Tota l’activitat portuària, encaminada al creixement comercial i econòmic, està regulada per la Política Ambiental i Energètica de l’APV que recull els principis ambientals generals i de millora contínua perquè l’activitat del port siga respectuosa amb l’entorn.

Des de l’APV es duen a terme actuacions per a:

La millora de la qualitat de les aigües

L’Autoritat Portuària de València vigila i controla la qualitat de les aigües dels seus ports amb les actuacions següents:

 • Neteja diària de l’espill d’aigua amb una embarcació tipus pelicà.
 • Estudis periòdics per a controlar la qualitat de l’aigua, seguint les exigències de la Directiva Marc de l’Aigua.
 • L’APV disposa d’un Pla d’Emergència Interior i d’un Pla de Contingències, a més dels plans de les diferents concessions, per a la lluita contra la contaminació per abocament d’hidrocarburs.
La prevenció i lluita contra els abocaments

L’APV disposa d’un Pla d’Emergències Interior i d’un Pla de Contingències als quals se sumen els respectius plans d’emergències de les diverses concessions portuàries per a la lluita contra la contaminació per abocaments d’hidrocarburs.​​

La millora de la qualitat de l'aire

L’APV realitza la vigilància de la qualitat de l’aire a través d’una xarxa de control de qualitat d’aire composta per:

 • Una cabina de control de la qualitat de l’aire
 • Tres estacions meteorològiques.
 • Dos captadors de partícules.
 • Ferramentes informàtiques que permeten l’explotació de les dades en temps real.
La millora de la qualitat acústica

L’APV disposa dels instruments més moderns de seguiment acústic. S’elaboren mapes de soroll predictiu dels ports de València i Sagunt. Igualment, l’APV compta amb mapes estàtics dels tres ports que oferixen una mesura empírica d’esta realitat. Esta informació es completa amb una xarxa de sonòmetres que mesuren el soroll en temps real en la franja entre el port i la ciutat.

L'adequació dels dragatges

L’Autoritat Portuària de València realitza treballs de dragat, de mantenimient per a assegurar l’accessibilitat i la maniobrabilitat.

Aquestes actuacions s’executen mitjançant un rigurós procedimient que minimitza l’impact ambiental i amb una maquinària especialment disenyada al efecte.

La gestió dels residus

L’Autoritat Portuària de València garantix la correcta gestió dels residus generats per l’activitat d’empreses concessionàries i vaixells en les instal·lacions portuàries. Per a la gestió d’estos residus l’Autoritat Portuària de València compta amb:

 • Contenidors d’arreplega selectiva.
 • Punt d’arreplega de residus perillosos.
 • Centre de Transferència de Residus (C.T.R.)
 • Planta d’arreplega i tractament de residus MARPOL, el servici de la qual se presta a través d’empreses externes autoritzades.

També es realitza una formació contínua del personal i, a través del projecte ECOPORT II, l’APV du a terme una campanya de sensibilització dirigida a la Comunitat Portuària, l’objectiu de la qual és aconseguir la màxima sinergia en l’aplicació de La Seua Política Ambiental.

D’altra banda, l’APV col·labora també amb altres ports i organismes europeus per a unificar criteris i definir mesures de protecció ambiental en els ports. En este sentit, l’APV manté una activa política de participació en projectes internacionals.

Projectes finalitzats

Des del 1998 l’APV ha participat en distints projectes d’I+D+i en el camp ambiental, entre els quals destaquen:

