En aquest apartat trobareu una descripció de les infrastructures actualment en desenvolupament en els ports gestionats per l’APV:

Finalitzades en els ultims anys

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ampliació de la Terminal de MSC per l’Est del Port de València

L’objecte d’aquest projecte va ser l’ampliació de la zona de depòsit de la terminal MSC  cap a l’Est, suposant un increment de la superfície concessionada de 23.350 m². Esta nova àrea complementa la zona de moll i operacions de 70 ml que ja estava construïda, limitant l’obra pel seu costat Sud, i permet al mateix temps l’accés a la Dàrsena de Serveis Nàutics situada en el seu costat Nord.

Les obres van contemplar l’execució d’un nou dic de tancament, amb berma de peu, format per un nucli de tot un protegit en la seua cara exterior per un filtre i un mantell d’escullera natural. El farcit general, després d’haver-se consolidat per mitjà de precàrrega de terres, s’ha coronat amb pedraplén i un paviment de llast artificial i formigó HF-4 en les zones de depòsit. També es van construir les bigues de rodament – longitudinals i transversals- dels pòrtics d’emmagatzemament (trastainers) i les xarxes de servei d’abastiment, mitja tensió, enllumenat, contraincendis, teleprocés i drenatge.

Les obres van concloure a l’agost de 2016 amb un cost de 7,1 milions d’euros.

Edificis de la nova dársena de serveis nàutics del Port de València

A la Dàrsena de Serveis Nàutics, situada en el centre de gravetat del port de València, s’han construït els edificis corresponents per a albergar les oficines, torres de control, magatzems i tallers de les empreses que presten els serveis de practicatge, amarrament, remolc i operacions subaquàtiques.

Conformen un conjunt de quatre edificis, tractat per mitjà d’un llenguatge arquitectònic unitari, ubicats enfront dels molls i pantalans d’atracada de la flota corresponent a cada servei.

Com ja es comptava amb una precàrrega anterior a les obres, la fonamentació es va resoldre per mitjà de llosa de formigó armat. L’estructura està formada per pòrtics de formigó equidistants entre si i pilars metàl·lics per les volades; els forjats són unidireccionals i les cobertes de tipus invertit transitable. El recobriment exterior està format, segons zones, per panells composite d’alumini i per lames extrusionades d’alumini anoditzat.

Els edificis s’han dotat de les instal·lacions següents: parallamps, aigua freda, aigua calenta sanitària i solar tèrmica, climatització, ventilació, sanejament, elèctrica de baixa tensió, telefònica i informàtica i protecció contraincendis.

La superfície construïda aconseguix 3.884 m² i la útil 3.179 m², amb altures mínima de 7,50 i màxima de 14,50 m.

Les obres es van completar al febrer de 2016 i el seu cost final va ascendir a 3,6 milions d’euros €.

 

Construcció del nou far en l’Ampliació Nord del Port de València

La construcció de les obres d’abric de l’Ampliació Nord del Port de València, va deixar  a l’antic far (construït en 1930) ubicat en l’interior del port, de manera que, l’altura dels nous espigons executats, provocaven una zona d’ombra del senyal lluminós amb especial incidència en la navegació costanera.

Per això, s’ha projectat i executat un nou far situat en la zona més exterior del port, recuperant la visió del senyal, situada a 32 metres d’altura, des de totes les aigües exteriors en un radi de 25 milles nàutiques.

Este far és el primer del món construït íntegrament a força de materials compostos com la fibra de carboni i la fibra de vidre en matriu polimèrica. Tota la instal·lació és autosuficient a l’utilitzar energies renovables provinents de 10 plaques fotovoltaiques i d’un aerogenerador d’eix vertical que alimenten, entre altres elements, a la balisa principal que incorpora un llum de leds de 70 watts de potència. Per al seu fàcil reconeixement, s’ha establit com a senyal característic la de Llum de Llampades Aïllats amb un període de 10 segons, 0,8 de llum i 9,2 de foscor.

El pressupost final de les obres va ascendir a 0,9 milions d’euros i es van concloure al juny de 2015, entrant oficialment en servei la nit de Sant Joan.

Al març de 2016, va rebre a París el premi a la innovació en l’entrega dels JEC World 2016 Innovation Awards, en la categoria d’estructures fetes amb “composites”.

També ha quedat finalista per a ser mereixedora del premi que la molt considerada Associació Internacional d’Enginyeria d’Estructures i Ponts (IASBE) atorgarà al setembre de 2017.

Ampliació de la platja de vies del Moll de Llevant del Port de València

El Pla d’Infraestructures, Transport i Habitatge 2012-2024 va tindre com a objecte, entre altres, el reforç de les connexions intermodals incloent entre els seus programes, dins de l’àmbit de transport ferroviari, l’adequació de la xarxa bàsica de mercaderies per a permetre la circulació de trens de longitud estàndard interoperable de 750 m així com la implantació de l’ample estàndard de 1.435 mm al Corredor Mediterrani.

