En la reunió es sotmetrà als consellers la proposta per a l’aprovació del Projecte Constructiu del Moll de Contenidors de l’Ampliació Nord del Port de València

El president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, destaca que “l’informe favorable de la Direcció General de Costas a la terminal nord és una excel·lent notícia per a la Comunitat Valenciana. Serà una terminal zero emissions i la més moderna del món”

El president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, ha convocat una sessió extraordinària del Consell d’Administració que tindrà lloc el pròxim divendres 2 de desembre de 2022, en la seua seu de l’Edifici del Rellotge del Port de València. En la mateixa es sotmetrà als consellers la proposta per a l’aprovació del Projecte Constructiu del Moll de Contenidors de l’Ampliació Nord del Port de València.

Esta reunió extraordinària ve recollida en l’article 20 del reglament del Consell d’Administració de l’APV. Segons este article, a proposta de la seua Presidència, “es reunirà en sessió extraordinària per a tractar assumptes d’especial interés o d’urgent i inajornable necessitat, que estaran dedicades a un sol tema o diversos temes de naturalesa complementària, havent de realitzar-se la convocatòria de la reunió amb una antelació mínima de dos dies hàbils respecte a l’inici de la sessió, acompanyada de l’ordre del dia corresponent, juntament amb la documentació necessària per a la seua deliberació”.

Informe Compatibilitat amb l’Estratègia Marina

En la reunió del Consell d’Administració s’explicarà l’Informe de Compatibilitat amb l’Estratègia Marina emés per la Direcció General de Costas, dependent del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, relatiu al projecte de construcció del moll de contenidors de l’ampliació nord del Port de València.

Sobre este tema, el president de l’APV ha destacat este matí que la recepció d’este informe “és una excel·lent notícia per a la Comunitat Valenciana. Ara convoquem este Consell i si s’aprova el projecte, s’emportarà al Consell de Ministres, al tractar-se una iniciativa que comporta una inversió pública superior als 12 milions d’euros. A partir d’ací seguirem la tramitació per a desenvolupar la nova terminal nord de contenidors, una infraestructura moderna, sostenible, respectuosa amb el medi ambient i amb una inversió públic-privada molt important”.

“El document assenyala una sèrie de recomanacions que realitzarem, algunes d’elles ja les teníem contemplades, i altres, com fer més sondejos i comprovar l’estat de les terres a diferents profunditats, són compatibles i serviran per a confirmar el que ja està en el projecte”, ha apuntat Aurelio Martínez.

Informe favorable

Un informe que conclou que “a la vista de la documentació i informació disponible, s’observa que els efectes de l’actuació sobre els objectius ambientals de l’estratègia marina llevantí-balear, en principi, no posaran en risc la consecució del bon estat ambiental.” I, després d’això, “d’acord amb l’Article 7.2 del Reial decret 79/2019, de 22 de febrer s’emet informe de compatibilitat favorable amb condicions.”

Este informe de Compatibilitat amb l’Estratègia Marítima va ser sol·licitat per l’APV per a donar compliment al requisit de l’article 3.3 de la Llei 41/2010, que estableix que «l’autorització de qualsevol activitat que requerisca, bé l’execució d’obres o instal·lacions en les aigües marines, el seu llit o el seu subsol, bé la col·locació o depòsit de matèries sobre el fons marí, així com els abocaments regulats en el títol IV de la present llei, haurà de comptar amb l’informe favorable del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, respecte de la compatibilitat de l’activitat o abocament amb l’estratègia marina corresponent de conformitat amb els criteris que s’establisquen reglamentàriament». Este Informe s’ha tramitat d’acord amb el procediment establit en el Reial decret 79/2019 pel qual es regula l’informe de compatibilitat i s’estableixen els criteris de compatibilitat amb les estratègies marines.

L’Informe comença fent una anàlisi dels antecedents, donant repàs a les actuacions i la documentació presentada des del 2 de desembre de 2021, data de la sol·licitud d’informe de compatibilitat i el 12 de maig de 2022, terme en la qual la APV aporta l’última documentació que va sol·licitar la Demarcació de Costes.