 • PROJECTE ECOPORT (1998-2001): Cap a una comunitat portuària respectuosa amb el medi ambient (finançat pel Programa LIFE de la UE).
 • PROJECTE INDAPORT (2000-2003): Sistema d’Indicadors Ambientals per a Ports (finançat pel Programa de Foment de la Investigació Tecnològica (PROFIT) del Ministeri de Ciència i Tecnologia).
 • PROJECTE HADA (2002-2005): Ferramenta Automàtica de Diagnòstic Mediambiental (finançat pel Programa LIFE de la UE).
 • PROJECTE ECOPORTS (2002-2005): Information Exchange and Impact Assessment for Enhanced Environmental-Conscious Operations in European Ports and other Terminals (finançat pel V Programa Marc de la UE).
 • Millorament de la gestió ambiental en els ports del golf d’Hondures (2008).
 • MADAMA (2005-2008): Gestió de riscos per al tràfic de mercaderies perilloses al Mediterrani (finançat pel Programa Interreg III 2005-05-3.2-E-008).
 • NoMEPorts (2005-2008): Gestió del soroll en ports europeus (finançat pel Programa LIFE de la UE i basat en la Directiva Europea 2002/49/EC sobre el Control i la Gestió del Soroll).
 • SIMPYC (2005-2008): Sistema d’Integració Mediambiental Port i Ciutat (finançat pel Programa LIFE de la UE).
 • SECUR MED (2004-2007): Visió interregional i trasnacional en matèria de seguretat marítima i defensa del medi ambient al Mediterrani occidental (finançat pel Programa Interreg IIIB Medoc 2000/2006 Méditerranée Occidentale).
 • MESOSPORT (2006-2008): Guia per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat en ports (finançat pel Ministeri de Foment).
 • ELEFSINA BAY 2020 (2007-2010): Col·laboració per a la millora ambiental de la relació port-ciutat, com a suport en la implantació d’un sistema de gestió ambiental en els ports de la badia d’Elefsina (finançat pel Programa LIFE de la UE).
 • ECO-LOGISTYPORT (2008-2010): Capacitació mediambiental de PIMES logisticoportuàries de la Comunitat Valenciana, prenent com a referència la metodologia desenvolupada en el Projecte ECOPORT, cofinançat pel Fons Social Europeu a través de la Fundació Biodiversitat i la Universitat Politècnica de València.
 • EFICONT (2009-2010): Eficiència Energètica en Terminals Portuàries de Contenidors, amb mesures en els àmbits de l’organització i de les tecnologies (finançat pel Ministeri de Foment)
 • CLIMEPORT (2009-2012): Iniciatives dels ports del Mediterrani per a lluitar contra el canvi climàtic i les emissions: control dels gasos d’efecte hivernacle generats per les activitats portuàries (finançat pel Programa MED de la Unió Europea).
 • GREEN CRANES: Green Technologies and Eco-Efficient Alternatives for Cranes and Operations at Port Container Terminals.
 • GREENBERTH (2013-2015): Promotion of Port Communities SMEs role in Energy Efficiency and GREEN tecnologies for BERTHING operations. Este proyecto tiene como principal objetivo fomentar el acceso de las PYMES a las oportunidades que ofrece el sector portuario hacia la aplicación de soluciones de mejora de la gestión energética y la implantación de energías renovables con especial atención en las operaciones puerto-buque (Financiado por el programa MED de la Unión Europea).
 • PROYECTO MONALISA 2.0 (2013-2015): El principal objetivo del proyecto es contribuir a la promoción de las autopistas del Mar (MoS) mediante la implementación de una serie de medidas, en línea con políticas de la UE para el transporte marítimo. Los resultados que perseguía el proyecto eran la elaboración de documentos relacionados con Planes de contingencia en puertos y las directrices a cumplir, además, se realizó de un ejercicio sobre evacuación masiva en puertos, como piloto y la elaboración del informe correspondiente al mencionado ejercicio.
 • PROYECTO SEA TERMINALS (2014-2015): Smart, Energy Efficient and Adaptative Port Terminals, financiado por la UE a través de su programa TEN-T. SEA TERMINALS tenía como objetivo impulsar la evolución de la industria portuaria hacia un modelo operativo de baja emisión de carbono progresiva y eficaz, la integración de las tecnologías inteligentes y energéticamente eficientes (conceptos de máquinas híbridas, gas natural licuado como combustible, vehículos eléctricos pesados) a través de soluciones de eficiencia energética y de negocio innovadoras, centradas en el manejo de maquinaria y equipos para trabajos pesado.
Projectes en fase d'ejecució

Actualment i en el camp ambiental, l’APV participa en els següents projectes d’I+D+i:

 • PROYECTO CORE LNG AS HIVE (2014): Core Network Corridors and Liquefied Natural Gas, financiado por la UE a través de su programa CEF (Connecting Europe Facility). El objetivo principal de este proyecto es dotar a España y Portugal de una infraestructura adecuada y un marco operativo para el despliegue de una red de suministro mundial de gas natural licuado (LNG) para utilizarlo en el transporte en el contexto de la red formada por los  corredores Mediterráneo y Atlántico, y la zona de conexión a través del Estrecho de Gibraltar.
 • PROYECTO GAINN4SHIP INNOVATION (2015): LNG Technologies and Innovation for Maritime Transport for the Promotion of Sustainability, Multimodality and Efficiency of the Network, financiado por la UE a través de su programa CEF (Connecting Europe Facility). GAINN4SHIP INNOVATION pretende implantar las normativas medioambientales Europeas a través de la reconversión de los motores Diesel a motores propulsados por GNL (Gas Natural Licuado) de un buque Fast-Ferry que presta servicio regular en las Islas Canarias. Este proyecto incluye los proyectos finales de ingeniería sobre el prototipo de embarcaciones alimentadas con GNL, y su adaptación a una embarcación real.
 • PROYECTO GAINN4MOS (2015): Sustainable LNG Operations for Ports and Shipping – Innovative Pilot Actions, financiado por la UE a través de su programa CEF (Connecting Europe Facility). GAINN4MOS tiene como objetivo mejorar la red de Autopistas del Mar (MOS) en 6 Estados miembros (España, Francia, Croacia, Italia, Portugal y Eslovenia) mediante la realización de estudios de ingeniería para rehabilitar embarcaciones existentes y/o realizar nuevas construcciones, desarrollo de infraestructuras de GNL del puerto, estaciones de toma de combustible y un gran número de proyectos piloto demostrativos.

La APV edita diverses pu​​blicacions sobre temes ambientals, que se poden consultar ací.