Valenciaport és un element clau per a la modernització, la competitivitat i el creixement de l’economia valenciana i espanyola. Una prova d’això són els nivells de treball i de producció associats als ports de València, de Sagunt i de Gandia.

S’ha realitzat un estudi d’Impacte Econòmic amb un àmbit temporal 2015 i s’hi ha considerat la Comunitat Portuària dels tres ports, agrupant les empreses estibadores, consignataris, servicis portuaris, transitàries, servicis comercials i òrgans oficials d’inspecció.  Este estudi ha estat elaborat pel Grup d’Investigació d’Economia Internacional i Desenvolupament del Departament d’Economia i Ciències Socials de la Universitat Politècnica de València.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Este estudi quantifica la importància dels de Valenciaport en termes de Salaris Bruts, Beneficis Bruts, Impost Valor Afegit. VAB pm i Llocs de treball.

Els llocs de treball generats per l’existència dels ports de València, de Sagunt i de Gandia ascendeix a 37.000 i representen un 2,05% dels llocs de treball del total de la Comunitat Valenciana.  El valor monetari dels salaris és de 1.194 milions d’€, la qual cosa representa el 2,25% de les rendes salarials de la Comunitat Valenciana.

El Valor Afegit Brut ascendeix a 2.352 milions d’€ anuals, la qual cosa representa el 2,49% del total de la Comunitat Valenciana.

L’estudi parteix d’un Efecte Inicial que reflecteix la informació comptable de l’activitat econòmica de cadascuna de les empreses definides en l’activitat portuària, sent els efectes econòmics de l’activitat portuària de tres tipus:

  • Efectes econòmics directes, lligats als sectors directament relacionats amb l’activitat portuària: empreses consignatàries, transitàries, societats d’estiba i desestiba, amarradors, pràctics, remolcadors, duanes i agents de duanes i Capitania Marítima.
  • Efectes econòmics indirectes, que resulten de l’impacte dels ports sobre el sector d’activitats industrials.
  • Efectes econòmics induïts, derivats de la capacitat de consum i d’inversió de les empreses i dels agents econòmics directament relacionats amb l’activitat portuària.

Les taules següents representen l’impacte econòmic dels ports que depenen de l’Autoritat Portuària de València sobre les principals magnituds econòmiques:

Impacte econòmic obtingut per l’activitat de Valenciaport (milers €)

Inicial Directe Indirecte Induït Totals % s/CV Total+ Inicial % s/CV
Salaris Bruts 395.821 452.763 30.754 314.491 798.008 1,51% 1.193.829 2,25%
Benefici Brut 329.195 543.952 28.604 208.006 780.562 2,04% 1.109.757 2,89%
Altres Tributs 47.697 -6.262 824 7.612 2.714 0,22% 49.871 5,12%
Imposts Valor Afegit -49.259 31.447 1.776 14.740 47.963 2,34% -1.296 -0,06%
VABpm 723.454 1.021.900 61.958 544.849 1.628.707 1,73% 2.914.904 2,50%
Producció total 1.761.395 130.756 1.022.753 2.914.904 1,52% 2.914.904 1,52%
Nº. Treballs 7.667 17.731 1.033 10.546 29.310 1.62% 36.977 2,05%

Per ports, els resultats obtinguts son:

Impacte econòmic obtingut per l’activitat del Port de València (milers €):

Inicial Directe Indirecte Induït Totals % s/CV Total+ Inicial % s/CV
Salari Bruts 371.391 426.825 28.935 296.532 752.292 1,42% 1.123.683 2,12%
Benefici Brut 292.678 513.271 26.932 196.128 736.331 1,92% 1.029.009 2,68%
Altres Tributs 47.370 -6.092 766 7.177 1.851 0,19% 49.221 5,05%
Imposts Valor Afegit -43.684 29.792 1.666 13.898 45.356 2,21% 1672 0,08%
VABpm 667.755 963.796 58.299 513.734 1.535.829 1,63% 2.203.584 2,34%
Producció total 1.662.290 122.885 964.348 2.749.523 1,43% 2.749.523 1,43%
Nº.Treballs* 7.170 16.724 973 9.944 27.641 1,53% 34.811 1,93%

Impacte econòmic obtingut per l’activitat del Port de Sagunt (milers €):

Inicial Directe Indirecte Induït Totals % s/CV Total+ Inicial % s/CV
Salaris Bruts 21.328 24.551 1.723 17.028 43.302 0,08% 64.630 0,12%
Benefici Brut 34.141 29.142 1.585 11.262 41.989 0,11% 76.130 0,20%
Altres Tributs 169 -169 55 412 298 0,03% 467 0,05%
Imposts Valor Afegit -4.878 1.574 104 798 2.476 0,12% -2.402 -0,12%
VABpm 50.759 55.098 3.466 29.501 88.065 0,09% 138.824 0,15%
Producció total 94.020 7.452 55.376 156.848 0,08% 156.848 0,08%
Nº.Treballs* 426 953 57 571 1.581 0,09% 2.007 0,11%

Impacte econòmic obtingut per l’activitat del Port de Gandia (milers €):

Inicial Directe Indirecte Induït Totals % s/CV Total+ Inicial % s/CV
Salaris Bruts 3.103 1.387 96 931 2.414 0,005% 5.517 0,01%
Benefici Brut 2.377 1.539 87 616 2.242 0,006% 4.619 0,01%
Altres Tributs 158 -1 3 23 25 0,003% 183 0,02%
Imposts Valor Afegit -698 81 6 44 131 0,006% -567 -0,03%
VABpm 4.940 3.006 193 1.614 4.813 0,005% 9.753 0,01%
Producció total 5.085 419 3.029 8.533 0,004% 8.533 0,00%
Nº.Treballs* 71 54 3 31 88 0,005% 159 0,01%