L’actuació va consistir en l’augment de la longitud útil de la platja de vies, que era de 450 m, per a composicions de 750 m, disposant un nou esquema en la seua capçalera Sud que permet una major versatilitat en els modes d’explotació de la terminal. Va incloure el muntatge de nous trams de via i desviacions amb ample mixt, com a primera fase de la implantació de l’ample estàndard interoperable a la xarxa ferroviària interna del port. Per a optimitzar la seua operativa, també es van construir bigues de rodament per a grues pòrtic (trastainers) .

Així mateix, va ser necessària la reordenació dels vials de tràfic rodat en l’extrem Sud de la platja de vies i la regulació i monitorització de les interseccions especials entre plataformes viària i ferroviària, que redunda en una millora notable de les condicions de seguretat i d’operativitat en l’accés a la terminal de contenidors. També es va executar la reposició de tots els serveis afectats i la restauració i trasllat de l’antiga grua de Zorroza.

Les obres es van acabar al març de 2015 amb un cost de 4,1 milions d’euros.

Moll de creuers en l’Ampliació del Port de València

Concloses les obres d’abric de la nova dàrsena nord del port de València, en la seua zona protegida s’ha executat una primera fase del moll de creuers per a donar resposta a l’increment que aquest tipus de tràfic ha experimentat en els últims anys. Amb les obres acabades, queden operatius dos dels quatre llocs d’atracada previstos en el seu màxim desenvolupament i disposta l’esplanada que recull la futura terminal de creuers.

Les obres van consistir en l’execució de tres unitats principals:

 • Moll de calaixos de formigó armat en dos alineacions de 440 i 430 m de longitud i calat de 14 m per a albergar els majors vaixells de creuer existents en el mercat.
 • Ampliació i pavimentació de l’esplanada d’instal·lacions existent, contigua al moll, formant una àrea de servei per a la terminal de creuers de 83.200 m².
 • Esplanada de 4.864 m² per a l’espera d’autobusos i les seues maniobres en l’arreplega de passatgers.

Les obres es van executar en 17 mesos, acabant-se al gener de 2014. El seu cost va ascendir a 22,4 milions d’euros.

Remodelació de l’accés a les terminals del Moll de Llevant en el Port de València

La inversió d’este contracte va suposar l’execució d’una rotonda, situada parcialment  sobre l’antic ferm del vial principal d’accés al moll de Llevant, que ordena els accessos a les distintes terminals de l’entorn, entre elles la nova terminal de creuers, i a la nova esplanada creada en l’Ampliació Nord. Així mateix, s’aconsegueix que siga possible, en un futur pròxim, l’alliberament d’espais per a la prolongació de la platja de vies. L’actuació també va contemplar la modificació de la pantalla anti-soroll que protegeix la Marina Juan Carlos I i l’adequació de les distintes xarxes de serveis afectades.

A l’abril de 2013 es van concloure les obres amb un cost de 1,3 milions d’euros.

Obres d’abric per a l’Ampliació del Port de València

Amb l’objectiu d’enfortir el caràcter de port interoceànic de contenidors, d’una banda, i de donar resposta a l’increment del tràfic de creuers, d’un altre, es van executar les Obres d’abric per a l’ampliació del port de València que conformen una nova dàrsena exterior amb la bocana orientada cap al Sud.

Les obres abriguen una dàrsena de 250 Ha i permetran, en futures actuacions, la construcció d’una terminal de creuers i d’una o diverses de contenidors que, en el seu màxim desenvolupament, poden aconseguir 1,5 milions de m² de superfície amb capacitat de 3,4 milions de TEUs/anuals.

Les principals actuacions dutes a terme van ser les següents:

 • Dic d’abric de 3.404 m de longitud format per dos alineacions, amb distintes seccions en talús, vertical i mixta.
 • Contradic de 1.090 m format per dos alineacions, amb distintes seccions en talús.
 • Esplanada de 22 Ha de superfície per a instal·lacions provisionals.
 • Accés al contradic des del dic De l’Est.
 • Accés al dic d’abric des de l’esplanada d’instal·lacions.
 • Instal·lació de captació d’aigua de mar de la Ciutat de les Arts i de les Ciències.
 • Reposició del sistema de drenatge del moll de Llevant.
 • Campanyes geotècniques i arqueològiques.
 • Dic de tancament en talús de 410 m de longitud en l’extradós del futur moll de Creuers per a crear un recinte que recull materials de farcit procedents de l’exterior.
 • Canalitzacions per a futures xarxes de serveis.
 • Abalisament per a senyalització marítima.
 • Mota de tancament de 810 m de longitud, paral·lela al futur moll de la terminal, que tanque el recinte dels farciments.

Les obres, executades basant-se en diversos projectes, van concloure a l’octubre de 2012 amb un cost de 203,6 milions d’euros.

 

En execució