A continuació, fa una revisió de l’objecte del projecte i descripció de les obres, posant l’accent en les operacions de dragatge, tant en els recintes de València com en el de Sagunt. També fa una anàlisi de les necessitats de material de farciment, que comprén el material que s’obtinga de procedències diverses on apareixen reflectits els volums que està previst obtindre de:

  • Dragatge en rasa de fonamentació del moll
  • Dragat general en el port de València
  • Dragatge en el port de Sagunt
  • Excavacions en la zona de nous molls i zona de creuers
  • Abocats terrestres procedents de l’exterior
  • Dragat en préstec marítim de Sueca i Cullera
    L’informe de la Direcció General de Costes també analitza els mitjans per a executar la retirada de material i per a fer els dragatges, detenint-se en els mètodes de dragatge en els ports de València i Sagunt. Així mateix, presenta una anàlisi de la caracterització realitzada al material a dragar en tots dos ports i fa una disquisició sobre l’avaluació dels usos productius

La descripció de l’entorn d’actuacions i els impactes sobre hàbitats i espècies són altres punts en els quals incideix l’informe, analitzant la presència d’espècies de flora i fauna, espais naturals protegits, ocells, cetacis i tortugues marines i activitats de producció de bivalves i pesca.

Un altre punt d’especial rellevància en l’informe és l’anàlisi de la necessitat d’avaluació ambiental, en el qual dona repàs a l’annex núm. 31 del projecte, en el qual es justifica la no necessitat d’avaluació d’impacte ambiental ordinària, ja que no es donen les circumstància per a això, per la qual cosa no hi ha efectes sobre el medi ambient addicionals als ja considerats en la resolució de 30 de juliol de 2007 per la qual es formulava Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) del projecte “Ampliació del Port de València”. Respecte del dragatge del port de Sagunt, ha de tindre’s en compte que el projecte original que va ser objecte de DIA favorable, ja preveia obtindre material de farciment mitjançant el dragatge del port de Sagunt, per la qual cosa este dragatge sí que està contemplat en l’annex núm. 31 del projecte en el qual s’avaluen les modificacions introduïdes en el nou projecte constructiu respecte de l’original.

L’informe fa una anàlisi del Programa de Vigilància Ambiental que s’inclou com a Annex núm. 25 a la memòria del Projecte. També analitza els objectius del primer i segon cicle de l’estratègia marina de la demarcació llevantí-balear que són aplicables a les actuacions i que estas han de complir, d’acord amb el Reial decret 79/2019, de 22 de febrer, pel qual es regula l’informe de compatibilitat i s’estableixen els criteris de compatibilitat amb les estratègies marines, modificat pel Reial decret 218/2022, de 29 de març, que inclou l’actualització de l’Annex II als objectius ambientals del segon cicle de les estratègies marines.

Condicions compatibles amb l’estratègia marina

L’informe recull diverses condicions referents a aspectes com el dragatge, terbolesa durant les operacions o el programa de vigilància ambiental que hauran de dur-se a terme perquè l’actuació siga plenament compatible amb el contingut de l’estratègia marina.

Així, l’Informe assenyala que “amb caràcter general els terminis de validesa dels resultats analítics i dels bioensayos necessaris per a la caracterització i classificació del material a dragar tindrà un termini de validesa de 4 anys i que, en cas de no començar l’execució del projecte en este termini, podrà ampliar-se la seua validesa altres 4 anys, sempre que es procedisca a la seua validació mitjançant una caracterització simplificada”.

Entre les condicions que realitza la Direcció General de Costes s’apunta que “en el cas que les instal·lacions d’aqüicultura del port de Sagunt no siguen retirades o reubicades fora del port, el promotor haurà de realitzar els corresponents controls microbiològics del sediment i presentar-los davant la Demarcació de Costes de València per a la seua validació”.

