• El Consell de Ministres aprova licitar el contracte, que inclou el disseny d’unes Instal·lacions Intermodals de Mercaderies, amb una platja per a contenidors i una altra per a vehicles 
 • El projecte, que tindrà un termini d’execució d’11 mesos, està associat al pla de descarbonització i lluita contra el canvi climàtic 
 • S’emmarca en l’estratègia de l’Autoritat Portuària de València (APV) en matèria de trànsit ferroviari, amb inversions per valor de més de 240 milions d’euros 

València, 11 de juliol de 2023. El Consell de Ministres ha autoritzat, en la seua reunió de hui i a proposta del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), la licitació d’un contracte per a la construcció de la xarxa ferroviària interior del Port de Sagunt (València), amb una inversió estimada de 17,5 milions d’euros (IVA no inclòs) i un termini d’execució d’11 mesos.

L’actuació, que comptarà amb Fons europeus CEF, inclou el disseny d’unes Instal·lacions Intermodals de Mercaderies, amb una platja per a contenidors i una altra per a vehicles:

 • La Platja de Contenidors se situarà, en part, sobre zona de farciments sense pavimentar i disposarà d’una longitud útil de 750 m. de longitud, disposada en el sentit Sud – Nord, respectant la cuneta existent i possibilitant el futur desdoblament del vial d’accés a la zona sud del port de Sagunt.
 • Per a dur a terme el disseny de la Platja de Vehicles, s’han estudiat diferents variants, tenint en compte que hauran de ser capaces d’allotjar trens de 750 m de longitud i disposar d’un vial de servei a esta terminal que, a més, comunique la platja amb el moll. 

Característiques de l’actuació

Per a fer aquests treballs, es contemplen una sèrie d’actuacions necessàries i previstes en la licitació aprovada hui pel Govern:

 • Superestructura de via. La tipologia de via emprada permet el trànsit vehicular en ample mixt, que possibilita circulacions en ample Internacional i en ample Ibèric.
 • Vials i urbanització, amb la finalitat de dotar d’un accés viari a la Platja de Vies de Vehicles i l’adaptació dels vials existents a la nova situació projectada. Es projecten viaris vehiculares perimetrals a la platja de vies, per a les maniobres de càrrega i descàrrega de vehicles als trens estacionats, únicament en la Terminal de Vehicles Sud 2. Un altre vial connectaria aquesta terminal amb la zona d’atracada del moll.
 • Ferms, s’executen els paviments de mescla bituminosa per als vials de la Terminal de Vehicles i l’adaptació a la nova situació dels vials existents que resulten afectats.
 • Instal·lacions no ferroviàries. Es defineixen les instal·lacions d’il·luminació i càmeres CCTV, etc., en els ramals d’accés i platges de vies.
 • Instal·lacions de seguretat i comunicacions. Es dota a les vies projectades de les instal·lacions de Seguretat, Comunicacions i Senyalització. El projecte contempla el moviment mecànic manual dels mateixos i es realitza l’obra civil que possibilitarà, en una fase posterior (Fase 1), la instal·lació associada als futurs accionaments motoritzats dels desviaments. En una altra fase posterior (Fase 2), es podrà realitzar la instal·lació i desplegament proposat dels elements associats a la senyalització de vies i el telecomandament dels accionaments mitjançant un Enclavament Electrònic (ENCE).
 • Els encreuaments de les vies ferroviàries amb els vials existents en el port es realitzen al mateix nivell, per la qual cosa és necessari disposar d’interseccions especials. Per això, s’instal·larà en l’encreuament amb la Carretera d’Accés al Moll Sud barreres lluminoses i acústiques.
 • Pel que fa a la comunicació i connexió dels elements de camp o via, serà el personal responsable de la Xarxa de Comunicacions del Port de Sagunt, els que s’encarregaran de fer efectiva la connexió de l’equipament instal·lat dins del projecte amb cadascuna de les xarxes específiques (CCTV, RTU-Interseccions Especials) per a dur a terme la seua posada en servei i integració en els sistemes existents i, per tant, habilitar la supervisió, control i gestió d’aquest equipament. Els punts de control d’entrades i eixides del recinte es realitzen mitjançant un sistema automatitzat.
 • Serveis afectats. S’efectua una revisió de camp de la zona afectada, incloent-hi els camins conduccions de gas, telefonia, línies elèctriques, xarxes de proveïment, sanejament, canals i séquies, etc., així com la seua adequació i reposició dels afectats.
 • Seguretat i Salut. Estableix les previsions respecte a prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals durant la construcció d’aquesta obra, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment i les instal·lacions preceptives sanitàries i de benestar dels treballadors.
 • Integració Ambiental. El projecte inclou un Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició. 

Pla de descarbonització

Aquest projecte s’emmarca en l’estratègia de l’Autoritat Portuària de València (APV) en matèria de trànsit ferroviari, que té contemplades inversions per valor de més de 240 milions d’euros i que està associada al pla de descarbonització de l’activitat i lluita contra el canvi climàtic. En este sentit, el foment del transport per tren és clau per a aconseguir un recinte neutre en emissions -avançant-se 20 anys al Pacte Verd Europeu-, una meta irrenunciable per a Valenciaport.

L’objectiu d’aquesta estratègia a curt termini és continuar incrementant l’ús del tren en el trànsit de mercaderies que arriben i ixen de Valenciaport i d’ací la importància d’escometre les accions necessàries per a adequar l’accessibilitat ferroviària. En este sentit s’estan realitzant inversions, com aquesta del Port de Sagunt, per a aprofitar la sinergia entre el transport marítim i ferroviari, amb la finalitat d’afavorir la competitivitat i contribuir a la reducció de les emissions de CO₂.