Tota l’activitat portuària, encaminada al creixement comercial i econòmic, està regulada per la Política Ambiental i Energètica de l’APV que recull els principis ambientals generals i de millora contínua perquè l’activitat del port siga respectuosa amb l’entorn.

Des de l’APV es duen a terme actuacions per a:

La millora de la qualitat de les aigües

L’Autoritat Portuària de València vigila i controla la qualitat de les aigües dels seus ports amb les actuacions següents:

 • Neteja diària de l’espill d’aigua amb una embarcació tipus pelicà.
 • Estudis periòdics per a controlar la qualitat de l’aigua, seguint les exigències de la Directiva Marc de l’Aigua.
 • L’APV disposa d’un Pla d’Emergència Interior i d’un Pla de Contingències, a més dels plans de les diferents concessions, per a la lluita contra la contaminació per abocament d’hidrocarburs.
La prevenció i lluita contra els abocaments

L’APV disposa d’un Pla d’Emergències Interior i d’un Pla de Contingències als quals se sumen els respectius plans d’emergències de les diverses concessions portuàries per a la lluita contra la contaminació per abocaments d’hidrocarburs.​​

La millora de la qualitat de l'aire

L’APV realitza la vigilància de la qualitat de l’aire a través d’una xarxa de control de qualitat d’aire composta per:

 • Una cabina de control de la qualitat de l’aire
 • Tres estacions meteorològiques.
 • Dos captadors de partícules.
 • Ferramentes informàtiques que permeten l’explotació de les dades en temps real.
La millora de la qualitat acústica

L’APV disposa dels instruments més moderns de seguiment acústic. S’elaboren mapes de soroll predictiu dels ports de València i Sagunt. Igualment, l’APV compta amb mapes estàtics dels tres ports que oferixen una mesura empírica d’esta realitat. Esta informació es completa amb una xarxa de sonòmetres que mesuren el soroll en temps real en la franja entre el port i la ciutat.

L'adequació dels dragatges

L’Autoritat Portuària de València realitza treballs de dragat, de mantenimient per a assegurar l’accessibilitat i la maniobrabilitat.

Aquestes actuacions s’executen mitjançant un rigurós procedimient que minimitza l’impact ambiental i amb una maquinària especialment disenyada al efecte.

La gestió dels residus

L’Autoritat Portuària de València garantix la correcta gestió dels residus generats per l’activitat d’empreses concessionàries i vaixells en les instal·lacions portuàries. Per a la gestió d’estos residus l’Autoritat Portuària de València compta amb:

 • Contenidors d’arreplega selectiva.
 • Punt d’arreplega de residus perillosos.
 • Centre de Transferència de Residus (C.T.R.)
 • Planta d’arreplega i tractament de residus MARPOL, el servici de la qual se presta a través d’empreses externes autoritzades.

També es realitza una formació contínua del personal i, a través del projecte ECOPORT II, l’APV du a terme una campanya de sensibilització dirigida a la Comunitat Portuària, l’objectiu de la qual és aconseguir la màxima sinergia en l’aplicació de La Seua Política Ambiental.

D’altra banda, l’APV col·labora també amb altres ports i organismes europeus per a unificar criteris i definir mesures de protecció ambiental en els ports. En este sentit, l’APV manté una activa política de participació en projectes internacionals.

Proyectes en curs

Actualment i en el camp ambiental, l’APV participa en els projectes d’I+D+i següents:

PROJECTE CORE LNG AS HIVE: Core Network Corridors and Liquefied Natural Gas, finançat pel programa CEF (Connecting Europe Facility). (2014) https://corelngashive.eu/es

PROJECTE H2PORTS: Implementing Fuel Cells and Hydrogen Technologies in Ports, finançat pel programa H2020 a través de Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH DJ.).  (2019)

https://h2ports.eu

PROJECTE GREEN-C-PORTS:Green and Connected Ports, finançat pel Programa Connecting Europe Facility (CEF) de la Comissió Europea.  (2019) https://greencportsproject.eu/

PROJECTE ECCLIPSE: Avaluació del Canvi Climàtic en Ports del Sud-oest d’Europa, cofinançat per la Comissió Europea a través del Programa Interreg V-B Europa Sud-occidental (Interreg SUDOE). (2019)

http://www.ecclipse.eu

PROJECTE EALING – OPS: European flagship action for cold ironing in ports, cofinançat per la Comissió Europea a través del Programa Connecting Europe Facilities (CEF) (2020)

PROJECTE EALING – European flagship action for cold ironing in ports, cofinançat per la Comissió Europea a través del Programa Connecting Europe Facilities (CEF) (2020) https://ealingproject.eu/

Proyectes Finalitzats

Des de 1998 l’APV ha vingut participant en diversos projectes d’I+D+i en el camp ambiental, entre els quals destaquen:

 • PROJECTE ECOPORT: Cap a una Comunitat Portuària Respectuosa amb el Medi Ambient. (1998).
 • PROJECTE INDAPORT:  Sistema d’Indicadors Ambientals per a Ports. (2000).
 • PROJECTE FADA: Eina Automàtica de Diagnòstic Mediambiental. (2002).
 • PROJECTE ECOPORTS: Information Exchange and Impact Assessment for Enhanced Environmental-Conscious Operations in European Ports and other Terminals. (2002).
 • SECUR MED: Visió interregional i trasnacional en matèria de seguretat marítima i defensa del medi ambient a la Mediterrània Occidental. (2004).
 • MADAMA: Gestió de riscos per al trànsit de mercaderies perilloses a la Mediterrània. (2005).
 • NoMEPorts; Gestió del soroll en ports europeus. (2005).
 • SIMPYC: Sistema d’Integració Mediambiental Port i Ciutat. (2005).
 • ELEFSINA BAY 2020: Col·laboració port-ciutat per a la regeneració ambiental.(2007).
 • Millorament de la Gestió Ambiental en els ports del golf d’Hondures. (2008).
 • ECO-LOGISTYPORT: Capacitació mediambiental de PIMES logístic-portuàries de la Comunitat Valenciana. (2008).
 • EFICONT: Eficiència Energètica en Terminals Portuàries de contenidors. (2009).
 • CLIMEPORT: Contribució dels ports del mediterrani a la lluita contra els efectes del canvi climàtic. (2009).
 • GREEN CRANES: Green Technologies and Eco-Efficient. (2012).
 • GREENBERTH: Promotion of Port Communities SMEs role in Energy Efficiency and GREEN tecnologies for BERTHING operations. (2013).
 • PROYECTO MONALISA 2.0: Securing the Chain by Intelligence at Sea. (2013).
 • PROJECTE SEA TERMINALS: Smart, Energy Efficient and Adaptative Port Terminals. (2014).
 • PROJECTE CORE LNGAS HIVE Core Network Corridors and Liquefied Natural Gas. (2014).
 • PROJECTE GAINN4SHIP INNOVATION: LNG Technologies and Innovation for Maritime Transport. (2015).
 • PROJECTE GAINN4MOS Sustainable LNG Operations for Ports and Shipping – Innovative Pilot Actions. (2015).

La APV edita diverses pu​​blicacions sobre temes ambientals, que se poden consultar ací.