En l’horari comprés entre les 08:00 i les 15:00 hores, de dilluns a divendres, la sol-licitud d’accés al domini públic portuari del Port de València hauran de dirigir-se a l’Oficina d’Acreditacions i Accessos per correu electrònic: acreditaciones@valenciaport.com, o telefonant al número: 96.393.95.00, Ext. 3328.

El procediment de sol-licitud d’autorització del permís d’accés temporal per a personal no habitual al domini públic portuari del port de València és el següent:

1. Omplir el formulari de sol-licitud d’autorització d’accés temporal al domini públic portuari del Port de València. En el mateix formulari figuren les Instruccions d’Ompliment.

2. Remetre per correu electrònic el formulari degudament omplit a l’Oficina d’Acreditacions i Accessos acreditaciones@valenciaport.com.

3. El formulari s’haurà d’enviar, juntament amb el Model de Comunicació Informativa omplit i firmat, i caldrà remetre tants models de comunicació Informativa com persones hagen d’accedir al domini públic portuari del Port de València.

4. L’Oficina d’Acreditacions i Accessos, en un termini no superior a 50 hores en horari laboral (de dilluns a divendres de 8:00 a 15: 00 h) i 108 hores fora d’horari laboral, comunicarà si la sol-licitud d’autorització ha sigut aprovada o denegada.

5. Si la informació rebuda no està omplida correctament, es rebutjarà la sol-licitud i es comunicarà al sol•licitant el motiu i la possibilitat d’esmena. L’Oficina d’Acreditacions i Accés podrà actuar d’ofici en el formulari sempre que les dades que s’han de modificar siguen comunicades pel sol-licitant via correu electrònic.

6. En cas de ser aprovada la sol-licitud, es remetrà al sol-licitant, via correu electrònic, el permís d’accés temporal al domini públic portuari del Port de València.

7. El sol-licitant haurà de presentar el document de permís d’accés en els punts de control d’accés del recinte portuari, l’haurà de dur en un lloc visible i tindrà l’obligació de mostrar-lo en qualsevol moment que li siga requerit pels agents de la Policia Portuària o dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat en l’exercici de les seues funcions.

8. Si la informació rebuda no complix amb els paràmetres establits en el procediment de gestió d’autoritzacions del permís d’accés temporal per al personal no habitual al domini públic portuari del Port de València, l’Oficina d’Acreditacions i Accessos denegarà la sol-licitud comunicant al sol-licitant esta circumstància via correu electrònic.

9. Pel que fa a les sol-licituds relatives a activitats que s’han de realitzar en la Marina Reial, estes s’hauran de dirigir al Consorci València 2007, les adreces del qual són:

Moll de la Duana s/n, 46024 València.
Telèfon: 96.346.20.07
Fax: (+34) 96.340.75.77
info@valencia2007.com