha creat a partir de la informació obtinguda de fonts de dades primàries, formades per dotze panelistes de primer nivell que operen en el port de València, inclosos transitaris i navilieres. Amb una freqüència mensual, els panelistes, a sol·licitud de la Fundació Valenciaport, envien les dades dels nolis del mes que finalitza.

L’índex compost es calcula després de rebre i revisar les dades mensuals individuals de les tarifes de nolis d’exportació per a cadascun dels ports, obtenint la mitjana de les tarifes de noli de cada port, que s’introduiran en l’índex compost amb la seua ponderació corresponent. Tenint en compte que els nolis d’algunes rutes marítimes es negocien en dòlars, per a la conversió a euros s’utilitzaran els tipus de canvi publicats mensualment pel Banc Central Europeu. La tarifa subministrada pels panelistes inclou el noli marítim espot i els recàrrecs següents:

  • Bunker Adjustment Factor (BAF)/ Fuel Adjustment Factor (FAF)/ Low Sulphur Surcharge (LSS)
  • Emergency Bunker Surcharge(EBS)/ Emergency Bunker Additional (EBA)
  • Currency Adjustment Factor(CAF)/ Yen Appreciation Surcharge (YAS)
  • Peak Season Surcharge(PSS)
  • War Risk Surcharge(WRS)
  • Port Congestion Surcharge (PCS)
  • Suez Canal transit Fee/Surcharge (SCS)/ Suez Canal Fee (SCF)/ Panama Transit Fee (PTF)/ Panama Canal Charge (PCC).
Comentari del mes

El Valencia Containerized Freight Index (VCFI) presenta en el mes de febrer un creixement moderat comparat amb el del mes de gener (0,35%), el que representa una certa estabilització després del descens experimentat en gener. D’esta manera, l’índex, que pren base 1.000 en gener de 2018 se situa en 1.055,11 punts.

A pesar d’este comportament relativament estable de l’índex global, en fer l’estudi de les àrees geogràfiques que el componen, el comportament és més dispar. Així, destaquen els increments en els preus del transport experimentats amb la majoria de destinacions del centre i de sud del continent americà. Estes pujades corresponen en gran mesura a factors de demanda, on s’ha observat un major creixement econòmic en algunes de les principals economies de la zona com, per exemple, Brasil, que va experimentar una pujada considerable dels trànsits amb Valenciaport en gener, o també Mèxic, que és el tercer país destinació de les exportacions de contenidors des de València. En termes del transport, això es tradueix en una major pressió sobre la capacitat existent i, en conseqüència, en un increment de les càrregues. Una tendència similar ha experimentat el SCFI, en el qual el subíndex referit a Amèrica del Sud s’ha incrementat un 16% en l’última setmana de febrer.

En el sentit contrari, val la pena citar el cas d’Àsia, ja que en febrer es reverteix en gran part la pujada de càrregues experimentada en el mes anterior. Després de la pressió en la demanda que va produir l’anticipació a l’any nou xinès, el descens posterior en l’activitat manufacturera ha tingut conseqüència en una moderació de les càrregues. Este descens de l’activitat també es veu reflectit en l’augment de la càrrega ociosa. En este context, segons dades d’Alphaliner, el 4 de febrer la càrrega ociosa era de 207 bucs i representava el 2,8% sobre el total de la capacitat de la càrrega, mentre que el 18 de febrer es va arribar a les 249 unitats, el que representa el 3,9% de la capacitat de la càrrega. A això cal sumar que, durant el mes de gener, es van entregar 17 bucs, el que va suposar un augment de la capacitat d’uns 150 mil TEU. Este augment de la flota es veu compensat per un increment del scrapping de bucs, que ha tornat a augmentar en febrer per segon mes consecutiu, el que ha canviat la tendència respecte del que es va registrar el 2018.

Si considerem el que hem dit anteriorment i si realitzem el balanç de les 13 àrees geogràfiques representades en el VCFI, durant el mes de febrer es registren increments en les càrregues d’exportació en cinc d’elles mentre que en les huit restants s’experimenten baixades en els preus.

Per últim, i atès la correlació existent entre el preu del petroli i la càrrega del transport marítim (per la seua rellevància en els costs operatius de la naviliera), també cal destacar la pujada lleugera experimentada pel preu del barril de Brent, que ha passat del 59.41 dòlars del mes de gener fins als 64 dòlars per barril en febrer.

Canvi en la data de publicació mensual de l’Índex

Per tal d’augmentar la rellevància de la informació recollida en l’índex i la vigència temporal del contingut, l’Autoritat Portuària de València informa que, a partir del pròxim mes, el VCFI es publicarà el primer divendres de cada mes a les 12.00 am.