Un altre punt de l’Informe indica que “el promotor haurà de complir amb Mesures preventives i ús de les millors pràctiques ambientals, i en particular amb els seus apartats: Mesures preventives i de mitigació dels efectes negatius de les operacions de dragatge dels materials i millors pràctiques ambientals per al dragatge dels materials. Així mateix, una altra de les indicacions assenyala que “se suspendran les operacions de dragatge, transport, farciment i obres portuàries en situacions meteorològiques adverses que no permeten assegurar la seguretat de les citades operacions o que puguen generar desborde dels materials”.

L’Informe de Costes també apunta que “tant en el port de València com en el de Sagunt, per a evitar l’augment de la terbolesa durant les operacions que pogueren derivar en impactes ambientals, es disposaran barreres anti-terbolesa durant l’execució de les operacions de dragatge, de construcció i de farciment”.

Igualment assenyala que “es recomana dur a terme una revisió i neteja prèvia de les embarcacions i mitjans a utilitzar en les labors de dragatge i construcció per a evitar la introducció d’espècies exòtiques invasores” i s’indica que “amb l’objectiu d’evitar una afecció potencial sobre les espècies d’ocells protegits amb possible presència en la zona d’actuació, durant la seua època de cria haurà de minimitzar-se l’execució d’actuacions projectades”.

Respecte a l’impacte acústic, una de les condicions de l’Informe especifica que “les mesures relacionades amb el disseny constructiu tindran com a fi pal·liar futurs impactes de nivells elevats de sorolls per l’explotació i operació de l’àrea portuària. Estes mesures persegueixen millorar la qualitat dels treballadors i no incrementar els nivells sonors en les zones urbanes pròximes”. El document contempla mesures com a “ús de tècniques constructives de menor emissió sonora, anàlisi dels nivells d’emissió de soroll submarí per la tecnologia emprada o reducció al mínim possible del període temporal d’execució dels treballs sorollosos”.

Les condicions també fan referència al fet que “s’haurà de comunicar amb antelació a l’inici de les operacions a la Direcció General de Costes i altres organismes la data dels treballs de dragatge” o que “a la finalització de les actuacions de dragatge, se subministrarà a l’òrgan competent en matèria de cartografia marina informació sobre les modificacions batimètriques significatives després de l’execució del projecte”.

Característiques de la Terminal Nord de Contenidors

La nova terminal nord de contenidors del Port de València, que se situarà en les aigües interiors de l’ampliació nord del Port de València que va ser acabada en 2012, serà una infraestructura que compatibilitze sostenibilitat ambiental, social i creixement econòmic. Així, la nova terminal nord de contenidors estarà alineada amb l’objectiu Valenciaport 2030, zero emissions.

Segons el projecte presentat per TIL, disposarà d’una estació ferroviària amb 6 vies de 1.000 m de longitud i capacitat per a moure 305.000 TEUs/any, el 98% de l’energia necessària per al funcionament de la terminal serà elèctrica procedent de fonts renovables i el 2% restant de la maquinària està previst l’ús de l’Hidrogen verd. En tot moment, l’origen de l’electricitat serà 100% de fonts renovables, comptarà amb un sistema de gestió ambiental al màxim nivell (certificació EMAS) i les màximes exigències ambientals en les fases de construcció i explotació. A més, els vaixells que operen en este enclavament apagaran motors i es connectaran a la xarxa elèctrica a la seua arribada a port.

L’ocupació total generada per Valenciaport quan la terminal estiga activa passarà de 38.866 a més de 44.000 ocupacions i crearà més de 5.000 nous llocs de treball a l’entorn del Port de València entre directes, indirectes i induïts. Una ocupació de qualitat i que es recolzarà en entitats valenciana per a temes d’investigació i formació, amb una estratègia d’igualtat efectiva que afavorirà la conciliació de la vida personal, laboral i familiar i que millorarà els estàndards de seguretat i salut de les operacions portuàries.

La nova terminal de contenidors suposarà una inversió superior als 1.400 milions d’euros, dels quals més de 1.000 són d’iniciativa privada, que provocarà un efecte directe de més de 1.200 milions d’euros en l’entramat productiu de la Comunitat Valenciana. La terminal serà un element tractor tecnològic per a l’ecosistema d’innovació valencià i potenciarà l’adopció de millores i la creació de sinergies amb altres empreses de la seua àrea d’influència.