La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern estableix les obligacions de publicació que afecten a les entitats públiques per a garantir la transparència en la seua activitat i regula el dret d’accés dels ciutadans a la informació pública. En compliment amb l’Esmentada Llei, l’APV posa a disposició dels ciutadans informació rellevant per a garantir la transparència de la seua activitat.

En diferents apartats d’esta web trobarà informació relacionada amb els aspectes arreplegats en la Llei de Transparència:

Informació institucional, informació organitzativa i de planificació:

Informació de rellevància jurídica:

Informació econòmica, pressupostaria i estadística:

Altre tipus d’informació